شاخص یاب

دلار / سوم ازبکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,785 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,928 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,029 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.53%