شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.31%