شاخص یاب

دلار / روبل روسیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5443 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.5443 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.4557 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.4557 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.84%