دلار / فرانک آفریقا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / فرانک آفریقا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 540 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.92%