شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 561 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.29%