شاخص یاب

دلار / دونگ ویتنام

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,011 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 205.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 261.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.15%