شاخص یاب

دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:8.8935
  • بالاترین قیمت روز:8.9063
  • پایین ترین قیمت روز:8.8827
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.8878
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۵۸:۲۴
  • نرخ روز گذشته:8.8875
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.006

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.8935 ریال3:58:24
8.8932 ریال3:57:25
8.8934 ریال3:56:31
8.8926 ریال3:55:15
8.8926 ریال3:54:15
8.8922 ریال3:53:27
8.8921 ریال3:52:21
8.8925 ریال3:51:22
8.8919 ریال3:50:32
8.8922 ریال3:49:20
8.892 ریال3:48:14
8.8919 ریال3:47:28
8.8921 ریال3:45:20
8.8919 ریال3:44:30
8.8913 ریال3:43:21
8.891 ریال3:42:29
8.8914 ریال3:41:38
8.8918 ریال3:40:31
8.896 ریال3:39:29
8.8958 ریال3:38:35
8.8939 ریال3:37:29
8.8937 ریال3:36:26
8.8936 ریال3:35:38
8.8954 ریال3:34:31
8.893 ریال3:33:34
8.8948 ریال3:32:42
8.8937 ریال3:31:25
8.8941 ریال3:30:23
8.8951 ریال3:29:25
8.8942 ریال3:27:15
8.8951 ریال3:26:19
8.8941 ریال3:25:07
8.8939 ریال3:24:02
8.8952 ریال3:23:11
8.8949 ریال3:22:13
8.8956 ریال3:21:16
8.8956 ریال3:20:24
8.895 ریال3:19:13
8.8967 ریال3:18:15
8.8968 ریال3:17:22
8.897 ریال3:16:12
8.8972 ریال3:15:14
8.8972 ریال3:14:21
8.8973 ریال3:13:14
8.897 ریال3:12:12
8.8972 ریال3:11:23
8.8973 ریال3:10:16
8.8976 ریال3:09:15
8.897 ریال3:08:17
8.8971 ریال3:07:11
8.8976 ریال3:06:15
8.8975 ریال3:04:16
8.8979 ریال3:03:27
8.8981 ریال3:01:31
8.8979 ریال3:00:16
8.8979 ریال2:59:23
8.8972 ریال2:58:18
8.8978 ریال2:57:19
8.8978 ریال2:56:21
8.8981 ریال2:55:07
8.8982 ریال2:54:11
8.8982 ریال2:53:17
8.8985 ریال2:52:13
8.899 ریال2:51:14
8.8992 ریال2:50:22
8.8992 ریال2:49:10
8.899 ریال2:48:11
8.8978 ریال2:47:16
8.8978 ریال2:46:03
8.8979 ریال2:45:04
8.8983 ریال2:44:18
8.8988 ریال2:43:12
8.8993 ریال2:42:18
8.8982 ریال2:41:21
8.8987 ریال2:39:59
8.8971 ریال2:39:02
8.8972 ریال2:38:24
8.898 ریال2:37:20
8.899 ریال2:36:17
8.8978 ریال2:35:34
8.8974 ریال2:34:34
8.8991 ریال2:33:34
8.8971 ریال2:32:44
8.8959 ریال2:31:27
8.8965 ریال2:30:25
8.8972 ریال2:29:25
8.8962 ریال2:28:10
8.8988 ریال2:27:17
8.8979 ریال2:26:32
8.8967 ریال2:25:21
8.8977 ریال2:24:10
8.8972 ریال2:23:22
8.8985 ریال2:22:17
8.9004 ریال2:21:15
8.8976 ریال2:20:13
8.901 ریال2:19:04
8.9022 ریال2:18:12
8.903 ریال2:17:15
8.902 ریال2:16:09
8.901 ریال2:15:15
8.9008 ریال2:14:19
8.9016 ریال2:13:10
8.9016 ریال2:12:14
