شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.83%