شاخص یاب

دلار / بات تایلند

  • نرخ فعلی:32.85
  • بالاترین قیمت روز:32.884
  • پایین ترین قیمت روز:32.84
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:32.867
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:32.85
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / بات تایلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / بات تایلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
32.85 ریال1:31:08
32.86 ریال1:30:14
32.85 ریال1:29:08
32.86 ریال1:28:07
32.879 ریال1:27:11
32.86 ریال1:26:08
32.85 ریال1:25:09
32.861 ریال1:24:11
32.85 ریال1:23:08
32.86 ریال1:22:08
32.85 ریال1:21:11
32.86 ریال1:16:08
32.883 ریال1:15:11
32.861 ریال1:14:08
32.884 ریال1:13:08
32.85 ریال1:12:11
32.86 ریال1:11:07
32.873 ریال1:10:10
32.869 ریال1:09:10
32.874 ریال1:08:09
32.879 ریال1:07:08
32.863 ریال1:06:10
32.867 ریال1:04:08
32.86 ریال1:03:10
32.88 ریال1:02:08
32.859 ریال1:01:08
32.879 ریال1:00:15
32.861 ریال0:59:07
32.882 ریال0:58:08
32.86 ریال0:56:09
32.877 ریال0:55:09
32.882 ریال0:54:10
32.86 ریال0:53:08
32.858 ریال0:52:08
32.881 ریال0:51:10
32.87 ریال0:50:09
32.883 ریال0:49:07
32.859 ریال0:48:09
32.875 ریال0:47:08
32.86 ریال0:46:07
32.85 ریال0:44:07
32.86 ریال0:43:08
32.85 ریال0:42:09
32.867 ریال0:41:07
32.868 ریال0:40:10
32.86 ریال0:39:09
32.868 ریال0:38:08
32.85 ریال0:37:08
32.87 ریال0:36:09
32.861 ریال0:35:08
32.86 ریال0:34:07
32.85 ریال0:33:08
32.86 ریال0:29:08
32.85 ریال0:28:07
32.857 ریال0:27:09
32.85 ریال0:25:09
32.873 ریال0:24:09
32.869 ریال0:23:07
32.85 ریال0:19:08
32.859 ریال0:18:08
32.855 ریال0:17:07
32.84 ریال0:15:11
32.856 ریال0:14:08
32.85 ریال0:12:11
32.861 ریال0:11:07
32.86 ریال0:06:10
32.85 ریال0:05:08
32.84 ریال0:04:08
32.867 ریال0:03:12
نظرات