دلار / دلار تایوان

  • نرخ فعلی:29.967
  • بالاترین قیمت روز:29.983
  • پایین ترین قیمت روز:29.876
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:29.932
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۰:۲۸
  • نرخ روز گذشته:29.93
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.037

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29.967 ریال8:00:28
29.983 ریال7:58:24
29.965 ریال7:57:19
29.966 ریال7:56:21
29.978 ریال7:55:27
29.963 ریال7:54:19
29.96 ریال7:52:24
29.973 ریال7:49:25
29.962 ریال7:48:18
29.976 ریال7:47:18
29.963 ریال7:46:26
29.974 ریال7:45:20
29.972 ریال7:43:25
29.955 ریال7:42:19
29.967 ریال7:41:22
29.955 ریال7:38:18
29.956 ریال7:37:25
29.954 ریال7:36:22
29.962 ریال7:35:20
29.948 ریال7:34:25
29.965 ریال7:33:25
29.962 ریال7:32:21
29.959 ریال7:31:29
29.957 ریال7:30:21
29.944 ریال7:29:20
29.946 ریال7:28:26
29.945 ریال7:27:19
29.959 ریال7:26:20
29.935 ریال7:24:18
29.937 ریال7:23:18
29.934 ریال7:22:23
29.938 ریال7:21:23
29.936 ریال7:20:20
29.949 ریال7:19:23
29.944 ریال7:16:27
29.934 ریال7:15:21
29.944 ریال7:14:18
29.931 ریال7:13:25
29.93 ریال7:12:19
29.94