شاخص یاب

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:13.69
  • بالاترین قیمت روز:13.696
  • پایین ترین قیمت روز:13.6501
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.671
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۰:۲۱
  • نرخ روز گذشته:13.661
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.029

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.69 ریال6:00:21
13.6873 ریال5:59:12
13.687 ریال5:58:13
13.688 ریال5:57:16
13.691 ریال5:56:13
13.69 ریال5:54:15
13.68 ریال5:53:12
13.687 ریال5:52:11
13.691 ریال5:51:15
13.682 ریال5:50:14
13.694 ریال5:49:11
13.682 ریال5:48:15
13.694 ریال5:47:12
13.696 ریال5:46:14
13.692 ریال5:45:19
13.694 ریال5:44:12
13.6797 ریال5:43:12
13.693 ریال5:42:14
13.694 ریال5:41:12
13.695 ریال5:40:15
13.6793 ریال5:39:15
13.692 ریال5:38:12
13.68 ریال5:36:15
13.677 ریال5:35:13
13.683 ریال5:34:12
13.679 ریال5:33:17
13.68 ریال5:32:14
13.686 ریال5:31:14
13.678 ریال5:30:18
13.688 ریال5:29:12
13.685 ریال5:28:12
13.6663 ریال5:27:16
13.68 ریال5:26:11
13.683 ریال5:25:14
13.6672 ریال5:24:14
13.68 ریال5:23:11
13.669 ریال5:22:11
13.6674 ریال5:21:14
13.68 ریال5:20:14
13.676 ریال5:19:11
13.67 ریال5:18:15
13.682 ریال5:17:12
13.669 ریال5:16:11
13.677 ریال5:15:14
13.676 ریال5:13:10
13.668 ریال5:12:14
13.675 ریال5:11:12
13.668 ریال5:10:14
13.68 ریال5:09:15
13.667 ریال5:08:11
13.68 ریال5:07:11
13.671 ریال5:06:15
13.67 ریال5:05:13
13.672 ریال5:04:12
13.666 ریال5:03:16
13.67 ریال5:02:11
13.664 ریال4:59:11
13.665 ریال4:58:11
13.663 ریال4:56:12
13.665 ریال4:55:15
13.67 ریال4:53:11
13.662 ریال4:52:12
13.665 ریال4:51:15
13.654 ریال4:50:14
13.663 ریال4:49:12
13.671 ریال4:48:15
13.663 ریال4:45:17
13.662 ریال4:44:12
13.654 ریال4:43:10
13.67 ریال4:42:14
13.674 ریال4:41:12
13.67 ریال4:39:14
13.663 ریال4:38:10
13.66 ریال4:37:11
13.661 ریال4:36:14
13.665 ریال4:35:12
13.6503 ریال4:34:12
13.661 ریال4:33:15
13.66 ریال4:32:11
13.661 ریال4:28:11
13.6515 ریال4:27:14
13.6698 ریال4:26:11
13.6662 ریال4:25:12
13.674 ریال4:24:14
13.68 ریال4:22:11
13.674 ریال4:21:14
13.675 ریال4:20:13
13.673 ریال4:19:11
13.675 ریال4:18:14
13.681 ریال4:17:11
13.685 ریال4:16:10
13.6662 ریال4:14:12
13.68 ریال4:12:14
13.675 ریال4:11:11
13.673 ریال4:10:12
13.681 ریال4:08:10
13.68 ریال4:07:10
13.676 ریال4:06:15
13.681 ریال4:05:12
13.673 ریال4:04:11
13.68 ریال4:03:17
13.682 ریال4:01:12
13.67 ریال3:59:11
13.6735 ریال3:58:10
13.671 ریال3:57:13
13.681 ریال3:56:10
13.685 ریال3:55:12
13.67 ریال3:54:13
13.672 ریال3:53:11
13.676 ریال3:52:10
13.682 ریال3:51:13
13.674 ریال3:50:14
13.676 ریال3:49:10
13.685 ریال3:48:13
13.683 ریال3:47:09
13.678 ریال3:46:11
13.679 ریال3:45:15
13.671 ریال3:44:11
13.678 ریال3:43:11
13.68 ریال3:42:13
13.678 ریال3:41:10
13.681 ریال3:40:12
13.679 ریال3:39:14
13.678 ریال3:38:11
13.685 ریال3:37:10
13.681 ریال3:36:14
13.673 ریال3:35:11
13.68 ریال3:34:11
13.676 ریال3:33:14
13.678 ریال3:32:10
13.681 ریال3:31:10
13.686 ریال3:30:16
