شاخص یاب

دلار / روپیه پاکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.83%