شاخص یاب

دلار / فرانک رواندا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.37%