شاخص یاب

دلار / شیلینگ اوگانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,761 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,782 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 61.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.66%