USD/THB Ask

  • نرخ فعلی:33.136
  • بالاترین قیمت روز:33.229
  • پایین ترین قیمت روز:33.11
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:33.14
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۴
  • نرخ روز گذشته:33.137
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
33.136 ریال12:34:49
33.14 ریال12:31:58
33.134 ریال12:28:50
33.135 ریال12:26:07
33.132 ریال12:23:00
33.14 ریال12:11:00
33.16 ریال12:04:52
33.148 ریال11:58:51
33.14 ریال11:53:04
33.135 ریال11:49:52
33.129 ریال11:46:56
33.114 ریال11:37:54
33.11 ریال11:28:50
33.12 ریال11:26:00
33.164 ریال11:19:58
33.12 ریال11:17:09
33.13 ریال11:13:54
33.124 ریال11:07:59
33.12 ریال11:04:55
33.13 ریال10:56:01
33.15 ریال10:52:48
33.149 ریال10:46:56
33.134 ریال10:43:51
33.131 ریال10:40:55
33.127 ریال10:34:43
33.136 ریال10:31:56
33.157 ریال10:29:13
33.13 ریال10:25:49
33.14 ریال10:22:55
33.13 ریال10:19:50
33.142 ریال10:16:53
33.14 ریال10:01:56
33.15 ریال9:52:51
33.199 ریال9:50:27
33.143 ریال9:43:41
33.144 ریال9:40:51
33.16 ریال9:34:40
33.151 ریال9:28:45
33.16 ریال9:25:45
33.15 ریال9:23:11
33.146 ریال9:19:41
33.15 ریال9:11:24
33.182 ریال9:07:46
33.18 ریال9:04:45
33.144 ریال8:59:14
33.175 ریال8:56:19
33.154 ریال8:53:21
33.15 ریال8:49:45
33.154 ریال8:46:43
33.152 ریال8:43:49
33.149 ریال8:41:26
33.16 ریال8:32:32
33.15 ریال8:26:16
33.178 ریال8:23:11
33.155 ریال8:19:38
33.151 ریال8:16:43
33.188 ریال8:14:10
33.16 ریال8:01:49
33.17 ریال7:49:41
33.166 ریال7:47:16
33.187 ریال7:43:43
33.182 ریال7:40:47
33.17 ریال7:37:44
33.167 ریال7:35:26
33.18 ریال7:25:49
33.19 ریال7:22:40
33.18 ریال7:11:14
33.184 ریال7:07:42
33.193 ریال7:04:42
33.205 ریال7:02:24
33.188 ریال6:52:42
33.19 ریال6:46:42
33.184 ریال6:43:40
33.206 ریال6:40:47
33.188 ریال6:37:41
33.19 ریال6:32:22
33.2 ریال6:26:25
33.178 ریال6:22:40
33.196 ریال6:16:41
33.17 ریال6:10:46
33.18 ریال6:07:44
33.173 ریال6:04:41
33.194 ریال6:01:52
33.189 ریال5:58:41
33.167 ریال5:55:44
33.17 ریال5:49:41
33.163 ریال5:43:41
33.15 ریال5:37:38
33.155 ریال5:34:48
33.149 ریال5:32:14
33.175 ریال5:28:40
33.15 ریال5:25:41
33.137 ریال5:22:40
33.15 ریال5:19:40
33.14 ریال5:16:44
33.16 ریال5:14:18
33.15 ریال5:11:18
33.149 ریال5:04:44
33.15 ریال4:58:44
33.147 ریال4:49:41
33.155 ریال4:46:43
33.146 ریال4:43:41
33.142 ریال4:41:18
33.14 ریال4:32:22
33.136 ریال4:29:17
33.141 ریال4:25:41
33.14 ریال4:22:40
33.13 ریال4:16:42
33.131 ریال4:14:13
33.129 ریال4:10:40
33.13 ریال4:08:17
33.15 ریال4:04:41
33.172 ریال4:02:18
33.15 ریال3:58:41
33.13 ریال3:52:41
33.15 ریال3:50:00
33.156 ریال3:46:43
33.14 ریال3:43:38
33.15 ریال3:41:21
33.146 ریال3:37:35
33.147 ریال3:34:40
33.144 ریال3:29:08
33.145 ریال3:25:41
33.171 ریال3:22:40
33.174 ریال3:19:42
33.147 ریال3:16:50
33.172 ریال3:13:40
33.174 ریال3:11:18
33.171 ریال3:08:10
33.168 ریال3:04:38
33.171 ریال3:01:52
33.145 ریال2:58:41
33.15 ریال2:56:11
33.148 ریال2:53:06
33.15 ریال2:49:40
33.145 ریال2:46:42
33.142 ریال2:43:42
33.164 ریال2:40:42
33.147 ریال2:37:34
33.15 ریال2:34:36
33.157 ریال2:32:32
33.14 ریال2:29:06
33.15 ریال2:26:09
33.14 ریال2:23:01
33.162 ریال2:20:18
33.14 ریال2:17:05
33.159 ریال2:14:08
33.14 ریال2:08:10
33.15 ریال2:02:10
33.152 ریال1:58:35
33.15 ریال1:56:13
33.14 ریال1:52:34
33.171 ریال1:50:13
33.162 ریال1:46:43
33.167 ریال1:43:50
33.14 ریال1:38:13
33.195 ریال1:31:46
33.163 ریال1:28:37
33.16 ریال1:16:40
33.15 ریال1:10:41
33.179 ریال1:07:40
33.182 ریال1:04:42
33.216 ریال1:01:50
33.217 ریال0:58:35
33.219 ریال0:56:24
33.208 ریال0:50:05
33.209 ریال0:46:42
33.15 ریال0:43:47
33.218 ریال0:41:18
33.229 ریال0:38:16
33.176 ریال0:34:39
33.179 ریال0:31:54
33.143 ریال0:29:15
33.141 ریال0:25:49
33.142 ریال0:23:14
33.14 ریال0:19:58
33.137 ریال0:14:10
33.166 ریال0:11:25
33.14 ریال0:07:42
نظرات