شاخص یاب

دلار / روبل روسیه

  • نرخ فعلی:62.5511
  • بالاترین قیمت روز:62.5738
  • پایین ترین قیمت روز:62.4988
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:62.5582
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۱۹:۳۶
  • نرخ روز گذشته:62.6233
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0722

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
62.5511 ریال7:19:36
62.5511 ریال7:18:41
62.5737 ریال7:17:49
62.5735 ریال7:16:46
62.5735 ریال7:15:42
62.5737 ریال7:14:45
62.5737 ریال7:13:37
62.5735 ریال7:12:42
62.5735 ریال7:11:46
62.5737 ریال7:10:45
62.5737 ریال7:09:43
62.5735 ریال7:08:51
62.5738 ریال7:06:46
62.5736 ریال7:06:00
62.5736 ریال7:04:56
62.5585 ریال7:03:57
62.5582 ریال7:03:22
62.5396 ریال6:54:37
62.5396 ریال6:53:44
62.5397 ریال6:42:45
62.5397 ریال6:41:47
62.5547 ریال6:40:40
62.5392 ریال6:39:42
62.5332 ریال6:38:52
62.5332 ریال6:37:48
62.551 ریال6:36:49
62.5512 ریال6:34:50
62.551 ریال6:33:56
62.5213 ریال6:33:07
62.517 ریال6:29:50
62.517 ریال6:28:40
62.5169 ریال6:19:35
62.5169 ریال6:18:38
62.5002 ریال6:11:42
62.5002 ریال6:10:42
62.5328 ریال5:36:39
62.5328 ریال5:35:52
62.5283 ریال5:33:48
62.5283 ریال5:32:56
62.5395 ریال5:31:42
62.5394 ریال5:30:41
62.5394 ریال5:29:44
62.5485 ریال5:28:36
62.5499 ریال5:27:34
62.5283 ریال5:26:41
62.4988 ریال5:25:35
62.5442 ریال5:24:37
62.5442 ریال5:23:44
62.5484 ریال5:22:39
62.555 ریال4:28:34
62.555 ریال4:27:33
62.5367 ریال3:25:37
62.5367 ریال3:24:38
62.5366 ریال3:23:44
62.5368 ریال3:21:36
62.5367 ریال3:19:31
62.5367 ریال3:18:32
62.5366 ریال3:16:39
62.5367 ریال3:10:36
62.5367 ریال3:09:35
62.5366 ریال3:07:33
62.5367 ریال2:53:36
62.5367 ریال2:52:38
62.5582 ریال1:34:45
62.5582 ریال1:33:48
نظرات