کالایاب
شاخص یاب

دلار / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:63.9626
  • بالاترین قیمت روز:63.9747
  • پایین ترین قیمت روز:63.8843
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:63.9424
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۲:۱۷
  • نرخ روز گذشته:63.9435
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0191

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
63.9626 ریال7:42:17
63.962 ریال7:37:14
63.9747 ریال7:36:17
63.9564 ریال7:35:13
63.9545 ریال7:29:13
63.9547 ریال7:28:13
63.9545 ریال7:27:17
63.9497 ریال7:26:12
63.9441 ریال7:25:15
63.944 ریال7:24:18
63.9442 ریال7:21:19
63.9642 ریال7:20:14
63.9442 ریال7:18:21
63.9427 ریال7:17:16
63.9421 ریال7:14:11
63.9446 ریال7:13:13
63.9444 ریال7:11:11
63.9449 ریال7:00:28
63.9655 ریال6:59:17
63.9448 ریال6:55:15
63.945 ریال6:50:14
63.9448 ریال6:49:17
63.945 ریال6:44:12
63.9448 ریال6:38:11
63.9445 ریال6:37:15
63.9448 ریال6:36:17
63.945 ریال6:35:13
63.9445 ریال6:34:16
63.8994 ریال3:16:18
63.9202 ریال3:15:17
63.8945 ریال3:14:13
63.8932 ریال3:10:15
63.8918 ریال3:06:17
63.8843 ریال3:04:12
63.8968 ریال3:03:17
63.9015 ریال3:00:28
63.9017 ریال2:58:13
63.9084 ریال2:57:17
63.9088 ریال2:56:11
63.9089 ریال2:55:14
63.9097 ریال2:54:17
63.8987 ریال2:53:13
63.8945 ریال2:52:13
63.8975 ریال2:46:13
63.8963 ریال2:41:14
63.885 ریال2:40:18
63.8968 ریال2:27:17
63.8862 ریال2:26:13
63.8868 ریال2:25:16
63.8862 ریال2:14:16
63.919 ریال2:13:17
63.8862 ریال2:04:12
63.906 ریال2:02:13
63.886 ریال2:01:18
63.906 ریال1:59:12
63.886 ریال1:58:13
63.8865 ریال1:57:17
63.886 ریال1:56:13
63.8869 ریال1:55:14
63.886 ریال1:54:17
63.8865 ریال1:53:13
63.886 ریال1:51:17
63.8865 ریال1:48:17
63.917 ریال1:47:12
63.915 ریال1:43:13
63.917 ریال1:41:13
63.936 ریال1:38:12
63.937 ریال1:37:15
63.914 ریال1:32:12
63.895 ریال1:31:14
63.9072 ریال1:30:22
63.8975 ریال1:29:13
63.9072 ریال1:28:14
63.9 ریال1:27:17
63.898 ریال1:26:12
63.8944 ریال1:25:16
63.9054 ریال1:24:17
63.9049 ریال1:23:13
63.9024 ریال1:22:14
63.933 ریال1:21:18
63.92 ریال1:19:13
63.9075 ریال1:18:17
63.9096 ریال1:17:12
63.9172 ریال1:16:14
63.9174 ریال1:15:17
63.8989 ریال1:14:12
63.9335 ریال1:13:16
63.9285 ریال1:11:12
63.9358 ریال1:04:13
63.9305 ریال1:03:17
63.9409 ریال1:02:12
63.9425 ریال1:01:19
63.956 ریال1:00:23
63.9421 ریال0:59:12
63.9388 ریال0:58:14
63.9423 ریال0:57:17
63.9429 ریال0:56:13
63.9435 ریال0:55:14
63.9474 ریال0:54:16
63.957 ریال0:53:13
63.9447 ریال0:52:14
63.9431 ریال0:51:16
63.9447 ریال0:50:15
63.941 ریال0:49:14
63.9467 ریال0:48:16
63.9431 ریال0:47:11
63.9506 ریال0:45:17
63.9468 ریال0:44:12
63.9464 ریال0:43:13
63.9472 ریال0:42:17
63.9457 ریال0:41:13
63.945 ریال0:40:16
63.9466 ریال0:39:16
63.9467 ریال0:38:15
63.9474 ریال0:37:15
63.9534 ریال0:36:18
63.9532 ریال0:35:13
63.9524 ریال0:34:13
63.953 ریال0:33:18
63.9625 ریال0:30:22
63.9424 ریال0:04:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات