دلار / فرانک آفریقای غربی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 559 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.14%