دلار / دینار صربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / دینار صربستان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.16%