کالایاب
شاخص یاب

دلار / شیلینگ اوگانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,748 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.23%