شاخص یاب

دلار / فرانک رواندا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.463 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.463 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.77%