شاخص یاب

دلار / سومونی تاجیکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4454 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4454 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5546 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.87%