شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 562 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.25%