شاخص یاب

دلار / دلار تایوان

  • نرخ فعلی:30.655
  • بالاترین قیمت روز:30.673
  • پایین ترین قیمت روز:30.59
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.668
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:30.669
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.014

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.655 ریال9:07:13
30.641 ریال9:05:14
30.655 ریال9:03:14
30.641 ریال9:02:13
30.655 ریال9:01:14
30.641 ریال9:00:21
30.655 ریال8:54:14
30.641 ریال8:53:12
30.655 ریال8:52:11
30.652 ریال8:51:14
30.638 ریال8:50:14
30.652 ریال8:49:14
30.636 ریال8:48:14
30.654 ریال8:47:12
30.655 ریال8:46:12
30.64 ریال8:45:15
30.652 ریال8:44:12
30.65 ریال8:43:12
30.638 ریال8:42:13
30.643 ریال8:40:14
30.645 ریال8:39:14
30.643 ریال8:38:12
30.657 ریال8:28:11
30.643 ریال8:26:11
30.657 ریال8:25:12
30.643 ریال8:24:13
30.644 ریال8:19:11
30.66 ریال8:18:14
30.643 ریال8:17:11
30.64 ریال8:16:11
30.654 ریال8:15:15
30.64 ریال8:10:13
30.655 ریال8:08:12
30.641 ریال8:07:12
30.638 ریال8:06:14
30.639 ریال8:03:14
30.655 ریال7:58:12
30.641 ریال7:54:14
30.654 ریال7:53:11
30.639 ریال7:52:13
30.638 ریال7:51:14
30.636 ریال7:46:11
30.638 ریال7:45:15
30.639 ریال7:44:12
30.638 ریال7:43:11
30.652 ریال7:42:14
30.65 ریال7:41:11
30.638 ریال7:40:12
30.636 ریال7:39:14
30.65 ریال7:36:14
30.649 ریال7:29:11
30.635 ریال7:28:11
30.638 ریال7:27:14
30.643 ریال7:26:12
30.663 ریال7:24:14
30.649 ریال7:23:11
30.663 ریال7:21:14
30.65 ریال7:20:14
30.665 ریال7:17:10
30.651 ریال7:11:11
30.65 ریال7:04:11
30.651 ریال7:03:14
30.649 ریال7:02:11
30.65 ریال6:55:11
30.649 ریال6:54:13
30.648 ریال6:52:11
30.663 ریال6:45:14
30.649 ریال6:44:11
30.665 ریال6:38:10
30.65 ریال6:37:10
30.656 ریال6:36:12
30.654 ریال6:35:13
30.661 ریال6:34:11
30.658 ریال6:33:13
30.653 ریال6:30:16
30.651 ریال6:28:11
30.653 ریال6:27:12
30.654 ریال6:26:11
30.669 ریال6:25:11
30.662 ریال6:23:10
30.647 ریال6:22:11
30.662 ریال6:21:12
30.647 ریال6:20:12
30.66 ریال6:09:13
30.646 ریال6:08:10
30.663 ریال6:02:12
30.65 ریال6:01:11
30.665 ریال5:59:11
30.654 ریال5:58:11
30.653 ریال5:57:13
30.656 ریال5:56:11
30.673 ریال5:55:12
30.672 ریال5:53:11
30.658 ریال5:52:11
30.657 ریال5:51:13
30.656 ریال5:50:12
30.67 ریال5:49:12
30.659 ریال5:48:13
30.648 ریال5:47:11
30.646 ریال5:46:11
30.647 ریال5:45:17
30.657 ریال5:44:12
30.644 ریال5:43:14
30.636 ریال5:41:11
30.649 ریال5:40:16
30.635 ریال5:39:13
30.637 ریال5:38:10
30.645 ریال5:36:13
30.644 ریال5:35:12
30.631 ریال5:34:10
30.629 ریال5:33:13
30.635 ریال5:32:11
30.641 ریال5:30:17
30.646 ریال5:29:10
30.644 ریال5:26:11
30.643 ریال5:25:11
30.645 ریال5:24:13
30.646 ریال5:23:10
30.662 ریال5:20:12
30.648 ریال5:19:10
30.646 ریال5:18:14
30.648 ریال5:15:15
30.662 ریال5:14:10
30.644 ریال5:13:11
30.64 ریال5:12:14
30.66 ریال5:10:12
30.648 ریال5:05:12
30.663 ریال5:02:10
30.658 ریال5:00:16
30.655 ریال4:59:10
30.641 ریال4:57:12
30.645 ریال4:56:09
30.641 ریال4:55:11
30.64 ریال4:54:12
30.646 ریال4:53:10
30.66 ریال4:52:10
30.653 ریال4:51:12
30.639 ریال4:48:13
30.653 ریال4:47:09
30.643 ریال4:46:10
30.648 ریال4:44:09
30.649 ریال4:43:10
30.664 ریال4:42:12
30.648 ریال4:41:10
30.652 ریال4:39:12
30.664 ریال4:34:10
30.65 ریال4:11:10
30.654 ریال4:10:11
30.667 ریال4:08:10
30.664 ریال4:04:11
30.649 ریال4:02:10
30.648 ریال3:57:12
30.649 ریال3:53:09
30.619 ریال3:52:09
30.647 ریال3:51:12
30.594 ریال3:46:09
30.591 ریال3:44:09
30.593 ریال3:43:10
30.591 ریال3:36:12
30.59 ریال3:34:09
30.591 ریال3:33:12
30.593 ریال3:32:11
30.591 ریال2:46:09
30.595 ریال2:45:12
30.591 ریال2:42:10
30.593 ریال2:41:09
30.595 ریال2:36:11
30.592 ریال2:32:09
30.591 ریال2:31:09
30.592 ریال2:20:13
30.615 ریال2:19:09
30.592 ریال2:18:11
30.6 ریال2:17:08
30.592 ریال2:16:08
30.59 ریال2:14:09
30.594 ریال2:13:08
30.593 ریال2:12:11
30.594 ریال1:41:09
30.593 ریال1:31:09
30.592 ریال1:26:08
30.594 ریال1:21:11
30.59 ریال1:17:07
30.602 ریال1:16:08
30.606 ریال1:12:11
30.61 ریال1:11:08
30.618 ریال1:07:08
30.619 ریال1:06:10
30.602 ریال1:02:08
30.658 ریال1:01:09
30.656 ریال0:56:08
30.671 ریال0:54:10
30.657 ریال0:53:08
30.671 ریال0:33:09
30.656 ریال0:32:08
30.654 ریال0:19:07
30.653 ریال0:14:08
30.668 ریال0:03:11
نظرات