دلار / دونگ ویتنام

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,650 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 55.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.29%