شاخص یاب

دلار / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 95.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,797 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 176.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.05%