شاخص یاب

دلار / سوم ازبکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,063 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,953 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 155.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 228.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,973 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 135.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.7%