شاخص یاب

دلار / ریال عربستان

  • نرخ فعلی:3.7507
  • بالاترین قیمت روز:3.7507
  • پایین ترین قیمت روز:3.7504
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7505
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۶:۱۹
  • نرخ روز گذشته:3.7507
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7507 ریال12:36:19
3.7506 ریال12:35:16
3.7507 ریال12:13:16
3.7505 ریال12:12:22
3.7507 ریال11:36:19
3.7505 ریال11:35:17
3.7507 ریال11:24:19
3.7505 ریال11:23:15
3.7507 ریال11:09:20
3.7505 ریال11:08:16
3.7507 ریال11:04:16
3.7505 ریال11:03:19
3.7507 ریال11:01:16
3.7506 ریال10:59:14
3.7505 ریال10:58:15
3.7507 ریال10:57:19
3.7505 ریال10:56:14
3.7507 ریال10:53:16
3.7506 ریال10:52:16
3.7507 ریال10:48:19
3.7505 ریال10:46:14
3.7507 ریال10:44:17
3.7506 ریال10:43:15
3.7507 ریال10:41:15
3.7505 ریال10:40:19
3.7507 ریال10:36:19
3.7505 ریال10:35:15
3.7507 ریال10:03:22
3.7505 ریال10:02:15
3.7507 ریال10:00:27
3.7505 ریال9:59:14
3.7507 ریال9:57:18
3.7505 ریال9:56:17
3.7507 ریال9:48:18
3.7504 ریال9:47:14
3.7507 ریال9:11:14
3.7506 ریال9:10:17
3.7507 ریال9:04:15
3.7505 ریال9:03:19
3.7507 ریال8:48:18
3.7505 ریال8:47:14
3.7507 ریال8:45:19
3.7505 ریال8:43:15
3.7507 ریال8:42:17
3.7505 ریال8:39:17
3.7507 ریال8:37:14
3.7505 ریال8:30:22
3.7507 ریال8:22:14
3.7505 ریال8:20:17
3.7507 ریال8:13:14
3.7505 ریال7:58:13
3.7507 ریال7:57:17
3.7505 ریال7:53:14
3.7507 ریال7:52:15
3.7506 ریال7:51:17
3.7505 ریال7:48:20
3.7507 ریال7:47:15
3.7505 ریال7:46:13
3.7507 ریال7:45:18
3.7505 ریال7:44:13
3.7507 ریال7:43:13
3.7505 ریال7:42:16
3.7507 ریال7:41:13
3.7505 ریال7:39:17
3.7507 ریال7:38:13
3.7505 ریال7:36:19
3.7507 ریال7:35:14
3.7505 ریال7:31:15
3.7507 ریال7:30:22
3.7505 ریال7:29:13
3.7507 ریال7:28:13
3.7505 ریال7:24:17
3.7507 ریال7:23:14
3.7505 ریال7:22:13
3.7506 ریال7:21:16
3.7505 ریال7:19:12
3.7507 ریال7:17:13
3.7505 ریال7:15:18
3.7507 ریال7:14:13
3.7505 ریال7:12:17
3.7507 ریال7:09:17
3.7505 ریال7:04:15
3.7507 ریال7:02:14
3.7505 ریال7:00:23
3.7507 ریال6:59:13
3.7505 ریال6:56:14
3.7507 ریال6:55:15
3.7505 ریال6:53:13
3.7507 ریال6:52:13
3.7505 ریال6:49:14
3.7507 ریال6:48:20
3.7505 ریال6:47:13
3.7507 ریال6:45:26
3.7505 ریال6:43:45
3.7507 ریال6:40:10
3.7505 ریال6:37:19
3.7507 ریال6:34:23
3.7505 ریال6:29:15
3.7507 ریال6:28:13
3.7505 ریال6:27:18
3.7507 ریال6:26:16
3.7505 ریال6:23:14
3.7507 ریال6:22:13
3.7505 ریال6:19:13
3.7507 ریال6:14:14
3.7505 ریال6:13:16
3.7507 ریال6:09:18
3.7506 ریال6:08:14
3.7505 ریال6:07:15
