دلار / لئو رومانی

  • نرخ فعلی:3.9209
  • بالاترین قیمت روز:3.9234
  • پایین ترین قیمت روز:3.909
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.909
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:3.9209
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.9209 ریال9:06:11
3.9214 ریال9:01:23
3.919 ریال8:51:08
3.9211 ریال8:50:10
3.9215 ریال8:40:14
3.9202 ریال8:32:07
3.9179 ریال8:19:12
3.9167 ریال8:13:13
3.9217 ریال8:09:05
3.9194 ریال7:57:06
3.9181 ریال7:37:13
3.9186 ریال7:13:13
3.9194 ریال7:06:05
3.9172 ریال7:04:14
3.9218 ریال7:00:07
3.9169 ریال6:59:06
3.9214 ریال6:49:12
3.9187 ریال6:46:12
3.9234 ریال6:45:07
3.9185 ریال6:43:10
3.9209 ریال6:39:05
3.9184 ریال6:38:05
3.9204 ریال6:37:12
3.9182 ریال6:33:08
3.9193 ریال6:19:11
3.9172 ریال6:16:13
3.9196 ریال6:03:06
3.9171 ریال6:02:08
3.9196 ریال5:55:13
3.9171 ریال5:54:05
3.9196 ریال5:52:28
3.9171 ریال5:51:08
3.9196 ریال5:49:15
3.9176 ریال5:46:17
3.9196 ریال5:45:11
3.9171 ریال5:43:13
3.9196 ریال5:40:18
3.9174 ریال5:37:21
3.9149 ریال5:36:10
3.9174 ریال5:35:13
3.9196 ریال5:33:13
3.9145 ریال5:31:16
3.9169 ریال5:29:08
3.9146 ریال5:25:15
3.9149 ریال5:18:06
3.9154 ریال5:17:08
3.9177 ریال5:12:05
3.9152 ریال5:11:08
3.9177 ریال5:04:11
3.9154 ریال4:59:04
3.9174 ریال4:54:03
3.9169 ریال4:43:11
3.9184 ریال4:42:05
3.9189 ریال4:39:04
3.9184 ریال4:38:04
3.9189 ریال4:37:11
3.9165 ریال4:22:10
3.9167 ریال4:11:08
3.9168 ریال4:09:05
3.9144 ریال4:07:13
3.9142 ریال4:01:14
3.9144 ریال3:39:04
3.9147 ریال3:16:12
3.9152 ریال3:00:06
3.9153 ریال2:51:07
3.9152 ریال2:46:12
3.9176 ریال2:31:14
3.9144 ریال2:29:05
3.9136 ریال2:27:03
3.9134 ریال2:24:03
3.9135 ریال2:22:12
3.9187 ریال2:20:05
3.9161 ریال2:19:09
3.9141 ریال2:18:04
3.9162 ریال2:07:15
3.9169 ریال1:45:07
3.9187 ریال1:43:12
3.9162 ریال1:42:05
3.9187 ریال1:40:12
3.9162 ریال1:39:04
3.9187 ریال1:36:06
3.9186 ریال1:35:06
3.9158 ریال1:22:12
3.9152 ریال1:19:11
3.9199 ریال1:18:03
3.915 ریال1:14:05
3.9171 ریال0:38:07
3.9167 ریال0:33:13
3.9162 ریال0:31:19
3.9206 ریال0:14:08
3.9232 ریال0:10:14
3.909 ریال0:09:06
نظرات