شاخص یاب

دلار / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:65.7894
  • بالاترین قیمت روز:65.928
  • پایین ترین قیمت روز:65.7142
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:65.7813
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:65.7772
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0122

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
65.7894 ریال8:03:20
65.7855 ریال8:02:14
65.7842 ریال8:00:25
65.8066 ریال7:59:12
65.7887 ریال7:58:12
65.7896 ریال7:57:15
65.7886 ریال7:56:12
65.8034 ریال7:55:13
65.8482 ریال7:54:16
65.791 ریال7:53:12
65.7866 ریال7:52:13
65.7846 ریال7:51:17
65.7829 ریال7:50:15
65.7741 ریال7:49:12
65.7856 ریال7:48:17
65.8315 ریال7:26:13
65.8314 ریال7:23:14
65.83 ریال7:19:12
65.8163 ریال7:12:16
65.8483 ریال7:11:12
65.8163 ریال6:53:11
65.8422 ریال6:52:12
65.8163 ریال6:46:12
65.8162 ریال6:39:14
65.8362 ریال6:38:11
65.8162 ریال6:37:11
65.8124 ریال6:36:14
65.8168 ریال6:16:40
65.8168 ریال6:16:26
65.8368 ریال6:14:15
65.8168 ریال5:58:12
65.8155 ریال5:57:16
65.8175 ریال5:46:10
65.845 ریال5:45:17
65.805 ریال5:41:12
65.8081 ریال5:39:15
65.824 ریال5:38:13
65.8265 ریال5:37:12
65.8232 ریال5:36:16
65.8244 ریال5:35:14
65.8903 ریال5:34:12
65.8853 ریال5:33:18
65.8764 ریال5:32:15
65.8696 ریال5:31:15
65.8591 ریال5:30:21
65.8642 ریال5:29:11
65.8682 ریال5:28:12
65.861 ریال5:25:13
65.8734 ریال5:24:17
65.8668 ریال5:23:13
65.8677 ریال5:22:13
65.8616 ریال5:21:17
65.8666 ریال5:20:18
65.8722 ریال5:19:12
65.8922 ریال5:18:15
65.8713 ریال5:17:12
65.928 ریال5:16:11
65.8913 ریال5:15:16
65.8713 ریال5:14:11
65.8913 ریال5:09:16
65.8713 ریال5:08:10
65.8913 ریال5:04:11
65.928 ریال5:03:17
65.8734 ریال5:02:14
65.8704 ریال5:01:14
65.9175 ریال5:00:23
65.8622 ریال4:50:13
65.8566 ریال4:49:10
65.8632 ریال4:48:14
65.9221 ریال4:47:11
65.8592 ریال4:46:11
65.8862 ریال4:45:15
65.8672 ریال4:44:10
65.8667 ریال4:43:10
65.8641 ریال4:42:15
65.8573 ریال4:41:12
65.8628 ریال4:40:12
65.864 ریال4:39:13
65.8589 ریال4:38:10
65.8586 ریال4:37:10
65.8592 ریال4:36:14
65.8484 ریال4:35:12
65.8828 ریال4:34:11
65.8618 ریال4:32:14
65.8624 ریال4:30:20
65.8604 ریال4:26:12
65.8605 ریال4:25:11
65.872 ریال4:24:14
65.8549 ریال4:23:10
65.8618 ریال4:22:11
65.866 ریال4:20:13
65.7893 ریال4:19:10
65.8184 ریال4:16:10
65.8221 ریال4:02:14
65.8267 ریال4:01:14
65.8248 ریال4:00:23
65.785 ریال3:59:11
65.8173 ریال3:46:11
65.804 ریال3:45:15
65.8041 ریال3:44:11
65.822 ریال3:39:14
65.8297 ریال3:38:11
65.8238 ریال3:36:14
65.8365 ریال3:35:12
65.8035 ریال3:34:12
65.8129 ریال3:33:17
65.8407 ریال3:32:13
65.8372 ریال3:31:13
65.8359 ریال3:30:19
65.8378 ریال3:29:11
65.8388 ریال3:28:11
65.8446 ریال3:27:16
65.8462 ریال3:26:11
65.8502 ریال3:25:11
65.8411 ریال3:24:15
65.8408 ریال3:16:11
65.8284 ریال3:14:10
65.8276 ریال3:13:10
65.8256 ریال3:12:16
65.8418 ریال3:11:11
65.7685 ریال2:47:10
65.7343 ریال1:59:11
65.779 ریال1:38:10
65.7775 ریال1:37:09
65.7455 ریال1:35:13
65.7343 ریال1:33:18
65.779 ریال1:32:13
65.7142 ریال1:31:13
65.72 ریال1:29:12
65.7725 ریال1:27:13
65.7525 ریال1:26:11
65.76 ریال1:24:15
65.7488 ریال1:23:12
65.7489 ریال1:22:12
65.7588 ریال1:19:10
65.76 ریال1:18:16
65.7525 ریال1:16:11
65.76 ریال1:12:16
65.7725 ریال1:07:11
65.75 ریال1:06:14
65.7525 ریال1:02:12
65.7529 ریال1:01:18
65.7523 ریال1:00:22
65.753 ریال0:59:10
65.7425 ریال0:58:10
65.7415 ریال0:51:14
65.743 ریال0:46:11
65.778 ریال0:39:12
65.7852 ریال0:38:10
65.778 ریال0:35:12
65.78 ریال0:34:10
65.783 ریال0:32:12
65.7929 ریال0:31:12
65.794 ریال0:26:10
65.7896 ریال0:25:11
65.791 ریال0:24:12
65.7894 ریال0:23:11
65.7828 ریال0:22:11
65.7806 ریال0:21:13
65.78 ریال0:20:12
65.7811 ریال0:19:09
65.7863 ریال0:18:14
65.7795 ریال0:17:09
65.7823 ریال0:16:09
65.795 ریال0:15:15
65.7925 ریال0:14:11
65.7933 ریال0:13:11
65.7931 ریال0:12:15
65.792 ریال0:11:11
65.785 ریال0:10:12
65.7849 ریال0:09:14
65.7845 ریال0:08:10
65.7815 ریال0:07:09
65.7753 ریال0:06:14
65.7997 ریال0:05:12
65.7813 ریال0:04:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات