شاخص یاب

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3641
  • بالاترین قیمت روز:1.3652
  • پایین ترین قیمت روز:1.3638
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3648
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1.3649
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3641 ریال13:54:17
1.364 ریال13:50:18
1.3639 ریال13:49:17
1.364 ریال13:48:17
1.3638 ریال13:44:15
1.364 ریال13:39:19
1.3639 ریال13:16:14
1.3638 ریال13:15:20
1.3639 ریال13:14:15
1.3638 ریال13:10:15
1.3639 ریال13:09:18
1.3638 ریال13:08:17
1.3639 ریال13:06:17
1.3638 ریال13:04:13
1.3639 ریال12:59:13
1.3638 ریال12:56:13
1.3639 ریال12:48:17
1.364 ریال12:43:15
1.3641 ریال12:42:19
1.364 ریال12:36:20
1.3639 ریال12:34:13
1.3638 ریال12:33:19
1.3639 ریال12:32:18
1.3638 ریال12:24:19
1.3639 ریال12:23:15
1.3638 ریال12:14:13
1.3639 ریال12:05:15
1.3638 ریال12:03:20
1.3639 ریال12:02:15
1.3638 ریال11:56:13
1.3639 ریال11:50:17
1.3641 ریال11:48:17
1.3639 ریال11:45:19
1.3638 ریال11:40:17
1.3639 ریال11:39:17
1.3638 ریال11:38:13
1.3639 ریال11:37:13
1.3638 ریال11:31:16
1.364 ریال11:29:13
1.3641 ریال11:24:17
1.3642 ریال11:23:14
1.3641 ریال11:19:12
1.3642 ریال11:12:16
1.3643 ریال11:11:13
1.3641 ریال11:07:13
1.364 ریال11:04:14
1.3639 ریال10:56:13
1.3638 ریال10:55:15
1.3639 ریال10:54:16
1.364 ریال10:48:16
1.3641 ریال10:41:12
1.364 ریال10:39:16
1.3642 ریال10:38:12
1.3641 ریال10:36:17
1.3642 ریال10:32:13
1.3644 ریال10:31:13
1.3641 ریال10:30:18
1.364 ریال10:23:14
1.3641 ریال10:20:16
1.3642 ریال10:18:16
1.3643 ریال10:17:12
1.3644 ریال10:14:12
1.3645 ریال10:13:11
1.3642 ریال10:12:16
1.3641 ریال10:06:16
1.364 ریال10:04:13
1.3641 ریال10:02:13
1.364 ریال9:55:15
1.3639 ریال9:49:11
1.3638 ریال9:47:12
1.3639 ریال9:40:14
1.364 ریال9:39:16
1.3641 ریال9:14:12
1.364 ریال8:36:13
1.3641 ریال8:35:13
1.3639 ریال8:30:15
1.364 ریال8:01:11
1.3641 ریال7:50:13
1.364 ریال7:49:13
1.3639 ریال7:33:15
1.3638 ریال7:32:12
1.3639 ریال7:19:11
1.3638 ریال7:12:13
1.3639 ریال7:11:11
1.3638 ریال6:59:10
1.3639 ریال6:58:11
1.3638 ریال6:57:14
1.3639 ریال6:56:11
1.364 ریال6:27:12
1.3641 ریال6:22:11
1.3642 ریال6:17:35
1.3644 ریال6:13:11
1.3643 ریال6:11:11
1.3642 ریال6:06:01
1.3641 ریال6:03:14
1.364 ریال5:58:10
1.3639 ریال5:55:12
1.3641 ریال5:46:11
1.3642 ریال5:42:13
1.3641 ریال5:30:17
1.3642 ریال5:25:11
1.3643 ریال5:24:13
1.3642 ریال5:22:10
1.3643 ریال5:13:11
1.3642 ریال4:54:12
1.3644 ریال4:51:13
1.3643 ریال4:50:11
1.3642 ریال4:47:09
1.3643 ریال4:45:14
1.3644 ریال4:40:11
1.3645 ریال4:39:12
1.3646 ریال4:38:10
1.3647 ریال4:37:09
1.3644 ریال4:33:13
1.3646 ریال4:32:10
1.3647 ریال4:27:12
1.3646 ریال4:26:10
1.3645 ریال4:25:11
1.3644 ریال4:23:09
1.3645 ریال4:22:10
1.3646 ریال4:14:12
1.3647 ریال4:08:10
1.3648 ریال4:04:11
1.3646 ریال3:56:09
1.3647 ریال3:45:13
1.3648 ریال3:42:12
1.365 ریال3:41:09
1.3651 ریال3:40:11
1.365 ریال3:37:10
1.3651 ریال3:35:11
1.365 ریال3:34:09
1.3652 ریال3:33:12
1.365 ریال3:27:12
1.3651 ریال3:03:13
1.365 ریال2:44:09
1.3651 ریال2:21:11
1.365 ریال2:19:09
1.3651 ریال1:31:09
1.365 ریال1:30:14
1.3649 ریال1:24:11
1.3648 ریال1:16:08
1.3649 ریال1:12:11
1.3648 ریال1:11:08
1.3649 ریال1:10:09
1.3648 ریال1:08:08
1.3649 ریال1:06:10
1.3648 ریال1:05:09
1.3649 ریال1:04:08
1.3647 ریال0:59:08
1.3648 ریال0:58:07
1.3647 ریال0:57:10
1.3648 ریال0:44:08
1.3647 ریال0:41:07
1.3648 ریال0:38:08
1.3646 ریال0:34:07
1.3648 ریال0:31:08
1.3649 ریال0:06:10
1.3648 ریال0:03:11
نظرات