شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.1%