دلار / سوم ازبکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / سوم ازبکستان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,081 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 91.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 108.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.35%