شاخص یاب

دلار / شیلینگ اوگانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.97%