3.7507 ریال6:06:20
3.7505 ریال6:01:16
3.7507 ریال6:00:25
3.7505 ریال5:59:15
3.7507 ریال5:55:16
3.7505 ریال5:54:20
3.7507 ریال5:53:15
3.7505 ریال5:52:14
3.7507 ریال5:51:19
3.7505 ریال5:50:18
3.7507 ریال5:49:17
3.7505 ریال5:46:13
3.7507 ریال5:45:19
3.7505 ریال5:44:14
3.7507 ریال5:43:15
3.7505 ریال5:42:18
3.7507 ریال5:41:14
3.7505 ریال5:37:13
3.7507 ریال5:36:17
3.7505 ریال5:31:14
3.7507 ریال5:29:13
3.7506 ریال5:28:14
3.7505 ریال5:25:15
3.7507 ریال5:24:18
3.7505 ریال5:23:13
3.7507 ریال5:21:18
3.7505 ریال5:15:18
3.7507 ریال5:14:15
3.7505 ریال5:12:17
3.7507 ریال5:11:13
3.7505 ریال5:08:12
3.7507 ریال5:03:17
3.7505 ریال5:00:23
3.7507 ریال4:59:12
3.7505 ریال4:56:13
3.7507 ریال4:55:15
3.7505 ریال4:54:17
3.7507 ریال4:51:16
3.7505 ریال4:50:16
3.7507 ریال4:48:16
3.7505 ریال4:47:13
3.7507 ریال4:43:12
3.7505 ریال4:42:16
3.7507 ریال4:41:14
3.7505 ریال4:33:17
3.7507 ریال4:31:13
3.7505 ریال4:26:13
3.7507 ریال4:21:16
3.7505 ریال4:20:15
3.7507 ریال4:15:18
3.7505 ریال4:14:13
3.7507 ریال4:13:12
3.7505 ریال4:12:16
3.7507 ریال4:06:15
3.7505 ریال4:05:13
3.7507 ریال4:03:17
3.7505 ریال4:02:14
3.7507 ریال4:01:15
3.7505 ریال4:00:21
3.7507 ریال3:57:16
3.7505 ریال3:55:13
3.7507 ریال3:53:12
3.7505 ریال3:50:15
3.7507 ریال3:49:13
3.7505 ریال3:47:12
3.7507 ریال3:45:17
3.7505 ریال3:42:16
3.7507 ریال3:40:15
3.7505 ریال3:36:15
3.7507 ریال3:35:13
3.7505 ریال3:33:16
3.7507 ریال3:32:13
3.7505 ریال3:24:16
3.7507 ریال3:23:13
3.7505 ریال3:22:11
3.7507 ریال3:19:11
3.7505 ریال3:18:16
3.7507 ریال3:16:13
3.7505 ریال3:13:12
3.7507 ریال3:11:11
3.7505 ریال3:05:12
3.7507 ریال3:04:12
3.7505 ریال3:00:21
3.7507 ریال2:58:11
3.7506 ریال2:57:15
3.7507 ریال2:54:14
3.7505 ریال2:52:11
3.7507 ریال2:50:13
3.7505 ریال2:48:14
3.7507 ریال2:46:11
3.7505 ریال2:45:16
3.7507 ریال2:44:12
3.7505 ریال2:42:14
3.7507 ریال2:29:11
3.7505 ریال2:28:11
3.7507 ریال2:26:11
3.7505 ریال2:23:10
3.7507 ریال2:19:11
3.7505 ریال2:17:11
3.7507 ریال2:16:11
3.7505 ریال2:14:10
3.7507 ریال2:11:11
3.7505 ریال2:10:13
3.7507 ریال2:07:15
3.7505 ریال2:04:13
3.7507 ریال2:02:13
3.7505 ریال2:01:14
3.7507 ریال1:54:15
3.7505 ریال1:52:11
3.7507 ریال1:51:14
3.7505 ریال1:50:13
3.7507 ریال1:49:10
3.7505 ریال1:48:15
3.7507 ریال1:45:17
3.7505 ریال1:44:10
3.7507 ریال1:43:10
3.7505 ریال1:42:13
3.7507 ریال1:41:10
3.7505 ریال1:39:15
3.7507 ریال1:38:10
3.7506 ریال1:37:10
3.7505 ریال1:32:12
3.7507 ریال1:01:11
3.7505 ریال1:00:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات