شاخص یاب

دلار / دینار صربستان

  • نرخ فعلی:100.79
  • بالاترین قیمت روز:101.19
  • پایین ترین قیمت روز:100.69
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.47
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:101.14
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۴۶
  • نرخ روز گذشته:100.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.08

نمودار کندل استیک دلار / دینار صربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار صربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
100.79 ریال1:32:46
100.79 ریال1:31:48
101.17 ریال1:30:49
100.78 ریال1:29:30
100.78 ریال1:28:28
100.8 ریال1:27:34
100.76 ریال1:26:24
101.09 ریال1:25:25
101.09 ریال1:24:35
100.77 ریال1:23:25
100.77 ریال1:22:17
101.19 ریال1:21:25
101.19 ریال1:20:09
101.08 ریال1:19:18
101.17 ریال1:18:33
100.79 ریال1:17:17
100.79 ریال1:16:14
100.7 ریال1:15:24
100.7 ریال1:14:09
101.17 ریال1:11:18
101.17 ریال1:10:21
101.17 ریال1:09:24
100.77 ریال1:08:08
100.77 ریال1:07:13
101.17 ریال1:06:32
101.08 ریال1:05:29
101.16 ریال1:02:48
101.16 ریال1:01:47
101.16 ریال1:00:48
100.77 ریال0:57:31
100.77 ریال0:56:13
100.69 ریال0:55:19
100.77 ریال0:54:28
100.75 ریال0:53:27
101.16 ریال0:52:26
101.16 ریال0:51:37
101.06 ریال0:50:19
100.79 ریال0:49:12
100.79 ریال0:48:30
101.16 ریال0:47:15
100.72 ریال0:46:20
101.05 ریال0:45:33
101.05 ریال0:44:14
101.11 ریال0:43:14
101.11 ریال0:42:27
101.14 ریال0:41:14
101.14 ریال0:40:17
100.72 ریال0:39:32
101.11 ریال0:37:36
100.73 ریال0:36:50
100.72 ریال0:35:43
100.76 ریال0:34:46
100.71 ریال0:34:14
101.14 ریال0:32:52
101.14 ریال0:31:43
101.04 ریال0:30:42
100.73 ریال0:28:15
100.76 ریال0:27:29
100.76 ریال0:26:26
101.05 ریال0:25:27
100.75 ریال0:24:42
100.75 ریال0:23:29
100.74 ریال0:22:27
100.74 ریال0:21:34
101.14 ریال0:20:21
100.7 ریال0:19:24
100.7 ریال0:18:39
101.13 ریال0:17:31
101.13 ریال0:16:20
101 ریال0:15:31
101.11 ریال0:12:43
101.11 ریال0:11:39
101.11 ریال0:10:49
101.02 ریال0:09:55
100.71 ریال0:09:00
101.13 ریال0:08:11
101.03 ریال0:07:53
101.11 ریال0:06:50
101.14 ریال0:04:15
نظرات