دلار / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 69.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 109.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.42%