دلار / پزو اوروئوگه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / پزو اوروئوگه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.664 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.664 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.74%