شاخص یاب

دلار / روپیه پاکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.93%