شاخص یاب

دلار / سوم ازبکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,943 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,865 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 152.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 208.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 107.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.35%