کالایاب
شاخص یاب

دلار / فرانک رواندا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 901 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 898 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.13%