شاخص یاب

دلار / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,813 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,767 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 76.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 125.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.19%