دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:8.6659
  • بالاترین قیمت روز:8.6756
  • پایین ترین قیمت روز:8.6583
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.6663
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۵:۴۳
  • نرخ روز گذشته:8.6684
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0025

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.6659 ریال5:15:43
8.6665 ریال5:14:43
8.6653 ریال5:13:42
8.6669 ریال5:12:44
8.6672 ریال5:11:43
8.6679 ریال5:10:45
8.6669 ریال5:09:42
8.6682 ریال5:08:42
8.6679 ریال5:07:44
8.6667 ریال5:06:42
8.6677 ریال5:05:43
8.6661 ریال5:04:42
8.6672 ریال5:02:42
8.6671 ریال5:01:43
8.6672 ریال5:00:46
8.6674 ریال4:59:42
8.6676 ریال4:58:43
8.6669 ریال4:57:42
8.6664 ریال4:56:42
8.6669 ریال4:55:43
8.6662 ریال4:54:42
8.6663 ریال4:53:42
8.6659 ریال4:52:42
8.6656 ریال4:51:42
8.6644 ریال4:50:43
8.6643 ریال4:49:42
8.663 ریال4:48:44
8.6635 ریال4:47:42
8.6615 ریال4:46:43
8.6619 ریال4:45:43
8.664 ریال4:44:41
8.666 ریال4:43:42
8.6661 ریال4:42:42
8.6648 ریال4:41:42
8.6649 ریال4:40:44
8.6637 ریال4:39:41
8.6652 ریال4:38:41
8.6655 ریال4:37:41
8.6656 ریال4:36:42
8.6639 ریال4:35:43
8.6631 ریال4:34:41
8.664 ریال4:33:41
8.6618 ریال4:32:43
8.6623 ریال4:31:42
8.6631 ریال4:30:43
8.66 ریال4:29:42
8.6596 ریال4:28:43
8.6602 ریال4:27:42
8.659 ریال4:26:42
8.6591 ریال4:25:42
8.6594 ریال4:24:42
8.6595 ریال4:23:42
8.6599 ریال4:21:42
8.6597 ریال4:18:41
8.6595 ریال4:16:42
8.6594 ریال4:15:43
8.6595 ریال4:14:42
8.6583 ریال4:13:41
8.66 ریال4:12:43
8.6592 ریال4:11:41
8.6605 ریال4:10:43
8.6601 ریال4:06:42
8.6604 ریال4:05:42
8.66 ریال4:04:43
8.6588 ریال4:03:41
8.6605 ریال4:01:42
8.6602 ریال4:00:44
8.6601 ریال3:59:42
8.6603 ریال3:58:42
8.6602 ریال3:57:42
8.6604 ریال3:54:42
8.6603 ریال3:53:42
8.6598 ریال3:52:41
8.6609 ریال3:51:42
8.6613 ریال3:50:43
8.6612 ریال3:49:42
8.6615 ریال3:45:43
8.6616 ریال3:44:43
8.6619 ریال3:40:44
8.6623 ریال3:39:42
8.6615 ریال3:38:42
8.6621 ریال3:37:42
8.662 ریال3:36:43
8.6621 ریال3:35:43
8.6618 ریال3:34:42
8.6616 ریال3:33:41
8.6622 ریال3:31:43
8.6621 ریال3:30:44
8.6613 ریال3:29:42
8.6624 ریال3:28:44
8.6602 ریال3:27:42
8.6603 ریال3:25:44
8.6618 ریال3:24:42
8.6603 ریال3:23:42
8.6639 ریال3:22:43
8.6616 ریال3:21:43
8.6618 ریال3:20:43
8.6622 ریال3:19:42
8.6625 ریال3:17:41
8.6622 ریال3:16:43
8.6621 ریال3:15:44
8.6619 ریال3:14:42
8.6615 ریال3:13:42
8.6621 ریال3:12:43
8.6623 ریال3:11:41
8.6617 ریال3:09:42
8.6619 ریال3:08:43
8.6614 ریال3:07:42
8.6609 ریال3:06:42
8.6612 ریال3:05:43
8.6614 ریال3:04:42
8.6615 ریال3:02:42
8.6614 ریال3:01:42
8.6616 ریال3:00:44
8.6615 ریال2:59:42
8.6613 ریال2:58:42
8.6615 ریال2:57:42
8.6616 ریال2:56:43
8.6615 ریال2:55:43
8.6619 ریال2:54:42
8.6613 ریال2:52:43
8.6616 ریال2:51:42
8.6618 ریال2:50:43
8.6622 ریال2:49:42
8.6628 ریال2:48:43
8.6631 ریال2:47:41
8.6633 ریال2:46:42
8.6624 ریال2:43:41
8.6626 ریال2:42:42
8.663 ریال2:40:43
8.6632 ریال2:39:43
8.6629 ریال2:38:43