13.681 ریال3:29:11
13.68 ریال3:27:13
13.674 ریال3:26:10
13.673 ریال3:25:11
13.675 ریال3:24:13
13.6823 ریال3:23:11
13.674 ریال3:22:10
13.68 ریال3:21:13
13.6602 ریال3:20:12
13.673 ریال3:19:10
13.671 ریال3:18:14
13.67 ریال3:17:10
13.68 ریال3:15:14
13.669 ریال3:14:09
13.6602 ریال3:13:10
13.676 ریال3:12:15
13.674 ریال3:11:09
13.675 ریال3:10:12
13.674 ریال3:09:13
13.68 ریال3:08:09
13.6552 ریال3:07:10
13.67 ریال3:06:13
13.677 ریال3:05:13
13.67 ریال3:04:10
13.663 ریال3:03:14
13.67 ریال3:02:11
13.675 ریال3:01:11
13.659 ریال3:00:18
13.66 ریال2:59:08
13.657 ریال2:58:10
13.663 ریال2:57:13
13.666 ریال2:56:10
13.66 ریال2:54:13
13.665 ریال2:53:10
13.66 ریال2:52:10
13.6501 ریال2:51:13
13.663 ریال2:50:13
13.6501 ریال2:49:09
13.662 ریال2:48:13
13.665 ریال2:47:10
13.66 ریال2:46:09
13.662 ریال2:45:14
13.666 ریال2:44:10
13.665 ریال2:43:09
13.659 ریال2:42:12
13.665 ریال2:41:09
13.6523 ریال2:32:09
13.671 ریال2:31:10
13.68 ریال2:30:16
13.671 ریال2:29:09
13.67 ریال2:28:09
13.68 ریال2:26:09
13.669 ریال2:25:14
13.668 ریال2:24:12
13.6523 ریال2:22:09
13.669 ریال2:21:14
13.681 ریال2:20:12
13.674 ریال2:19:10
13.6523 ریال2:18:13
13.67 ریال2:17:10
13.68 ریال2:16:10
13.675 ریال2:15:14
13.673 ریال2:14:09
13.669 ریال2:13:10
13.672 ریال2:12:13
13.668 ریال2:11:10
13.67 ریال2:10:12
13.669 ریال2:09:13
13.67 ریال2:08:09
13.675 ریال2:07:11
13.668 ریال2:06:13
13.669 ریال2:04:11
13.6521 ریال2:03:14
13.67 ریال2:02:12
13.682 ریال2:00:19
13.68 ریال1:59:10
13.671 ریال1:58:09
13.68 ریال1:57:14
13.69 ریال1:56:10
13.683 ریال1:55:10
13.67 ریال1:53:11
13.682 ریال1:52:09
13.669 ریال1:50:12
13.67 ریال1:48:12
13.669 ریال1:47:09
13.668 ریال1:46:10
13.6521 ریال1:45:14
13.681 ریال1:44:10
13.68 ریال1:43:09
13.67 ریال1:42:12
13.68 ریال1:41:10
13.6519 ریال1:40:11
13.689 ریال1:39:12
13.678 ریال1:38:09
13.6785 ریال1:37:12
13.66 ریال1:36:13
13.668 ریال1:35:12
13.679 ریال1:34:11
13.67 ریال1:33:13
13.685 ریال1:32:10
13.677 ریال1:31:10
13.675 ریال1:30:16
13.684 ریال1:29:09
13.6728 ریال1:28:10
13.69 ریال1:27:13
13.673 ریال1:26:10
13.679 ریال1:25:11
13.6753 ریال1:24:13
13.69 ریال1:23:10
13.68 ریال1:22:11
13.688 ریال1:21:13
13.69 ریال1:19:10
13.689 ریال1:18:13
13.681 ریال1:17:10
13.69 ریال1:15:14
13.6785 ریال1:14:10
13.69 ریال1:13:10
13.68 ریال1:11:10
13.687 ریال1:10:13
13.677 ریال1:09:13
13.68 ریال1:08:10
13.6741 ریال1:07:09
13.676 ریال1:05:11
13.678 ریال1:04:09
13.688 ریال1:03:13
13.678 ریال1:02:10
13.6804 ریال1:01:11
13.681 ریال1:00:17
13.69 ریال0:58:10
13.689 ریال0:57:12
13.693 ریال0:55:11
13.6762 ریال0:54:13
13.68 ریال0:53:09
13.679 ریال0:51:13
13.688 ریال0:50:16
13.677 ریال0:49:10
13.688 ریال0:48:12
13.69 ریال0:46:10
13.6723 ریال0:45:13
13.688 ریال0:44:10
13.682 ریال0:43:10
13.68 ریال0:42:11
13.683 ریال0:41:09
13.673 ریال0:40:12
13.683 ریال0:39:12
13.67 ریال0:38:10
13.685 ریال0:37:10
13.6885 ریال0:20:12
13.662 ریال0:08:09
13.671 ریال0:03:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات