کالایاب
شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 579 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.97%