شاخص یاب

دلار / سوم ازبکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 86.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,053 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 241.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,942 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 352.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.44%