شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقای غربی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.39 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.39 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.11%