شاخص یاب

دلار / دینار تونس

  • نرخ فعلی:2.7743
  • بالاترین قیمت روز:2.7763
  • پایین ترین قیمت روز:2.7607
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7704
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۴:۱۱
  • نرخ روز گذشته:2.7743
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.7743 ریال7:34:11
2.7755 ریال7:31:12
2.7677 ریال7:30:17
2.775 ریال7:25:13
2.7752 ریال7:24:14
2.7677 ریال7:23:11
2.7679 ریال7:22:12
2.7752 ریال7:19:11
2.7681 ریال7:18:14
2.7755 ریال7:16:11
2.7681 ریال7:15:14
2.7679 ریال7:13:11
2.7681 ریال7:12:13
2.7753 ریال7:11:11
2.7683 ریال7:09:13
2.7684 ریال7:08:11
2.7757 ریال7:07:11
2.7755 ریال6:59:11
2.7679 ریال6:58:11
2.7753 ریال6:55:11
2.7683 ریال6:54:13
2.7679 ریال6:53:11
2.7757 ریال6:52:11
2.7681 ریال6:51:14
2.7743 ریال6:31:11
2.7688 ریال6:17:28
2.776 ریال6:14:11
2.7758 ریال6:09:13
2.7757 ریال6:07:02
2.7758 ریال6:06:01
2.776 ریال6:04:11
2.7757 ریال6:01:11
2.7684 ریال6:00:18
2.7683 ریال5:59:11
2.7762 ریال5:58:11
2.776 ریال5:57:13
2.7758 ریال5:56:11
2.7762 ریال5:54:14
2.776 ریال5:52:11
2.7762 ریال5:48:13
2.7758 ریال5:46:11
2.7752 ریال5:26:11
2.776 ریال5:23:10
2.7757 ریال5:22:10
2.776 ریال5:21:13
2.7688 ریال5:20:12
2.7762 ریال5:19:10
2.7688 ریال5:18:14
2.776 ریال5:16:10
2.7763 ریال5:15:15
2.7762 ریال5:14:10
2.776 ریال5:12:14
2.7758 ریال5:11:10
2.776 ریال5:07:10
2.7688 ریال5:06:13
2.7762 ریال5:05:12
2.776 ریال5:04:10
2.7752 ریال4:43:10
2.7755 ریال4:25:11
2.7758 ریال4:23:09
2.776 ریال4:21:12
2.7743 ریال3:58:09
2.7748 ریال3:36:12
2.7684 ریال3:35:11
2.7758 ریال3:33:12
2.7755 ریال3:32:11
2.7684 ریال3:31:10
2.7755 ریال3:30:14
2.7684 ریال3:29:09
2.7681 ریال3:28:09
2.7752 ریال3:17:11
2.7681 ریال3:16:10
2.7757 ریال3:14:10
2.7686 ریال3:13:10
2.7757 ریال3:10:11
2.7686 ریال3:07:09
2.776 ریال3:06:12
2.7686 ریال3:04:10
2.776 ریال3:03:12
2.7683 ریال3:02:09
2.7753 ریال3:00:15
2.7683 ریال2:59:09
2.7757 ریال2:58:09
2.7752 ریال2:53:09
2.7745 ریال2:32:09
2.7747 ریال2:30:13
2.7753 ریال2:28:09
2.7747 ریال2:15:12
2.7677 ریال2:14:09
2.7607 ریال2:13:08
2.775 ریال2:12:11
2.7677 ریال2:11:08
2.7745 ریال1:46:09
2.7743 ریال1:37:09
2.775 ریال1:32:09
2.7681 ریال1:31:09
2.7753 ریال1:30:14
2.7752 ریال1:27:10
2.7679 ریال1:26:08
2.7755 ریال1:25:09
2.7753 ریال1:24:11
2.7679 ریال1:23:10
2.7757 ریال1:22:08
2.7755 ریال1:21:11
2.7681 ریال1:20:09
2.7752 ریال1:18:10
2.7753 ریال1:15:12
2.7757 ریال1:10:09
2.7681 ریال1:09:11
2.7755 ریال1:08:08
2.7679 ریال1:07:08
2.7681 ریال1:04:08
2.7753 ریال1:03:11
2.7755 ریال1:02:08
2.7681 ریال1:01:09
2.775 ریال1:00:13
2.7677 ریال0:59:08
2.7753 ریال0:56:08
2.7681 ریال0:55:08
2.7752 ریال0:54:10
2.7679 ریال0:53:08
2.7752 ریال0:52:08
2.7748 ریال0:50:09
2.7752 ریال0:49:08
2.775 ریال0:47:08
2.7747 ریال0:46:08
2.7748 ریال0:45:11
2.7745 ریال0:44:08
2.7674 ریال0:43:08
2.7679 ریال0:42:10
2.7752 ریال0:41:08
2.774 ریال0:19:07
2.77 ریال0:06:10
2.7704 ریال0:03:11
نظرات