شاخص یاب

دلار / سوم ازبکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 84.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 267.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.3%