8.9028 ریال2:11:26
8.9007 ریال2:10:20
8.8994 ریال2:08:38
8.8994 ریال2:07:28
8.8997 ریال2:06:31
8.8997 ریال2:05:44
8.8987 ریال2:04:47
8.9027 ریال2:03:49
8.9 ریال2:03:18
8.8999 ریال2:01:52
8.9003 ریال2:00:35
8.9003 ریال1:59:28
8.8997 ریال1:58:28
8.9002 ریال1:57:28
8.9002 ریال1:56:33
8.9026 ریال1:55:22
8.9015 ریال1:54:23
8.9016 ریال1:53:30
8.9014 ریال1:52:25
8.9004 ریال1:51:29
8.901 ریال1:50:39
8.9025 ریال1:49:23
8.8995 ریال1:48:14
8.9009 ریال1:47:28
8.898 ریال1:46:25
8.8978 ریال1:45:23
8.8986 ریال1:44:34
8.8987 ریال1:42:28
8.8987 ریال1:41:32
8.8998 ریال1:40:23
8.8989 ریال1:39:17
8.9008 ریال1:38:32
8.9009 ریال1:37:29
8.9007 ریال1:36:28
8.9011 ریال1:35:42
8.9016 ریال1:34:38
8.9063 ریال1:33:39
8.8991 ریال1:32:50
8.8941 ریال1:31:31
8.8933 ریال1:29:32
8.8934 ریال1:28:16
8.8928 ریال1:27:24
8.893 ریال1:26:35
8.8925 ریال1:25:25
8.8918 ریال1:24:20
8.8905 ریال1:23:32
8.8901 ریال1:22:28
8.8903 ریال1:21:26
8.8897 ریال1:20:33
8.8896 ریال1:19:22
8.8917 ریال1:18:24
8.8921 ریال1:17:37
8.8924 ریال1:16:24
8.8927 ریال1:15:25
8.892 ریال1:14:31
8.8924 ریال1:13:20
8.8909 ریال1:12:22
8.8903 ریال1:11:28
8.8903 ریال1:10:21
8.8905 ریال1:09:23
8.8906 ریال1:08:32
8.891 ریال1:07:22
8.8919 ریال1:06:28
8.8925 ریال1:05:39
8.8927 ریال1:04:33
8.8924 ریال1:03:33
8.8938 ریال1:02:54
8.8936 ریال1:01:41
8.8954 ریال1:00:25
8.8946 ریال0:59:27
8.8947 ریال0:58:24
8.8942 ریال0:57:26
8.8934 ریال0:56:30
8.8928 ریال0:55:18
8.8919 ریال0:54:22
8.8919 ریال0:53:31
8.8935 ریال0:52:33
8.8933 ریال0:51:40
8.8907 ریال0:50:58
8.8894 ریال0:49:45
8.8892 ریال0:48:40
8.8875 ریال0:47:48
8.8866 ریال0:46:43
8.8858 ریال0:45:44
8.8857 ریال0:44:56
8.8854 ریال0:42:51
8.8851 ریال0:41:55
8.8856 ریال0:40:44
8.8871 ریال0:39:43
8.8852 ریال0:38:56
8.8853 ریال0:37:58
8.8858 ریال0:37:03
8.8855 ریال0:36:22
8.8849 ریال0:35:08
8.8841 ریال0:34:03
8.8848 ریال0:33:22
8.8846 ریال0:32:01
8.8836 ریال0:31:05
8.8834 ریال0:30:08
8.884 ریال0:28:53
8.8838 ریال0:27:47
8.8849 ریال0:26:56
8.8851 ریال0:24:47
8.8842 ریال0:23:56
8.8841 ریال0:22:54
8.8849 ریال0:21:52
8.8843 ریال0:21:02
8.8838 ریال0:19:50
8.885 ریال0:18:53
8.8841 ریال0:18:09
8.8851 ریال0:17:03
8.8851 ریال0:15:57
8.8851 ریال0:14:58
8.8849 ریال0:12:42
8.8848 ریال0:11:41
8.8847 ریال0:10:31
8.8846 ریال0:09:30
8.8827 ریال0:08:44
8.885 ریال0:07:43
8.8847 ریال0:06:55
8.8843 ریال0:06:31
8.8877 ریال0:04:15
8.8878 ریال0:03:55
نظرات