دلار / شیلینگ تانزانیا

  • سکه فروشان مجاز2262.2
  • بالاترین قیمت روز:2302.3
  • پایین ترین قیمت روز:2260.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:40
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,265.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۷
  • نرخ روز گذشته:2,265.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.3

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,262.2 ریال20:25:37
2,262.3 ریال20:19:57
2,262.1 ریال20:07:19
2,262.7 ریال20:01:27
2,262.3 ریال19:55:36
2,262.1 ریال19:43:56
2,262.2 ریال19:31:57
2,262.6 ریال19:19:32
2,262.1 ریال19:13:33
2,262.2 ریال19:07:27
2,262.4 ریال19:01:54
2,262.7 ریال18:56:17
2,262.1 ریال18:49:30
2,262.4 ریال18:43:42
2,262.1 ریال18:37:59
2,262.6 ریال18:25:21
2,262.5 ریال18:13:29
2,262.9 ریال18:07:29
2,262.5 ریال17:49:37
2,262.1 ریال17:37:33
2,262.7 ریال17:31:59
2,262.6 ریال17:25:38
2,262.5 ریال17:19:44
2,262.2 ریال17:13:56
2,262.4 ریال17:01:29
2,262.2 ریال16:55:57
2,262.9 ریال16:43:32
2,262.3 ریال16:37:48
2,262.6 ریال16:19:16
2,262.4 ریال16:13:16
2,262.6 ریال16:07:52
2,262.5 ریال16:01:43
2,262.2 ریال15:49:25
2,262.7 ریال15:37:41
2,260.1 ریال15:31:31
2,260.2 ریال15:13:25
2,260.5 ریال15:07:44
2,260.4 ریال14:55:58
2,260.6 ریال14:43:25
2,262.6 ریال14:37:49
2,262.3 ریال14:31:31
2,262.1 ریال14:13:43
2,262.7 ریال14:07:42
2,262.4 ریال13:55:48
2,262 ریال13:49:27
2,262.3 ریال13:43:19
2,265.3 ریال13:37:08
2,265.1 ریال13:13:57
2,265.5 ریال13:01:30
2,265.2 ریال12:49:19
2,265.3 ریال12:43:29
2,264.1 ریال12:37:42
2,264.8 ریال12:31:18
2,264.6 ریال12:25:41
2,264.4 ریال12:19:16
2,263.9 ریال12:13:22
2,264.5 ریال12:07:20
2,264.4 ریال12:01:46
2,264.3 ریال11:49:46
2,264.5 ریال11:43:22
2,262.2 ریال11:37:53
2,262.7 ریال11:31:43
2,262.5 ریال11:19:20
2,262.2 ریال11:01:40
2,262.3 ریال10:49:21
2,302.3 ریال4:37:50
2,265.4 ریال4:13:44
2,265.5 ریال4:01:17
2,265.4 ریال3:44:02
2,265.5 ریال2:37:13
2,265.4 ریال2:25:38
2,265.5 ریال2:19:51
2,265.4 ریال1:55:27
2,265.5 ریال1:19:42
2,265.4 ریال0:55:19
2,265.5 ریال0:25:40
2,265.4 ریال0:19:12
نظرات