کالایاب
شاخص یاب

دلار / سوم ازبکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 82.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,443 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 136.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.62%