شاخص یاب

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3554
  • بالاترین قیمت روز:1.3557
  • پایین ترین قیمت روز:1.3543
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3553
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۹:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.3556
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3553 ریال4:40:15
1.3554 ریال4:39:16
1.3553 ریال4:38:13
1.3552 ریال4:37:12
1.3554 ریال4:36:16
1.3553 ریال4:35:14
1.3554 ریال4:34:15
1.3553 ریال4:33:17
1.3552 ریال4:30:19
1.3547 ریال4:29:12
1.3551 ریال4:25:14
1.3553 ریال4:23:12
1.3554 ریال4:22:11
1.3553 ریال4:21:15
1.3551 ریال4:19:12
1.355 ریال4:18:16
1.3551 ریال4:17:12
1.3546 ریال4:16:12
1.3547 ریال4:15:17
1.355 ریال4:14:13
1.3547 ریال4:13:12
1.3551 ریال4:12:16
1.3549 ریال4:11:13
1.3548 ریال4:08:14
1.355 ریال4:07:11
1.3547 ریال4:06:15
1.3552 ریال4:04:13
1.3551 ریال4:03:17
1.3554 ریال4:02:13
1.3551 ریال4:01:15
1.3557 ریال3:59:12
1.3556 ریال3:58:13
1.3555 ریال3:57:16
1.3556 ریال3:56:12
1.3555 ریال3:55:13
1.3551 ریال3:54:16
1.3555 ریال3:53:12
1.3556 ریال3:52:11
1.3557 ریال3:51:14
1.3556 ریال3:50:15
1.3554 ریال3:49:13
1.355 ریال3:48:15
1.3556 ریال3:44:12
1.3552 ریال3:43:12
1.3556 ریال3:42:16
1.3555 ریال3:41:12
1.3554 ریال3:38:12
1.355 ریال3:37:13
1.3554 ریال3:36:15
1.3553 ریال3:34:13
1.3552 ریال3:33:16
1.3554 ریال3:32:13
1.3553 ریال3:31:13
1.3554 ریال3:30:19
1.3552 ریال3:27:16
1.3553 ریال3:24:16
1.3551 ریال3:22:11
1.3552 ریال3:21:16
1.3553 ریال3:20:14
1.3552 ریال3:18:15
1.3553 ریال3:17:12
1.3554 ریال3:15:17
1.3555 ریال3:14:12
1.3553 ریال3:13:12
1.355 ریال3:12:16
1.3553 ریال3:11:11
1.3554 ریال3:10:13
1.3551 ریال3:09:14
1.3552 ریال3:08:11
1.3554 ریال3:07:12
1.3555 ریال3:06:14
1.3556 ریال3:04:12
1.3554 ریال3:02:12
1.3552 ریال3:00:21
1.3554 ریال2:59:12
1.3551 ریال2:58:11
1.3554 ریال2:57:15
1.3555 ریال2:56:11
1.3554 ریال2:55:12
1.3556 ریال2:54:13
1.3554 ریال2:53:11
1.3553 ریال2:52:11
1.3556 ریال2:51:15
1.3555 ریال2:49:10
1.3552 ریال2:48:14
1.3554 ریال2:41:11
1.3553 ریال2:20:13
1.3554 ریال2:16:11
1.3553 ریال2:15:16
1.3552 ریال2:11:11
1.3549 ریال2:10:13
1.3548 ریال2:09:15
1.3549 ریال2:08:11
1.3548 ریال2:07:15
1.3547 ریال2:06:15
1.3543 ریال2:05:13
1.3548 ریال2:04:13
1.3552 ریال1:59:11
1.3553 ریال1:52:11
1.3551 ریال1:45:17
1.3552 ریال1:35:11
1.3554 ریال1:34:11
1.3547 ریال1:32:11
1.3553 ریال1:30:18
1.3552 ریال1:28:11
1.3554 ریال1:27:13
1.3553 ریال1:26:11
1.3552 ریال1:23:10
1.3551 ریال1:21:14
1.3552 ریال1:20:12
1.3551 ریال1:10:12
1.3552 ریال1:08:09
1.3547 ریال1:07:10
1.355 ریال1:06:12
1.3549 ریال1:01:11
1.355 ریال1:00:18
1.3549 ریال0:58:09
1.355 ریال0:53:09
1.3549 ریال0:51:12
1.355 ریال0:50:12
1.3549 ریال0:49:10
1.3548 ریال0:47:09
1.3549 ریال0:46:09
1.3546 ریال0:45:14
1.3548 ریال0:42:11
1.3549 ریال0:41:09
1.3548 ریال0:40:11
1.3547 ریال0:39:11
1.355 ریال0:37:09
1.3548 ریال0:33:12
1.3552 ریال0:21:12
1.3551 ریال0:09:13
1.3552 ریال0:06:13
1.3553 ریال0:03:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات