شاخص یاب

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3651
  • بالاترین قیمت روز:1.3655
  • پایین ترین قیمت روز:1.3633
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3636
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۵:۴۷
  • نرخ روز گذشته:1.3637
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.365 ریال9:16:33
1.3651 ریال9:15:47
1.3652 ریال9:14:26
1.3653 ریال9:10:44
1.3653 ریال9:09:50
1.3653 ریال9:08:44
1.3652 ریال9:07:01
1.3652 ریال9:05:59
1.3652 ریال9:04:59
1.3652 ریال9:04:37
1.3651 ریال9:03:08
1.3651 ریال9:01:52
1.3653 ریال9:00:58
1.3653 ریال8:59:28
1.3652 ریال8:58:26
1.365 ریال8:56:18
1.3651 ریال8:55:21
1.3651 ریال8:54:39
1.3648 ریال8:49:27
1.3648 ریال8:48:37
1.3648 ریال8:47:30
1.3649 ریال8:45:47
1.3649 ریال8:44:23
1.3648 ریال8:43:31
1.3648 ریال8:42:43
1.3648 ریال8:41:33
1.3651 ریال8:39:52
1.365 ریال8:38:45
1.3648 ریال8:37:39
1.3647 ریال8:36:55
1.3647 ریال8:35:41
1.3647 ریال8:34:41
1.3646 ریال8:32:36
1.3646 ریال8:30:42
1.3644 ریال8:29:20
1.3644 ریال8:28:14
1.3643 ریال8:27:31
1.3645 ریال8:26:22
1.3646 ریال8:25:24
1.3647 ریال8:23:25
1.3647 ریال8:22:23
1.3647 ریال8:21:34
1.3646 ریال8:20:10
1.3643 ریال8:18:35
1.3643 ریال8:17:29
1.3646 ریال8:16:27
1.3644 ریال8:14:14
1.3644 ریال8:13:18
1.3644 ریال8:12:35
1.3645 ریال8:11:25
1.3645 ریال8:10:34
1.3645 ریال8:09:41
1.3646 ریال8:08:25
1.3646 ریال8:07:36
1.3646 ریال8:06:51
1.3646 ریال8:05:50
1.3648 ریال8:03:05
1.3648 ریال8:01:51
1.3647 ریال7:59:24
1.3647 ریال7:58:24
1.3647 ریال7:57:35
1.3648 ریال7:56:19
1.3646 ریال7:55:21
1.3648 ریال7:54:31
1.3651 ریال7:51:40
1.365 ریال7:48:34
1.365 ریال7:46:27
1.3651 ریال7:44:18
1.3651 ریال7:43:21
1.3651 ریال7:42:32
1.3654 ریال7:41:18
1.3655 ریال7:40:21
1.3654 ریال7:39:37
1.3653 ریال7:38:34
1.3653 ریال7:37:32
1.3652 ریال7:36:49
1.3651 ریال7:35:36
1.3651 ریال7:34:39
1.3646 ریال7:33:57
1.3646 ریال7:32:37
1.3646 ریال7:31:37
1.3645 ریال7:30:37
1.3643 ریال7:28:10
1.3643 ریال7:27:26
1.3643 ریال7:26:14
1.3641 ریال7:24:27
1.3644 ریال7:23:23
1.3642 ریال7:21:31
1.3641 ریال7:20:14
1.3643 ریال7:19:17
1.3639 ریال7:16:24
1.3639 ریال7:15:33
1.3639 ریال7:14:14
1.3637 ریال7:13:15
1.3637 ریال7:11:21
1.3636 ریال7:10:24
1.3637 ریال7:09:35
1.3639 ریال7:07:25
1.3638 ریال7:04:42
1.3637 ریال6:59:14
1.3637 ریال6:58:19
1.3637 ریال6:57:24
1.3636 ریال6:56:07
1.3638 ریال6:53:19
1.3638 ریال6:52:12
1.3638 ریال6:51:29
1.3639 ریال6:49:12
1.3639 ریال6:48:29
1.3639 ریال6:47:20
1.3642 ریال6:46:22
1.3642 ریال6:45:37
1.3642 ریال6:44:20
1.3641 ریال6:43:24
1.3641 ریال6:42:33
1.3643 ریال6:41:20
1.3644 ریال6:40:18
1.3645 ریال6:39:36
1.3642 ریال6:38:35
1.3642 ریال6:37:40
1.3641 ریال6:36:53
1.3641 ریال6:35:46
1.3641 ریال6:34:34
1.364 ریال6:34:12
1.3638 ریال6:33:16
1.3638 ریال6:30:45
1.3637 ریال6:30:38
1.3637 ریال6:30:01
1.3637 ریال6:30:01
1.3636 ریال6:27:36
1.3636 ریال6:26:25
1.3636 ریال6:25:31
1.3635 ریال6:23:32
1.3634 ریال6:22:53
1.3634 ریال6:22:44
1.3636 ریال6:19:59
1.3634 ریال6:19:28
1.3633 ریال6:19:28
1.3636 ریال6:18:01
1.3637 ریال6:16:58
1.3638 ریال6:16:07
1.3638 ریال6:14:47
1.3639 ریال6:13:47
1.3636 ریال6:11:50
1.3637 ریال6:10:56
1.3638 ریال6:10:18
1.3639 ریال6:06:26
1.3639 ریال6:03:31
1.364 ریال6:02:19
1.3637 ریال6:01:23
1.3637 ریال5:59:42
1.3636 ریال5:58:46
1.3635 ریال5:57:55
1.3636 ریال5:56:48
1.3636 ریال5:55:54
1.3637 ریال5:55:11
1.3638 ریال5:54:18
1.3638 ریال5:53:32
1.3637 ریال5:52:58
1.3638 ریال5:51:50
1.3639 ریال5:50:51
1.3639 ریال5:49:58
1.3639 ریال5:48:46
1.3637 ریال5:47:42
1.3637 ریال5:46:54
1.3637 ریال5:45:37
1.3637 ریال5:44:35
1.3638 ریال5:43:41
1.3638 ریال5:42:10
1.3638 ریال5:41:08
1.364 ریال5:40:20
1.3642 ریال5:39:06
1.3639 ریال5:38:16
1.364 ریال5:37:34
1.3637 ریال5:36:20
1.3636 ریال5:35:14
1.3635 ریال5:34:28
1.3636 ریال5:33:08
1.3636 ریال5:31:59
1.3638 ریال5:31:13
1.3638 ریال5:29:45
1.3638 ریال5:28:43
1.364 ریال5:27:49
1.3641 ریال5:26:35
1.3643 ریال5:25:40
1.3643 ریال5:24:56
1.3643 ریال5:23:48
1.3643 ریال5:22:50
1.3645 ریال5:17:48
1.3645 ریال5:16:48
1.3645 ریال5:15:51
1.3644 ریال5:14:34
1.3644 ریال5:13:35
1.3643 ریال5:12:37
1.3643 ریال5:11:24
1.3641 ریال5:10:21
1.3641 ریال5:08:15
1.3643 ریال5:07:21
1.3643 ریال5:06:41
1.3644 ریال5:05:40
1.3643 ریال5:04:46
1.3641 ریال5:04:07
1.364 ریال5:02:49
1.3641 ریال5:01:34
1.3639 ریال4:59:11
1.3638 ریال4:58:11
1.3639 ریال4:57:22
1.3637 ریال4:55:07
1.3637 ریال4:54:18
1.3637 ریال4:53:13
1.3638 ریال4:50:09
1.3638 ریال4:48:22
1.364 ریال4:47:06
1.3639 ریال4:44:12
1.364 ریال4:43:20
1.364 ریال4:42:29
1.3642 ریال4:41:18
1.3641 ریال4:40:17
1.3641 ریال4:39:32
1.3643 ریال4:38:32
1.3643 ریال4:37:33
1.3643 ریال4:36:41
1.3646 ریال4:33:45
1.3646 ریال4:32:33
1.3646 ریال4:31:31
1.3645 ریال4:29:09
1.3645 ریال4:28:09
1.3645 ریال4:27:25
1.3644 ریال4:24:29
1.3644 ریال4:23:24
1.3644 ریال4:22:15
1.3643 ریال4:19:08
1.3643 ریال4:18:23
1.3643 ریال4:17:13
1.3644 ریال4:15:21
1.3644 ریال4:14:03
1.3643 ریال4:13:11
1.3641 ریال4:11:19
1.3642 ریال4:10:24
1.3642 ریال4:08:19
1.3644 ریال4:07:29
1.3643 ریال4:04:42
1.3643 ریال4:04:05
1.3643 ریال4:02:42
1.3642 ریال3:59:17
1.3644 ریال3:58:20
1.3644 ریال3:57:28
1.3644 ریال3:56:10
1.3646 ریال3:55:13
1.3646 ریال3:54:28
1.3646 ریال3:53:24
1.3647 ریال3:51:33
1.3647 ریال3:50:12
1.3646 ریال3:49:04
1.3646 ریال3:48:27
1.3645 ریال3:47:15
1.3643 ریال3:46:20
1.3643 ریال3:45:32
1.3639 ریال3:44:13
1.3637 ریال3:30:37
1.3637 ریال3:29:12
1.3637 ریال3:28:11
1.3636 ریال2:33:47
1.3636 ریال2:32:26
1.3636 ریال2:31:24
1.3637 ریال2:29:12
1.3637 ریال2:28:15
1.3636 ریال2:10:47
1.3636 ریال2:09:55
1.3636 ریال2:08:44
1.3636 ریال2:07:53
1.3635 ریال1:37:29
1.3635 ریال1:36:35
1.3635 ریال1:35:32
1.3636 ریال1:15:19
1.3636 ریال1:14:05
1.3636 ریال1:13:08
1.3637 ریال1:10:20
1.3636 ریال1:08:05
1.3636 ریال1:07:10
1.3636 ریال1:06:33
1.3637 ریال0:50:09
1.3637 ریال0:49:04
1.3637 ریال0:48:14
1.3636 ریال0:40:15
1.3636 ریال0:39:28
1.3636 ریال0:38:25
1.3634 ریال0:30:36
1.3635 ریال0:28:07
1.3637 ریال0:13:30
1.3637 ریال0:12:46
1.3637 ریال0:11:41
1.3638 ریال0:10:48
1.3638 ریال0:09:55
1.3636 ریال0:07:55
1.3636 ریال0:06:55
نظرات