دلار / فرانک آفریقا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 540 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.77%