شاخص یاب

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.374
  • بالاترین قیمت روز:1.3761
  • پایین ترین قیمت روز:1.3736
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3757
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۵:۳۳
  • نرخ روز گذشته:1.3758
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.374 ریال6:35:33
1.3741 ریال6:34:17
1.3742 ریال6:33:45
1.3741 ریال6:32:38
1.3743 ریال6:19:16
1.3743 ریال6:19:10
1.3742 ریال6:18:39
1.3744 ریال6:11:36
1.3742 ریال6:04:01
1.3741 ریال6:00:20
1.3742 ریال5:59:15
1.374 ریال5:54:17
1.3739 ریال5:52:13
1.374 ریال5:50:14
1.3739 ریال5:49:12
1.3738 ریال5:48:15
1.3737 ریال5:47:10
1.3736 ریال5:42:13
1.3737 ریال5:40:13
1.3738 ریال5:39:13
1.3739 ریال5:37:10
1.374 ریال5:36:13
1.3739 ریال5:34:11
1.3738 ریال5:33:13
1.374 ریال5:32:11
1.3741 ریال5:30:19
1.3743 ریال5:28:11
1.3741 ریال5:27:14
1.3742 ریال5:26:10
1.3741 ریال5:24:13
1.3742 ریال5:23:11
1.3741 ریال5:22:10
1.3743 ریال5:21:14
1.3742 ریال5:20:13
1.374 ریال5:18:15
1.3741 ریال5:17:12
1.3742 ریال5:16:10
1.3739 ریال5:15:15
1.374 ریال5:14:12
1.3741 ریال5:13:11
1.3742 ریال5:12:16
1.3741 ریال5:10:14
1.3742 ریال5:09:13
1.3741 ریال5:08:10
1.3743 ریال5:07:10
1.3746 ریال5:06:13
1.3745 ریال5:05:13
1.3744 ریال5:00:19
1.3747 ریال4:59:10
1.3748 ریال4:55:12
1.3749 ریال4:54:13
1.375 ریال4:53:10
1.3751 ریال4:50:12
1.3752 ریال4:49:10
1.3751 ریال4:47:10
1.3753 ریال4:46:10
1.3751 ریال4:44:10
1.3749 ریال4:42:13
1.3752 ریال4:39:13
1.3753 ریال4:27:13
1.3752 ریال4:25:11
1.3751 ریال4:23:09
1.3753 ریال4:20:12
1.3754 ریال4:19:10
1.3755 ریال4:18:13
1.3754 ریال4:17:10
1.3753 ریال4:16:10
1.3752 ریال4:14:09
1.3753 ریال4:12:14
1.3751 ریال4:10:12
1.3752 ریال4:09:13
1.3753 ریال4:07:10
1.3754 ریال4:06:13
1.3755 ریال4:04:10
1.3756 ریال4:02:09
1.3753 ریال3:57:14
1.3752 ریال3:55:10
1.3753 ریال3:52:09
1.3754 ریال3:51:12
1.3753 ریال3:48:13
1.3754 ریال3:43:09
1.3753 ریال3:42:13
1.3754 ریال3:40:13
1.3753 ریال3:35:12
1.3754 ریال3:33:13
1.3752 ریال3:32:09
1.3753 ریال3:31:11
1.3751 ریال3:28:10
1.3752 ریال3:26:09
1.375 ریال3:24:12
1.3749 ریال3:23:09
1.375 ریال3:22:10
1.3749 ریال3:21:13
1.375 ریال3:18:12
1.3751 ریال3:17:09
1.375 ریال3:03:12
1.3751 ریال3:02:11
1.3752 ریال3:00:22
1.3751 ریال2:56:11
1.3752 ریال2:52:09
1.3753 ریال2:48:13
1.3752 ریال2:46:10
1.3751 ریال2:45:14
1.3752 ریال2:37:09
1.3754 ریال2:36:12
1.3752 ریال2:16:10
1.3751 ریال2:15:13
1.3752 ریال1:51:13
1.3751 ریال1:43:09
1.375 ریال1:33:12
1.3756 ریال1:28:08
1.3757 ریال1:27:12
1.3756 ریال1:17:09
1.3755 ریال1:16:08
1.3756 ریال1:06:11
1.3757 ریال0:46:08
1.3759 ریال0:44:09
1.3761 ریال0:42:10
1.376 ریال0:40:09
1.3759 ریال0:33:10
1.3758 ریال0:31:09
1.3757 ریال0:25:10
1.3756 ریال0:09:11
1.3757 ریال0:05:08
1.3756 ریال0:04:08
1.3757 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات