شاخص یاب

دلار / ریال عربستان

  • نرخ فعلی:3.7534
  • بالاترین قیمت روز:3.757
  • پایین ترین قیمت روز:3.7508
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7548
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۰:۱۱
  • نرخ روز گذشته:3.7544
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7534 ریال13:40:11
3.7523 ریال13:39:12
3.7525 ریال13:38:09
3.752 ریال13:37:09
3.7524 ریال13:36:12
3.7523 ریال13:35:11
3.7528 ریال13:34:10
3.7536 ریال13:33:13
3.753 ریال13:32:11
3.7508 ریال13:31:10
3.753 ریال13:30:15
3.7526 ریال13:29:09
3.7531 ریال13:28:10
3.7536 ریال13:27:12
3.7538 ریال13:26:10
3.7532 ریال13:25:11
3.7544 ریال13:24:12
3.7539 ریال13:23:09
3.7531 ریال13:22:09
3.7532 ریال13:21:12
3.7528 ریال13:20:12
3.7534 ریال13:18:12
3.7531 ریال13:17:09
3.7534 ریال13:16:10
3.7536 ریال13:15:13
3.7542 ریال13:14:10
3.7534 ریال13:13:09
3.7539 ریال13:12:12
3.751 ریال13:11:09
3.7532 ریال13:10:11
3.7537 ریال13:09:11
3.7535 ریال13:08:09
3.7541 ریال13:07:10
3.7539 ریال13:06:12
3.7538 ریال13:05:11
3.754 ریال13:04:10
3.7537 ریال13:03:13
3.7527 ریال13:02:10
3.7533 ریال13:01:10
3.7536 ریال13:00:15
3.7525 ریال12:59:10
3.7535 ریال12:58:09
3.7539 ریال12:57:12
3.7515 ریال12:56:09
3.7536 ریال12:55:11
3.7543 ریال12:54:12
3.7541 ریال12:53:11
3.7538 ریال12:52:10
3.7532 ریال12:51:12
3.7536 ریال12:50:11
3.7533 ریال12:48:12
3.7534 ریال12:47:09
3.7529 ریال12:46:09
3.7526 ریال12:45:13
3.7524 ریال12:44:09
3.7518 ریال12:42:12
3.7509 ریال12:41:10
3.7524 ریال12:40:12
3.7526 ریال12:39:12
3.7525 ریال12:38:09
3.7531 ریال12:36:12
3.7528 ریال12:34:10
3.7526 ریال12:33:13
3.754 ریال12:32:10
3.7535 ریال12:31:10
3.7532 ریال12:30:15
3.7539 ریال12:29:09
3.7538 ریال12:28:10
3.7518 ریال12:27:12
3.7525 ریال12:26:09
3.7528 ریال12:25:10
3.7526 ریال12:24:12
3.7508 ریال12:23:10
3.7521 ریال12:22:10
3.753 ریال12:20:12
3.7528 ریال12:19:10
3.7529 ریال12:18:12
3.7523 ریال12:17:09
3.7535 ریال12:16:10
3.7533 ریال12:15:13
3.753 ریال12:14:10
3.7532 ریال12:13:09
3.7527 ریال12:12:12
3.7522 ریال12:11:09
3.7524 ریال12:10:11
3.7526 ریال12:09:12
3.7532 ریال12:08:09
3.753 ریال12:07:09
3.7536 ریال12:06:12
3.7531 ریال12:05:10
3.7529 ریال12:04:10
3.7522 ریال12:03:14
3.752 ریال12:02:11
3.7524 ریال12:01:11
3.7527 ریال11:59:10
3.7531 ریال11:58:10
3.7533 ریال11:56:11
3.7534 ریال11:55:11
3.7525 ریال11:54:13
3.7527 ریال11:53:11
3.7529 ریال11:52:11
3.7525 ریال11:51:12
3.7524 ریال11:50:13
3.7527 ریال11:49:10
3.7529 ریال11:48:13
3.7533 ریال11:47:11
3.7529 ریال11:46:11
3.7534 ریال11:45:14
3.7532 ریال11:44:11
3.7537 ریال11:43:11
3.7535 ریال11:42:13
3.7527 ریال11:41:11
3.7526 ریال11:40:13
3.7521 ریال11:39:13
3.7525 ریال11:38:11
3.752 ریال11:37:11
3.7527 ریال11:36:14
3.7522 ریال11:35:12
3.7524 ریال11:34:11
3.7525 ریال11:33:14
3.7526 ریال11:32:12
3.7546 ریال11:31:12
3.7508 ریال11:02:11
3.7546 ریال10:58:10
3.7549 ریال10:54:13
3.7546 ریال10:42:13
3.7547 ریال10:33:13
3.7546 ریال10:12:13
3.7547 ریال9:51:13
3.7548 ریال9:29:10
3.7544 ریال9:17:11
3.7549 ریال9:08:10
3.7543 ریال8:23:09
3.7549 ریال8:00:14
3.7541 ریال7:57:12
3.7552 ریال7:36:12
3.7548 ریال7:14:09
3.755 ریال6:26:09
3.7548 ریال6:25:10
3.7545 ریال6:18:11
3.7548 ریال6:05:39
3.7546 ریال5:43:11
3.7548 ریال5:29:09
3.7551 ریال4:38:08
3.7547 ریال4:16:09
3.7553 ریال3:32:08
3.7551 ریال3:28:08
3.7546 ریال3:20:09
3.7553 ریال3:18:10
3.7556 ریال3:17:08
3.7548 ریال3:11:08
3.754 ریال3:00:13
3.756 ریال2:59:07
3.7546 ریال2:52:07
3.7562 ریال2:50:09
3.7549 ریال2:47:07
3.7555 ریال2:46:07
3.7541 ریال2:45:11
3.757 ریال2:44:07
3.7549 ریال2:43:07
3.7548 ریال2:42:10
3.7543 ریال2:41:07
3.755 ریال2:40:08
3.7548 ریال2:38:09
3.7569 ریال2:37:07
3.7567 ریال2:36:10
3.7557 ریال2:35:09
3.757 ریال2:34:07
3.755 ریال2:33:10
3.7548 ریال2:32:07
3.7564 ریال2:31:08
3.757 ریال2:29:07
3.7564 ریال2:28:07
3.7551 ریال2:27:10
3.7548 ریال2:26:07
3.757 ریال2:25:08
3.7537 ریال2:24:10
3.7548 ریال2:23:07
3.7547 ریال2:22:07
3.7542 ریال2:21:09
3.7543 ریال2:20:09
3.7562 ریال2:19:07
3.754 ریال2:18:09
3.7544 ریال2:17:07
3.7549 ریال2:04:07
3.7548 ریال1:42:10
3.7544 ریال1:19:07
3.7556 ریال1:18:08
3.7538 ریال1:16:07
3.7549 ریال0:36:09
3.7548 ریال0:15:10
نظرات