شاخص یاب

دلار / شیلینگ اوگانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,804 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 53.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,793 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 64.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.71%