8.6632 ریال2:37:43
8.6631 ریال2:36:45
8.6635 ریال2:35:45
8.6641 ریال2:34:44
8.6643 ریال2:33:43
8.6644 ریال2:32:44
8.6651 ریال2:30:44
8.6645 ریال2:29:43
8.6616 ریال2:28:44
8.6625 ریال2:27:43
8.6665 ریال2:26:42
8.6617 ریال2:25:43
8.6616 ریال2:24:44
8.6652 ریال2:23:42
8.6621 ریال2:22:42
8.6633 ریال2:21:44
8.6631 ریال2:20:50
8.6635 ریال2:19:41
8.6682 ریال2:18:57
8.6659 ریال2:17:43
8.6671 ریال2:16:44
8.6697 ریال2:15:44
8.6667 ریال2:14:43
8.671 ریال2:13:42
8.668 ریال2:12:44
8.6685 ریال2:11:43
8.6687 ریال2:10:43
8.6689 ریال2:09:42
8.6691 ریال2:08:44
8.6694 ریال2:07:43
8.6692 ریال2:06:47
8.6687 ریال2:05:44
8.6696 ریال2:04:45
8.6688 ریال2:03:43
8.6689 ریال2:02:43
8.6725 ریال2:01:42
8.6667 ریال2:00:47
8.6721 ریال1:59:43
8.6737 ریال1:58:42
8.6706 ریال1:57:42
8.6711 ریال1:55:43
8.6709 ریال1:54:44
8.6702 ریال1:53:43
8.67 ریال1:52:44
8.6697 ریال1:51:43
8.6718 ریال1:50:44
8.6721 ریال1:49:43
8.6714 ریال1:48:44
8.6716 ریال1:47:43
8.6709 ریال1:46:43
8.6718 ریال1:45:42
8.6719 ریال1:44:44
8.6713 ریال1:43:43
8.6731 ریال1:42:42
8.6712 ریال1:41:41
8.6715 ریال1:40:45
8.6717 ریال1:39:43
8.6718 ریال1:38:41
8.6717 ریال1:37:43
8.6711 ریال1:36:43
8.6738 ریال1:35:43
8.6756 ریال1:34:42
8.6755 ریال1:33:42
8.6671 ریال1:30:43
8.6684 ریال1:29:42
8.6662 ریال1:28:44
8.6658 ریال1:27:41
8.6661 ریال1:26:41
8.6642 ریال1:25:42
8.6646 ریال1:24:43
8.665 ریال1:23:42
8.6648 ریال1:22:41
8.6649 ریال1:21:41
8.6646 ریال1:19:41
8.6644 ریال1:18:41
8.6633 ریال1:17:41
8.665 ریال1:16:41
8.6632 ریال1:15:42
8.6629 ریال1:14:41
8.6643 ریال1:13:41
8.6631 ریال1:12:43
8.6632 ریال1:11:41
8.6631 ریال1:10:42
8.6632 ریال1:09:41
8.6643 ریال1:08:42
8.6634 ریال1:07:41
8.664 ریال1:06:40
8.6634 ریال1:05:42
8.6621 ریال1:04:41
8.6619 ریال1:03:41
8.662 ریال1:02:40
8.6607 ریال1:01:42
8.6625 ریال1:00:45
8.6626 ریال0:59:41
8.6624 ریال0:58:41
8.6627 ریال0:57:40
8.6621 ریال0:56:45
8.6623 ریال0:55:42
8.6625 ریال0:54:42
8.663 ریال0:53:41
8.6632 ریال0:52:43
8.6624 ریال0:51:41
8.6651 ریال0:50:43
8.6667 ریال0:49:41
8.6652 ریال0:48:43
8.667 ریال0:47:41
8.6672 ریال0:46:41
8.6662 ریال0:45:41
8.6664 ریال0:44:42
8.6661 ریال0:42:41
8.6656 ریال0:41:40
8.6637 ریال0:40:44
8.665 ریال0:39:41
8.6663 ریال0:38:41
8.664 ریال0:37:42
8.6645 ریال0:36:42
8.6634 ریال0:35:43
8.6652 ریال0:34:41
8.6655 ریال0:33:42
8.6651 ریال0:32:42
8.6645 ریال0:31:40
8.6658 ریال0:30:46
8.6636 ریال0:29:41
8.6658 ریال0:28:43
8.6639 ریال0:27:40
8.6662 ریال0:26:41
8.6644 ریال0:25:43
8.6653 ریال0:24:43
8.6671 ریال0:23:40
8.6672 ریال0:22:40
8.6673 ریال0:21:41
8.6659 ریال0:20:44
8.6656 ریال0:19:42
8.6662 ریال0:18:41
8.6664 ریال0:17:42
8.6659 ریال0:16:43
8.6671 ریال0:15:42
8.6658 ریال0:14:43
8.666 ریال0:13:42
8.6673 ریال0:12:43
8.6675 ریال0:11:41
8.6679 ریال0:10:43
8.6677 ریال0:09:40
8.6694 ریال0:08:40
8.6707 ریال0:07:41
8.6691 ریال0:06:41
8.6712 ریال0:05:42
8.671 ریال0:04:40
8.6712 ریال0:03:40
8.6715 ریال0:02:40
8.6682 ریال0:01:40
8.6663 ریال0:01:02
نظرات