شاخص یاب

دلار / فرانک رواندا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 843 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.27%