شاخص یاب

دلار / شیلینگ اوگانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,794 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 81.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,755 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.47%