شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.76%