دلار / فرانک رواندا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 851 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 848 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.87%