کالایاب
شاخص یاب

دلار / بولیوار ونزوئلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 897.6344 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,941.6344 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,941.6344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,941.6344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.01%