شاخص یاب

دلار / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,051 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,047 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,029 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.51%