شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقای غربی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.02%