شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / بولیوار ونزوئلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,628.2614 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,313 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,991.2614 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19,149.2614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,785.2614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 96.88%