شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.09 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.09 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.96%