USD/UZS - دلار آمریکا / سوم ازبکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,398 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 712 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,412 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.33%