شاخص یاب

دلار / لیره ترکیه

  • نرخ فعلی:5.333
  • بالاترین قیمت روز:5.335
  • پایین ترین قیمت روز:5.3256
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.3347
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۹:۲۷
  • نرخ روز گذشته:5.3362
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.333 ریال6:39:27
5.3339 ریال6:38:39
5.3309 ریال6:37:34
5.3335 ریال6:36:19
5.3306 ریال6:35:19
5.3307 ریال6:34:17
5.3309 ریال6:33:27
5.3332 ریال6:32:25
5.3333 ریال6:30:26
5.3335 ریال6:28:12
5.3337 ریال6:27:14
5.3339 ریال6:26:11
5.331 ریال6:22:12
5.3309 ریال6:14:13
5.3339 ریال6:13:46
5.3336 ریال6:13:25
5.3309 ریال6:05:12
5.334 ریال6:04:01
5.3309 ریال6:02:13
5.3337 ریال6:00:20
5.3336 ریال5:58:11
5.3338 ریال5:57:14
5.3341 ریال5:54:17
5.3309 ریال5:53:11
5.334 ریال5:52:13
5.3339 ریال5:51:18
5.3309 ریال5:50:14
5.3339 ریال5:48:15
5.3311 ریال5:47:10
5.3309 ریال5:44:12
5.3339 ریال5:41:13
5.3307 ریال5:27:14
5.3339 ریال5:23:11
5.3307 ریال5:17:12
5.3338 ریال5:16:10
5.3335 ریال5:15:15
5.3334 ریال5:12:14
5.3307 ریال5:08:10
5.3328 ریال5:07:10
5.3307 ریال5:06:13
5.3331 ریال5:05:13
5.3307 ریال5:02:11
5.3336 ریال5:01:12
5.3307 ریال5:00:19
5.3341 ریال4:59:10
5.3342 ریال4:57:13
5.3339 ریال4:56:10
5.3307 ریال4:42:13
5.3339 ریال4:41:10
5.331 ریال4:40:12
5.3339 ریال4:37:09
5.331 ریال4:35:11
5.3339 ریال4:32:10
5.331 ریال4:31:10
5.3309 ریال4:30:17
5.3338 ریال4:29:10
5.3333 ریال4:28:10
5.3323 ریال4:27:13
5.3328 ریال4:25:11
5.3308 ریال4:21:13
5.3337 ریال4:20:12
5.3308 ریال4:19:10
5.3337 ریال4:16:10
5.3336 ریال4:15:14
5.3335 ریال4:14:09
5.3307 ریال4:10:12
5.3337 ریال4:09:13
5.3307 ریال4:08:09
5.3337 ریال4:07:10
5.3304 ریال4:05:11
5.3337 ریال4:04:10
5.3304 ریال4:02:09
5.3337 ریال4:01:11
5.3302 ریال4:00:18
5.3304 ریال3:54:13
5.3337 ریال3:52:09
5.3302 ریال3:51:12
5.3337 ریال3:50:13
5.3302 ریال3:45:14
5.3304 ریال3:42:13
5.3337 ریال3:37:09
5.3338 ریال3:36:13
5.3337 ریال3:35:12
5.3334 ریال3:34:09
5.3328 ریال3:33:13
5.3304 ریال3:32:09
5.3312 ریال3:31:11
5.3311 ریال3:29:09
5.3339 ریال3:28:10
5.3338 ریال3:25:10
5.3339 ریال3:23:09
5.3338 ریال3:22:10
5.3339 ریال3:21:13
5.3338 ریال3:15:14
5.3339 ریال3:12:13
5.3309 ریال3:11:10
5.3311 ریال3:10:11
5.3341 ریال3:07:10
5.3343 ریال3:06:12
5.3341 ریال3:05:11
5.334 ریال3:04:09
5.3339 ریال3:03:12
5.3341 ریال3:02:11
5.3337 ریال3:00:22
5.3336 ریال2:54:12
5.3335 ریال2:52:09
5.3336 ریال2:51:13
5.3301 ریال2:48:13
5.3336 ریال2:47:10
5.3335 ریال2:45:14
5.3336 ریال2:44:09
5.3335 ریال2:42:12
5.3292 ریال2:40:12
5.3336 ریال2:38:10
5.3335 ریال2:36:13
5.3292 ریال2:35:11
5.3332 ریال2:34:09
5.3331 ریال2:33:12
5.333 ریال2:32:11
5.3275 ریال2:30:16
5.3305 ریال2:28:10
5.3306 ریال2:27:12
5.3274 ریال2:26:09
5.3273 ریال2:24:13
5.3288 ریال2:16:10
5.332 ریال2:15:13
5.333 ریال2:14:08
5.3307 ریال2:13:09
5.3326 ریال2:11:09
5.3321 ریال2:09:11
5.3319 ریال2:07:09
5.3289 ریال2:06:14
5.3319 ریال2:02:10
5.329 ریال1:54:12
5.3322 ریال1:52:09
5.329 ریال1:51:13
5.3322 ریال1:50:12
5.3321 ریال1:49:09
5.3288 ریال1:48:12
5.3318 ریال1:47:09
5.3285 ریال1:46:08
5.3308 ریال1:45:13
5.3278 ریال1:42:12
5.328 ریال1:39:11
5.3279 ریال1:38:08
5.3304 ریال1:37:09
5.332 ریال1:33:12
5.3308 ریال1:31:09
5.3322 ریال1:30:15
5.3308 ریال1:28:08
5.3278 ریال1:27:11
5.3307 ریال1:26:09
5.3308 ریال1:24:12
5.3334 ریال1:23:08
5.3331 ریال1:22:08
5.3329 ریال1:21:11
5.3331 ریال1:20:11
5.3266 ریال1:19:08
5.3267 ریال1:18:12
5.3297 ریال1:17:09
5.3288 ریال1:16:08
5.3289 ریال1:15:13
5.3256 ریال1:14:09
5.3258 ریال1:13:08
5.3289 ریال1:11:09
5.3304 ریال1:07:08
5.3305 ریال1:06:11
5.3304 ریال1:04:09
5.3334 ریال1:03:11
5.3304 ریال1:02:09
5.3339 ریال1:00:17
5.3337 ریال0:57:11
5.3304 ریال0:56:08
5.3337 ریال0:52:08
5.3336 ریال0:50:10
5.3304 ریال0:48:11
5.3335 ریال0:46:08
5.3334 ریال0:44:09
5.3332 ریال0:43:08
5.3303 ریال0:42:10
5.3311 ریال0:41:08
5.3279 ریال0:40:09
5.328 ریال0:38:08
5.3311 ریال0:37:08
5.328 ریال0:36:11
5.3279 ریال0:35:10
5.3312 ریال0:34:07
5.3311 ریال0:31:09
5.3297 ریال0:30:14
5.3302 ریال0:29:08
5.3318 ریال0:28:08
5.3316 ریال0:27:10
5.3314 ریال0:26:08
5.3318 ریال0:25:09
5.3313 ریال0:24:11
5.3316 ریال0:22:09
5.3328 ریال0:21:11
5.3301 ریال0:20:10
5.3329 ریال0:19:07
5.3347 ریال0:18:10
5.335 ریال0:15:12
5.3319 ریال0:14:08
5.3347 ریال0:13:08
5.3348 ریال0:12:11
5.3318 ریال0:11:08
5.3349 ریال0:10:11
5.3317 ریال0:09:11
5.3349 ریال0:08:08
5.3318 ریال0:03:11
5.3347 ریال0:02:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات