شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3631
  • بالاترین قیمت روز:1.3636
  • پایین ترین قیمت روز:1.3619
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.363
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.3631
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3631 ریال18:03:11
1.363 ریال17:59:04
1.3632 ریال17:57:11
1.363 ریال17:45:12
1.363 ریال17:45:12
1.3632 ریال17:43:04
1.363 ریال17:41:03
1.3631 ریال17:39:12
1.363 ریال17:37:04
1.3633 ریال17:35:04
1.3633 ریال17:35:04
1.363 ریال17:29:03
1.3629 ریال17:27:11
1.363 ریال17:19:04
1.3632 ریال17:17:03
1.3634 ریال17:15:13
1.3634 ریال17:15:13
1.3631 ریال17:13:04
1.3633 ریال17:11:04
1.3634 ریال17:09:11
1.3631 ریال17:07:04
1.363 ریال17:05:05
1.363 ریال17:05:05
1.3631 ریال17:03:11
1.3632 ریال17:01:04
1.3634 ریال16:55:05
1.3634 ریال16:55:04
1.3633 ریال16:53:04
1.3631 ریال16:47:03
1.3632 ریال16:45:14
1.3632 ریال16:45:13
1.3631 ریال16:43:04
1.363 ریال16:41:04
1.3632 ریال16:35:05
1.3632 ریال16:35:04
1.3633 ریال16:33:11
1.3631 ریال16:31:04
1.3632 ریال16:25:05
1.3632 ریال16:25:04
1.3634 ریال16:23:04
1.3633 ریال16:21:11
1.3632 ریال16:19:03
1.3634 ریال16:17:03
1.3631 ریال16:09:11
1.3632 ریال16:07:04
1.363 ریال15:59:03
1.3631 ریال15:57:11
1.3633 ریال15:53:03
1.3631 ریال15:51:11
1.3632 ریال15:49:03
1.3634 ریال15:47:03
1.3632 ریال15:45:12
1.3632 ریال15:45:12
1.3631 ریال15:33:12
1.3632 ریال15:31:03
1.3631 ریال15:29:03
1.3633 ریال15:27:11
1.3631 ریال15:23:03
1.3632 ریال15:17:03
1.3633 ریال15:15:13
1.3633 ریال15:15:12
1.3631 ریال15:07:04
1.3632 ریال15:03:12
1.3631 ریال14:59:03
1.3632 ریال14:57:12
1.3631 ریال14:55:05
1.3631 ریال14:55:04
1.3634 ریال14:53:03
1.3633 ریال14:49:03
1.3632 ریال14:47:04
1.3631 ریال14:45:12
1.3631 ریال14:45:11
1.363 ریال14:43:04
1.3632 ریال14:41:04
1.363 ریال14:39:11
1.3632 ریال14:37:04
1.3628 ریال14:33:13
1.3629 ریال14:29:03
1.363 ریال14:25:05
1.363 ریال14:25:04
1.3628 ریال14:21:12
1.3629 ریال14:19:03
1.3628 ریال14:17:04
1.363 ریال14:15:14
1.363 ریال14:15:14
1.3628 ریال14:11:03
1.3627 ریال14:09:13
1.3628 ریال14:07:04
1.3629 ریال14:05:05
1.3629 ریال14:05:04
1.363 ریال14:03:12
1.3628 ریال13:59:03
1.3629 ریال13:55:04
1.3629 ریال13:55:03
1.363 ریال13:53:03
1.3629 ریال13:51:12
1.363 ریال13:47:04
1.3628 ریال13:45:13
1.3628 ریال13:45:12
1.363 ریال13:41:04
1.3629 ریال13:39:12
1.363 ریال13:37:03
1.3629 ریال13:35:04
1.3629 ریال13:35:04
1.3628 ریال13:33:12
1.3631 ریال13:31:04
1.3629 ریال13:29:03
1.3631 ریال13:27:11
1.3629 ریال13:21:12
1.363 ریال13:19:04
1.3629 ریال13:15:13
1.3629 ریال13:15:12
1.3631 ریال13:13:03
1.3628 ریال13:09:11
1.3629 ریال13:07:04
1.3631 ریال13:05:05
1.3631 ریال13:05:04
1.3629 ریال13:01:04
1.3628 ریال12:59:03
1.3629 ریال12:57:11
1.363 ریال12:55:04
1.363 ریال12:55:04
1.3631 ریال12:53:03
1.363 ریال12:51:11
1.3631 ریال12:47:03
1.3628 ریال12:45:12
1.3628 ریال12:45:11
1.363 ریال12:43:03
1.3629 ریال12:39:11
1.3626 ریال12:37:03
1.3625 ریال12:35:05
1.3625 ریال12:35:04
1.3624 ریال12:33:12
1.3621 ریال12:31:03
1.3622 ریال12:29:03
1.3621 ریال12:27:11
1.362 ریال12:21:11
1.3619 ریال12:17:04
1.3621 ریال12:13:03
1.3623 ریال12:11:03
1.3621 ریال12:09:11
1.3624 ریال12:07:03
1.3623 ریال12:05:05
1.3623 ریال12:05:04
1.3622 ریال12:03:11
1.3627 ریال12:01:04
1.3625 ریال11:57:11
1.3626 ریال11:55:04
1.3626 ریال11:55:04
1.3625 ریال11:53:03
1.3626 ریال11:49:03
1.3628 ریال11:43:03
1.3629 ریال11:41:03
1.3627 ریال11:39:11
1.363 ریال11:35:04
1.363 ریال11:35:04
1.3632 ریال11:33:12
1.3628 ریال11:31:04
1.3629 ریال11:27:11
1.3628 ریال11:25:05
1.3628 ریال11:25:04
1.3629 ریال11:23:04
1.3631 ریال11:21:11
1.3628 ریال11:19:03
1.3627 ریال11:17:03
1.3628 ریال11:15:14
1.3628 ریال11:15:13
1.3629 ریال11:13:03
1.3628 ریال11:11:03
1.3629 ریال11:05:04
1.3629 ریال11:05:04
1.3626 ریال10:57:11
1.3627 ریال10:53:03
1.363 ریال10:51:11
1.3629 ریال10:47:03
1.3628 ریال10:45:12
1.3628 ریال10:45:12
1.363 ریال10:43:03
1.3629 ریال10:37:03
1.3628 ریال10:33:12
1.3629 ریال10:29:03
1.3631 ریال10:27:11
1.3628 ریال10:25:05
1.3628 ریال10:25:04
1.363 ریال10:23:03
1.3627 ریال10:21:11
1.3628 ریال10:15:13
1.3628 ریال10:15:12
1.363 ریال10:13:04
1.3629 ریال10:11:04
1.3628 ریال10:09:11
1.3626 ریال10:07:03
1.363 ریال10:05:04
1.363 ریال10:05:04
1.3629 ریال10:03:11
1.3632 ریال10:01:04
1.3629 ریال9:59:03
1.363 ریال9:57:11
1.3628 ریال9:55:04
1.3628 ریال9:55:04
1.363 ریال9:53:03
1.3628 ریال9:49:03
1.3629 ریال9:47:03
1.3628 ریال9:45:11
1.3628 ریال9:45:11
1.3627 ریال9:43:03
1.3629 ریال9:41:03
1.3627 ریال9:39:10
1.3628 ریال9:35:04
1.3628 ریال9:35:04
1.3626 ریال9:31:03
1.3627 ریال9:29:03
1.3626 ریال9:25:04
1.3626 ریال9:25:04
1.3624 ریال9:21:11
1.3626 ریال9:17:03
1.3623 ریال9:13:05
1.3625 ریال9:09:11
1.3624 ریال9:05:04
1.3624 ریال9:05:04
1.3626 ریال9:01:04
1.3623 ریال8:59:03
1.3625 ریال8:53:03
1.3626 ریال8:47:03
1.3624 ریال8:45:12
1.3624 ریال8:45:12
1.3625 ریال8:43:03
1.3628 ریال8:41:03
1.3626 ریال8:39:11
1.3624 ریال8:37:03
1.3627 ریال8:35:04
1.3627 ریال8:35:04
1.3628 ریال8:29:03
1.3626 ریال8:27:10
1.3625 ریال8:23:03
1.3626 ریال8:21:11
1.3627 ریال8:19:04
1.3625 ریال8:15:13
1.3625 ریال8:15:12
1.3627 ریال8:13:03
1.3628 ریال8:11:03
1.3625 ریال8:09:11
1.3627 ریال8:03:11
1.3624 ریال8:01:04
1.3625 ریال7:55:04
1.3625 ریال7:55:03
1.3626 ریال7:47:03
1.3627 ریال7:45:13
1.3627 ریال7:45:12
1.3625 ریال7:41:03
1.3628 ریال7:39:11
1.3626 ریال7:37:03
1.3625 ریال7:33:11
1.3627 ریال7:29:03
1.3625 ریال7:27:11
1.3627 ریال7:25:04
1.3627 ریال7:25:03
1.3626 ریال7:23:04
1.3625 ریال7:21:11
1.3626 ریال7:19:04
1.3627 ریال7:17:03
1.3626 ریال7:15:12
1.3626 ریال7:15:12
1.3627 ریال7:11:03
1.3625 ریال7:09:10
1.3627 ریال7:05:04
1.3625 ریال7:03:11
1.3626 ریال7:01:04
1.3625 ریال6:57:11
1.3626 ریال6:53:03
1.3627 ریال6:51:10
1.3626 ریال6:49:03
1.3627 ریال6:47:03
1.3626 ریال6:45:13
1.3626 ریال6:45:12
1.3627 ریال6:41:03
1.3628 ریال6:33:11
1.3625 ریال6:31:09
1.3624 ریال6:27:11
1.3625 ریال6:25:04
1.3625 ریال6:25:04
1.3626 ریال6:19:04
1.3624 ریال6:15:13
1.3624 ریال6:15:12
1.3622 ریال6:13:04
1.3624 ریال6:11:03
1.3623 ریال6:07:03
1.3626 ریال6:05:05
1.3626 ریال6:05:04
1.3624 ریال6:03:11
1.3626 ریال6:01:03
1.3624 ریال5:59:03
1.3622 ریال5:47:03
1.3621 ریال5:37:03
1.3623 ریال5:35:04
1.3621 ریال5:33:12
1.3623 ریال5:31:04
1.3624 ریال5:29:03
1.3621 ریال5:27:11
1.362 ریال5:25:04
1.362 ریال5:25:04
1.3622 ریال5:19:04
1.3621 ریال5:17:03
1.3624 ریال5:15:13
1.3624 ریال5:15:13
1.3623 ریال5:11:03
1.3626 ریال5:09:11
1.3624 ریال5:05:04
1.3624 ریال5:05:04
1.3626 ریال4:57:11
1.3627 ریال4:55:04
1.3627 ریال4:55:04
1.3628 ریال4:53:03
1.3629 ریال4:51:11
1.3626 ریال4:47:03
1.3627 ریال4:43:03
1.3626 ریال4:41:03
1.3627 ریال4:39:10
1.3626 ریال4:37:03
1.3624 ریال4:35:04
1.3624 ریال4:35:04
1.3625 ریال4:33:11
1.3624 ریال4:31:03
1.3623 ریال4:29:03
1.3625 ریال4:25:04
1.3625 ریال4:25:04
1.3623 ریال4:23:03
1.3625 ریال4:21:11
1.3623 ریال4:19:03
1.3624 ریال4:15:13
1.3624 ریال4:15:12
1.3625 ریال4:13:03
1.3624 ریال4:11:03
1.3628 ریال4:09:12
1.3627 ریال4:07:03
1.3626 ریال4:03:11
1.3629 ریال4:01:05
1.3627 ریال3:59:04
1.3629 ریال3:57:11
1.3628 ریال3:55:04
1.3628 ریال3:55:04
1.3627 ریال3:53:03
1.3628 ریال3:51:11
1.3627 ریال3:49:04
1.3628 ریال3:47:04
1.3629 ریال3:45:14
1.3629 ریال3:45:13
1.363 ریال3:35:04
1.363 ریال3:35:04
1.3633 ریال3:31:04
1.3629 ریال3:27:13
1.363 ریال3:25:05
1.363 ریال3:25:04
1.3631 ریال3:23:03
1.3629 ریال3:15:12
1.3629 ریال3:15:11
1.3631 ریال3:13:03
1.3629 ریال3:09:10
1.363 ریال3:07:03
1.3631 ریال3:03:10
1.363 ریال3:01:04
1.3631 ریال2:51:10
1.3633 ریال2:49:03
1.3635 ریال2:47:03
1.3632 ریال2:43:04
1.3633 ریال2:37:03
1.3632 ریال2:35:04
1.3632 ریال2:35:03
1.3636 ریال2:33:11
1.3632 ریال2:31:03
1.3634 ریال2:29:03
1.3633 ریال2:27:11
1.3632 ریال2:25:04
1.3632 ریال2:25:04
1.3631 ریال2:23:03
1.3632 ریال2:13:03
1.3631 ریال2:09:10
1.3632 ریال2:05:04
1.3632 ریال2:05:04
1.3634 ریال1:55:04
1.3634 ریال1:55:04
1.3636 ریال1:53:03
1.3635 ریال1:35:04
1.3635 ریال1:35:03
1.3633 ریال1:33:11
1.3631 ریال1:27:10
1.363 ریال1:21:11
1.3632 ریال1:19:03
1.363 ریال1:17:03
1.3633 ریال1:09:10
1.3631 ریال1:05:04
1.3632 ریال0:47:04
1.3633 ریال0:43:03
1.3632 ریال0:41:04
1.3634 ریال0:33:12
1.3632 ریال0:31:03
1.3631 ریال0:29:03
1.3632 ریال0:27:10
1.3633 ریال0:25:04
1.3633 ریال0:25:04
1.3632 ریال0:23:03
1.3631 ریال0:17:03
1.363 ریال0:15:12
1.363 ریال0:15:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات