شاخص یاب

دلار / سوم ازبکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,843 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 110.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,985 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 220.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 318.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.1%