دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3429
  • بالاترین قیمت روز:1.3435
  • پایین ترین قیمت روز:1.3405
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3407
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۸:۲۴
  • نرخ روز گذشته:1.3425
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3429 ریال7:58:24
1.3429 ریال7:57:19
1.3428 ریال7:55:27
1.3429 ریال7:54:19
1.343 ریال7:50:21
1.343 ریال7:49:25
1.3431 ریال7:48:17
1.3429 ریال7:45:20
1.3429 ریال7:44:18
1.343 ریال7:43:25
1.3428 ریال7:42:19
1.3429 ریال7:41:22
1.3429 ریال7:40:25
1.343 ریال7:39:18
1.343 ریال7:38:18
1.3428 ریال7:37:25
1.3428 ریال7:36:21
1.3426 ریال7:35:20
1.3425 ریال7:31:29
1.3425 ریال7:30:21
1.3426 ریال7:29:20
1.3428 ریال7:28:26
1.3425 ریال7:27:19
1.3424 ریال7:26:20
1.3423 ریال7:25:27
1.3423 ریال7:24:18
1.342 ریال7:23:18
1.3421 ریال7:22:23
1.3421 ریال7:21:22
1.342 ریال7:19:23
1.342 ریال7:18:17
1.3419 ریال7:16:27
1.342 ریال7:15:21
1.342 ریال7:14:18
1.3421 ریال7:12:19
1.342 ریال7:08:20
1.342 ریال7:07:24
1.3421 ریال7:06:19
1.3419 ریال7:05:21
1.3419 ریال7:04:25
1.342 ریال7:02:20
1.3419 ریال7:01:33
1.3418 ریال7:00:24
1.342 ریال6:59:18
1.342 ریال6:58:23
1.3419 ریال6:54:18
1.342 ریال6:50:20
1.3421 ریال6:49:26
1.3422 ریال6:47:18
1.3422 ریال6:46:25
1.3423 ریال6:45:20
1.3424 ریال6:44:18
1.3424 ریال6:43:24
1.3425 ریال6:42:19
1.3425 ریال6:41:22
1.3424 ریال6:40:26
1.3423 ریال6:37:25
1.3423 ریال6:36:21
1.3422 ریال6:35:20
1.3422 ریال6:34:24
1.3421 ریال6:31:30
1.3421 ریال6:30:21
1.3423 ریال6:29:19
1.3424 ریال6:28:26
1.3424 ریال6:27:17
1.3422 ریال6:23:17
1.3424 ریال6:20:20
1.3423 ریال6:19:25
1.3422 ریال6:13:25
1.3422 ریال6:12:18
1.3424 ریال6:10:24
1.3424 ریال6:09:19
1.3425 ریال6:08:18
1.3422 ریال6:07:24
1.3422 ریال6:06:19
1.3423 ریال6:04:24
1.3423 ریال6:03:20
1.3425 ریال6:02:21
1.3424 ریال6:01:34
1.3424 ریال6:00:25
1.3425 ریال5:59:18
1.3427 ریال5:58:24
1.3427 ریال5:57:21
1.3426 ریال5:56:24
1.3425 ریال5:54:59
1.3426 ریال5:49:27
1.3426 ریال5:48:22
1.3427 ریال5:47:20
1.3428 ریال5:46:29
1.3428 ریال5:45:27
1.3429 ریال5:43:27
1.3429 ریال5:42:20
1.3428 ریال5:41:25
1.3426 ریال5:40:27
1.3426 ریال5:39:19
1.3425 ریال5:38:22
1.3425 ریال5:37:29
1.3423 ریال5:35:22
1.3423 ریال5:34:28
1.3427 ریال5:33:24
1.3427 ریال5:32:24
1.3429 ریال5:31:32
1.3428 ریال5:30:25
1.3428 ریال5:29:21
1.3429 ریال5:27:20
1.3428 ریال5:26:22
1.3428 ریال5:25:30
1.343 ریال5:24:21
1.343 ریال5:23:20
1.3432 ریال5:21:23
1.3432 ریال5:20:21
1.3431 ریال5:19:26
1.3433 ریال5:18:20
1.3435 ریال5:16:28
1.3434 ریال5:15:21
1.3433 ریال5:14:19
1.343 ریال5:13:27
1.3429 ریال5:09:19
1.3429 ریال5:08:18
1.343 ریال5:06:20
1.343 ریال5:05:20
1.3431 ریال5:04:25
1.3431 ریال5:03:20
1.3432 ریال5:02:20
1.3433 ریال5:01:34
1.3431 ریال5:00:23
1.343 ریال4:59:19
1.3428 ریال4:58:23
1.3428 ریال4:57:20
1.3429 ریال4:56:20
1.3431 ریال4:55:26
1.343 ریال4:54:19
1.3429 ریال4:53:18
1.3428 ریال4:52:23
1.3428 ریال4:51:20
1.3425 ریال4:50:20
1.3423 ریال4:49:24
1.3422 ریال4:48:18
1.3425 ریال4:47:18
1.3425 ریال4:46:26
1.3422 ریال4:43:23
1.3422 ریال4:42:18
1.3421 ریال4:41:24
1.342 ریال4:40:24
1.3416 ریال4:38:17
1.3416 ریال4:37:22
1.3415 ریال4:36:19
1.3417 ریال4:35:19
1.3417 ریال4:34:24
1.3418 ریال4:33:21
1.3418 ریال4:32:18
1.3419 ریال4:31:29
1.342 ریال4:23:17
1.3422 ریال4:16:24
1.3422 ریال4:15:18
1.3424 ریال4:11:20
1.3424 ریال4:10:25
1.3425 ریال4:09:17
1.3426 ریال4:08:15
1.3426 ریال4:07:22
1.3427 ریال3:58:23
1.3426 ریال3:57:18
1.3426 ریال3:56:19
1.3427 ریال3:53:18
1.3427 ریال3:52:24
1.3426 ریال3:51:19
1.3425 ریال3:50:18
1.3425 ریال3:49:23
1.3424 ریال3:47:16
1.3424 ریال3:46:24
1.3422 ریال3:44:16
1.3421 ریال3:43:23
1.3421 ریال3:42:17
1.342 ریال3:37:25
1.342 ریال3:36:21
1.3419 ریال3:22:24
1.3419 ریال3:21:21
1.342 ریال3:20:18
1.3419 ریال3:18:16
1.3419 ریال3:17:17
1.3418 ریال3:09:17
1.3418 ریال3:08:18
1.3417 ریال3:07:23
1.3417 ریال3:06:20
1.3415 ریال3:05:21
1.3415 ریال3:04:24
1.3414 ریال2:37:25
1.3414 ریال2:36:20
1.341 ریال2:35:19
1.341 ریال2:34:24
1.3411 ریال2:14:15
1.341 ریال2:12:18
1.3411 ریال2:11:19
1.3412 ریال2:09:17
1.3411 ریال2:08:19
1.3411 ریال2:07:26
1.3412 ریال2:03:21
1.3412 ریال2:02:22
1.341 ریال1:44:18
1.341 ریال1:43:24
1.3409 ریال1:38:16
1.3409 ریال1:37:24
1.3408 ریال1:36:20
1.3405 ریال1:35:19
1.3406 ریال1:34:25
1.3407 ریال1:33:24
نظرات