شاخص یاب

دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:9.3022
  • بالاترین قیمت روز:9.3172
  • پایین ترین قیمت روز:9.2964
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.3079
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:9.309
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0068

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.3022 ریال8:03:20
9.3026 ریال8:02:14
9.3029 ریال8:01:15
9.303 ریال8:00:25
9.3028 ریال7:59:12
9.303 ریال7:58:12
9.3026 ریال7:57:15
9.3029 ریال7:56:12
9.3034 ریال7:55:13
9.304 ریال7:54:16
9.3039 ریال7:53:12
9.305 ریال7:52:13
9.306 ریال7:51:17
9.3032 ریال7:50:15
9.304 ریال7:49:12
9.3024 ریال7:48:17
9.3023 ریال7:47:12
9.3015 ریال7:45:15
9.3011 ریال7:44:11
9.3035 ریال7:43:12
9.3023 ریال7:42:17
9.3015 ریال7:41:13
9.3007 ریال7:40:14
9.3003 ریال7:39:16
9.302 ریال7:38:12
9.3014 ریال7:37:12
9.302 ریال7:36:17
9.3006 ریال7:35:15
9.3008 ریال7:34:11
9.3045 ریال7:33:20
9.3029 ریال7:32:17
9.3055 ریال7:31:13
9.3036 ریال7:30:21
9.3035 ریال7:29:11
9.3032 ریال7:28:11
9.3027 ریال7:27:16
9.3022 ریال7:26:13
9.3021 ریال7:25:13
9.302 ریال7:24:16
9.3021 ریال7:23:14
9.3022 ریال7:22:12
9.304 ریال7:21:18
9.3015 ریال7:20:14
9.3027 ریال7:19:12
9.3029 ریال7:18:15
9.3031 ریال7:17:11
9.3041 ریال7:16:12
9.3039 ریال7:15:16
9.3033 ریال7:14:10
9.3029 ریال7:13:12
9.3012 ریال7:12:16
9.3015 ریال7:11:12
9.3008 ریال7:10:25
9.3004 ریال7:09:15
9.3003 ریال7:08:11
9.3025 ریال7:07:12
9.2998 ریال7:06:15
9.3003 ریال7:05:13
9.3011 ریال7:04:11
9.301 ریال7:03:17
9.2999 ریال7:02:13
9.3018 ریال7:01:13
9.3014 ریال7:00:24
9.3003 ریال6:59:11
9.3018 ریال6:58:11
9.2999 ریال6:57:15
9.3 ریال6:56:11
9.3012 ریال6:55:12
9.2999 ریال6:54:14
9.3011 ریال6:53:11
9.3013 ریال6:52:12
9.2994 ریال6:50:12
9.3 ریال6:49:11
9.3001 ریال6:48:15
9.2994 ریال6:47:11
9.2993 ریال6:46:12
9.3045 ریال6:45:15
9.3001 ریال6:44:11
9.2994 ریال6:43:11
9.3001 ریال6:42:16
9.3005 ریال6:41:11
9.2992 ریال6:40:13
9.2995 ریال6:39:14
9.2986 ریال6:38:10
9.2975 ریال6:37:10
9.2982 ریال6:36:14
9.2972 ریال6:35:13
9.2964 ریال6:34:11
9.2985 ریال6:33:17
9.2982 ریال6:32:12
9.301 ریال6:31:12
9.3009 ریال6:30:20
9.3025 ریال6:29:11
9.301 ریال6:28:11
9.3004 ریال6:27:14
9.3023 ریال6:26:10
9.3006 ریال6:25:12
9.3002 ریال6:24:15
9.2999 ریال6:23:11
9.3 ریال6:22:40
9.3007 ریال6:21:28
9.3012 ریال6:21:20
9.3024 ریال6:20:59
9.304 ریال6:18:41
9.3004 ریال6:16:26
9.302 ریال6:16:23
9.3006 ریال6:14:14
9.3001 ریال6:13:47
9.3014 ریال6:13:47
9.3018 ریال6:11:49
9.3017 ریال6:10:14
9.3026 ریال6:09:16
9.3019 ریال6:08:11
9.3024 ریال6:07:13
9.3018 ریال6:06:16
9.3017 ریال6:05:13
9.3074 ریال6:03:37
9.3 ریال6:02:19
9.3013 ریال6:01:15
9.302 ریال6:00:28
9.3023 ریال5:59:11
9.3026 ریال5:58:11
9.303 ریال5:57:16
9.3053 ریال5:56:13
9.307 ریال5:55:14
9.3074 ریال5:54:14
9.3062 ریال5:53:13
9.3056 ریال5:52:12
9.3055 ریال5:51:15
9.3048 ریال5:50:13
9.3046 ریال5:49:13
9.3045 ریال5:48:16
9.3054 ریال5:47:12
9.304 ریال5:46:10
9.3032 ریال5:45:17
9.3045 ریال5:44:10
9.3046 ریال5:43:12
9.3049 ریال5:42:20
9.3046 ریال5:41:12
9.3052 ریال5:40:14
9.3061 ریال5:39:15
9.3052 ریال5:38:13
9.3096 ریال5:37:12
9.3041 ریال5:36:16
9.303 ریال5:34:12
9.3043 ریال5:32:14
9.3084 ریال5:31:15
9.3049 ریال5:30:20
9.3084 ریال5:29:11
9.3033 ریال5:27:16
9.304 ریال5:26:11
9.3062 ریال5:25:13
9.3061 ریال5:24:17
9.3083 ریال5:23:12
9.3076 ریال5:22:12
9.3077 ریال5:21:17
9.3079 ریال5:20:18
9.3076 ریال5:19:12
9.3066 ریال5:18:15
9.3076 ریال5:17:12
9.3078 ریال5:15:16
9.3084 ریال5:13:13
9.3092 ریال5:12:17
9.3091 ریال5:11:11
9.3089 ریال5:10:13
9.3072 ریال5:09:16
9.3088 ریال5:08:10
9.3073 ریال5:07:11
9.307 ریال5:06:14
9.3073 ریال5:05:13
9.3055 ریال5:04:11
9.3071 ریال5:03:17
9.3068 ریال5:02:13
9.3101 ریال5:01:14
9.3076 ریال5:00:23
9.3069 ریال4:59:10
9.3076 ریال4:58:10
9.3086 ریال4:57:15
9.3075 ریال4:56:10
9.3071 ریال4:55:12
9.3072 ریال4:54:14
9.3069 ریال4:53:10
9.3077 ریال4:52:10
9.3086 ریال4:51:15
9.3087 ریال4:50:13
9.3104 ریال4:49:10
9.3099 ریال4:48:14
9.3119 ریال4:47:11
9.314 ریال4:46:10
9.312 ریال4:45:15
9.3095 ریال4:44:10
9.3108 ریال4:43:10
9.3091 ریال4:41:12
9.309 ریال4:40:12
9.3088 ریال4:39:13
9.3096 ریال4:38:10
9.3055 ریال4:37:10
9.3102 ریال4:36:14
9.3108 ریال4:35:12
9.3102 ریال4:34:11
9.3118 ریال4:33:16
9.3094 ریال4:32:13
9.3102 ریال4:31:13
9.3125 ریال4:30:20
9.3128 ریال4:29:11
9.3101 ریال4:28:12
9.3117 ریال4:27:15
9.3102 ریال4:26:12
9.3101 ریال4:25:11
9.3112 ریال4:24:14
9.3131 ریال4:23:10
9.3126 ریال4:22:11
9.313 ریال4:21:15
9.3121 ریال4:20:13
9.3125 ریال4:19:10
9.3122 ریال4:18:14
9.3121 ریال4:17:10
9.3117 ریال4:16:10
9.3126 ریال4:15:15
9.3135 ریال4:14:11
9.3121 ریال4:13:12
9.3125 ریال4:12:15
9.3122 ریال4:11:10
9.3126 ریال4:10:13
9.3116 ریال4:09:14
9.3117 ریال4:08:11
9.3104 ریال4:07:11
9.3094 ریال4:06:14
9.309 ریال4:05:12
9.31 ریال4:04:12
9.3093 ریال4:03:18
9.3087 ریال4:02:13
9.3086 ریال4:01:14
9.3103 ریال4:00:23
9.309 ریال3:59:11
9.3105 ریال3:58:11
9.3107 ریال3:57:14
9.3099 ریال3:56:11
9.3108 ریال3:54:14
9.3104 ریال3:53:10
9.3101 ریال3:52:12
9.3096 ریال3:51:14
9.3092 ریال3:50:13
9.3099 ریال3:49:11
9.3087 ریال3:48:14
9.3099 ریال3:47:11
9.3095 ریال3:46:10
9.3097 ریال3:45:15
9.31 ریال3:44:11
9.3098 ریال3:42:16
9.3094 ریال3:41:11
9.3099 ریال3:40:13
9.311 ریال3:39:14
9.3093 ریال3:38:11
9.312 ریال3:37:11
9.31 ریال3:36:14
9.3097 ریال3:35:11
9.3099 ریال3:34:11
9.3111 ریال3:33:17
9.3119 ریال3:32:13
9.3138 ریال3:31:13
9.3127 ریال3:30:19
9.3133 ریال3:29:10
9.313 ریال3:28:11
9.3133 ریال3:27:16
9.3128 ریال3:26:10
9.3129 ریال3:25:11
9.3126 ریال3:23:10
9.3134 ریال3:22:12
9.3126 ریال3:21:17
9.3121 ریال3:20:14
9.3123 ریال3:19:11
9.3122 ریال3:18:14
9.3124 ریال3:17:10
9.3133 ریال3:16:10
9.3118 ریال3:15:14
9.3122 ریال3:14:10
9.3123 ریال3:13:10
9.3124 ریال3:12:16
9.3122 ریال3:11:11
9.3134 ریال3:10:12
9.3126 ریال3:09:14
9.3133 ریال3:08:11
9.3134 ریال3:07:09
9.3126 ریال3:06:13
9.3128 ریال3:05:11
9.3141 ریال3:04:10
9.315 ریال3:03:18
9.3123 ریال3:01:16
9.3127 ریال3:00:24
9.3123 ریال2:58:10
9.3138 ریال2:57:13
9.3123 ریال2:56:09
9.3129 ریال2:55:10
9.312 ریال2:54:13
9.3133 ریال2:53:09
9.3135 ریال2:52:10
9.3141 ریال2:51:14
9.3132 ریال2:50:12
9.3135 ریال2:49:10
9.3142 ریال2:48:14
9.3126 ریال2:47:10
9.313 ریال2:46:10
9.3132 ریال2:45:15
9.3135 ریال2:42:14
9.3138 ریال2:41:10
9.3159 ریال2:40:12
9.3137 ریال2:31:13
9.3142 ریال2:29:09
9.3158 ریال2:28:11
9.3141 ریال2:27:13
9.3148 ریال2:26:10
9.3129 ریال2:25:11
9.3156 ریال2:24:13
9.315 ریال2:23:10
9.3132 ریال2:22:11
9.314 ریال2:21:15
9.3141 ریال2:20:12
9.3145 ریال2:19:10
9.3172 ریال2:18:14
9.3168 ریال2:17:09
9.3158 ریال2:16:09
9.3154 ریال2:15:14
9.3159 ریال2:14:10
9.3148 ریال2:13:09
9.3157 ریال2:12:14
9.3145 ریال2:11:11
9.3152 ریال2:10:11
9.3143 ریال2:09:13
9.3149 ریال2:08:09
9.3141 ریال2:07:10
9.3147 ریال2:06:15
9.3151 ریال2:05:12
9.3156 ریال2:04:11
9.3132 ریال2:03:17
9.3141 ریال2:02:14
9.3148 ریال2:01:14
9.315 ریال2:00:26
9.3146 ریال1:59:11
9.314 ریال1:58:10
9.3141 ریال1:57:13
9.3147 ریال1:56:10
9.312 ریال1:55:10
9.3139 ریال1:54:14
9.3135 ریال1:53:09
9.314 ریال1:52:11
9.3147 ریال1:51:16
9.3137 ریال1:50:12
9.3135 ریال1:49:10
9.3133 ریال1:48:14
9.311 ریال1:45:17
9.3106 ریال1:44:11
9.3103 ریال1:43:10
9.3121 ریال1:41:10
9.3105 ریال1:40:12
9.3112 ریال1:39:15
9.3111 ریال1:38:10
9.3125 ریال1:37:09
9.3113 ریال1:35:13
9.3109 ریال1:34:13
9.3106 ریال1:33:18
9.3114 ریال1:32:13
9.3149 ریال1:31:12
9.3125 ریال1:30:22
9.3137 ریال1:29:12
9.3133 ریال1:28:11
9.3143 ریال1:27:13
9.3133 ریال1:26:11
9.3121 ریال1:25:12
9.3122 ریال1:24:15
9.3118 ریال1:23:12
9.3142 ریال1:22:12
9.312 ریال1:21:17
9.3122 ریال1:20:12
9.3145 ریال1:19:10
9.3122 ریال1:18:16
9.3129 ریال1:17:12
9.3132 ریال1:16:11
9.314 ریال1:15:16
9.3115 ریال1:14:10
9.3139 ریال1:13:12
9.3142 ریال1:12:16
9.3151 ریال1:11:12
9.314 ریال1:10:13
9.3149 ریال1:09:14
9.3136 ریال1:08:11
9.3119 ریال1:07:11
9.3121 ریال1:06:14
9.3129 ریال1:05:12
9.3123 ریال1:04:10
9.3125 ریال1:03:18
9.3124 ریال1:02:12
9.3106 ریال1:01:17
9.3107 ریال1:00:21
9.311 ریال0:59:10
9.3113 ریال0:57:14
9.3125 ریال0:56:11
9.312 ریال0:55:12
9.3103 ریال0:54:15
9.313 ریال0:53:10
9.3122 ریال0:52:13
9.3129 ریال0:51:15
9.3093 ریال0:50:14
9.312 ریال0:49:10
9.3117 ریال0:48:13
9.3119 ریال0:47:12
9.3076 ریال0:46:11
9.3095 ریال0:44:11
9.306 ریال0:43:12
9.3077 ریال0:42:15
9.307 ریال0:41:12
9.3082 ریال0:40:13
9.3107 ریال0:39:12
9.3085 ریال0:38:10
9.309 ریال0:37:09
9.3095 ریال0:36:13
9.309 ریال0:35:12
9.3079 ریال0:34:10
9.307 ریال0:33:12
9.3061 ریال0:32:12
9.308 ریال0:31:12
9.3095 ریال0:30:15
9.305 ریال0:29:10
9.3069 ریال0:28:11
9.305 ریال0:27:12
9.3062 ریال0:26:10
9.3044 ریال0:25:11
9.3042 ریال0:24:12
9.308 ریال0:23:11
9.3067 ریال0:22:11
9.308 ریال0:21:13
9.3056 ریال0:20:12
9.3092 ریال0:19:09
9.3081 ریال0:18:14
9.308 ریال0:17:09
9.3075 ریال0:16:09
9.3095 ریال0:15:15
9.3076 ریال0:14:11
9.3087 ریال0:13:11
9.3102 ریال0:12:15
9.3087 ریال0:11:11
9.3086 ریال0:10:12
9.3093 ریال0:09:14
9.308 ریال0:08:10
9.309 ریال0:07:09
9.3095 ریال0:06:14
9.3083 ریال0:05:12
9.3079 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات