شاخص یاب

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3797
  • بالاترین قیمت روز:1.3802
  • پایین ترین قیمت روز:1.3787
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3793
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۱:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.3792
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3797 ریال6:11:13
1.3797 ریال6:10:28
1.3796 ریال6:09:16
1.3795 ریال6:03:41
1.3795 ریال6:02:29
1.3795 ریال6:01:31
1.3795 ریال5:59:57
1.3794 ریال5:55:51
1.3794 ریال5:54:57
1.3794 ریال5:53:54
1.3794 ریال5:52:58
1.3795 ریال5:52:09
1.3795 ریال5:50:57
1.3796 ریال5:49:54
1.3796 ریال5:49:03
1.3796 ریال5:47:53
1.3797 ریال5:44:57
1.3797 ریال5:43:58
1.3796 ریال5:41:00
1.3796 ریال5:40:20
1.3797 ریال5:39:03
1.3797 ریال5:38:07
1.3797 ریال5:37:25
1.3797 ریال5:36:17
1.3793 ریال5:35:23
1.3793 ریال5:34:41
1.3793 ریال5:33:26
1.3793 ریال5:32:24
1.3794 ریال5:19:45
1.3794 ریال5:18:53
1.3794 ریال5:17:44
1.3794 ریال5:16:28
1.3793 ریال5:15:27
1.3793 ریال5:13:55
1.3793 ریال5:12:55
1.3794 ریال5:11:12
1.3794 ریال5:10:23
1.3794 ریال5:09:36
1.3794 ریال5:08:26
1.3792 ریال5:07:28
1.3792 ریال5:06:42
1.3792 ریال5:05:37
1.3792 ریال5:04:43
1.3791 ریال5:01:41
1.3791 ریال5:00:40
1.3791 ریال4:59:21
1.3792 ریال4:57:28
1.3792 ریال4:56:13
1.3792 ریال4:55:15
1.3793 ریال4:54:29
1.3793 ریال4:53:24
1.3795 ریال4:52:22
1.3795 ریال4:51:31
1.3795 ریال4:50:13
1.3793 ریال4:43:37
1.3793 ریال4:42:50
1.3793 ریال4:42:08
1.3793 ریال4:41:43
1.3793 ریال4:40:56
1.3792 ریال4:33:05
1.3792 ریال4:31:52
1.3792 ریال4:30:52
1.3793 ریال4:29:51
1.3793 ریال4:28:40
1.3793 ریال4:27:42
1.3789 ریال3:52:49
1.3789 ریال3:51:47
1.3789 ریال3:50:56
1.3788 ریال3:22:31
1.3788 ریال3:21:43
1.3788 ریال3:20:28
1.3788 ریال3:19:25
1.379 ریال3:17:27
1.379 ریال3:16:29
1.379 ریال3:15:41
1.379 ریال3:14:28
1.3789 ریال3:13:28
1.3789 ریال3:12:36
1.3789 ریال3:11:30
1.3791 ریال3:10:32
1.3791 ریال3:09:39
1.3787 ریال3:01:39
1.3787 ریال3:00:43
1.3787 ریال2:59:23
1.379 ریال2:50:09
1.379 ریال2:49:02
1.3791 ریال2:38:04
1.3791 ریال2:37:04
1.3791 ریال2:36:10
1.3793 ریال2:30:30
1.3793 ریال2:29:12
1.3793 ریال2:28:13
1.3794 ریال2:26:15
1.3794 ریال2:25:13
1.3794 ریال2:24:20
1.3793 ریال2:17:17
1.3793 ریال2:16:16
1.3793 ریال2:15:24
1.3794 ریال2:10:00
1.3794 ریال2:08:49
1.3794 ریال2:07:50
1.3794 ریال2:07:10
1.3795 ریال2:03:17
1.3795 ریال2:01:54
1.3795 ریال2:00:54
1.3799 ریال1:59:26
1.3799 ریال1:58:25
1.3799 ریال1:57:30
1.38 ریال1:55:21
1.3798 ریال1:54:32
1.3799 ریال1:52:19
1.3799 ریال1:51:29
1.3799 ریال1:50:19
1.3802 ریال1:39:39
1.3802 ریال1:38:32
1.3802 ریال1:37:38
1.3802 ریال1:36:54
1.3791 ریال1:32:49
1.3791 ریال1:31:44
1.3791 ریال1:30:45
1.379 ریال1:23:36
1.379 ریال1:22:35
1.379 ریال1:21:40
1.3791 ریال1:17:25
1.379 ریال1:11:47
1.379 ریال1:10:55
1.379 ریال1:09:42
1.379 ریال1:09:28
1.379 ریال1:08:35
1.3791 ریال1:01:34
1.3791 ریال1:00:33
1.3791 ریال0:59:19
1.3794 ریال0:41:23
1.3794 ریال0:40:17
1.3794 ریال0:39:34
1.3794 ریال0:38:31
1.3795 ریال0:33:58
1.3796 ریال0:32:41
1.3796 ریال0:31:35
1.3795 ریال0:30:39
1.3792 ریال0:25:18
1.3792 ریال0:24:30
1.3792 ریال0:23:20
1.3791 ریال0:22:24
1.3791 ریال0:21:34
1.3791 ریال0:20:26
1.3793 ریال0:19:28
1.3793 ریال0:18:48
1.3793 ریال0:17:46
1.3794 ریال0:13:43
1.3794 ریال0:12:43
1.3794 ریال0:11:33
1.3794 ریال0:10:34
1.3793 ریال0:09:45
1.3792 ریال0:08:42
1.3792 ریال0:07:51
1.3792 ریال0:07:08
1.3792 ریال0:06:14
1.3793 ریال0:02:58
نظرات