دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:52.409
  • بالاترین قیمت روز:52.54
  • پایین ترین قیمت روز:52.199
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.34
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.391
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۵:۲۷
  • نرخ روز گذشته:52.205
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.204

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.409 ریال7:55:27
52.41 ریال7:49:25
52.4 ریال7:48:18
52.39 ریال7:43:25
52.4 ریال7:41:22
52.393 ریال7:39:18
52.378 ریال7:29:20
52.388 ریال7:28:26
52.373 ریال7:26:20
52.368 ریال7:24:18
52.363 ریال7:15:21
52.358 ریال7:07:25
52.353 ریال7:06:19
52.352 ریال7:03:21
52.357 ریال7:01:33
52.36 ریال6:59:18
52.367 ریال6:58:23
52.365 ریال6:50:20
52.37 ریال6:47:18
52.375 ریال6:45:20
52.38 ریال6:33:22
52.39 ریال6:31:30
52.385 ریال6:30:21
52.39 ریال6:27:17
52.365 ریال6:23:17
52.36 ریال6:15:20
52.345 ریال6:14:19
52.34 ریال6:13:25
52.35 ریال6:12:18
52.36 ریال6:10:25
52.35 ریال6:09:19
52.345 ریال6:08:18
52.36 ریال6:07:25
52.375 ریال6:06:19
52.37 ریال6:03:20
52.36 ریال6:01:34
52.34 ریال5:56:24
52.34 ریال5:56:15
52.35 ریال5:44:21
52.4 ریال5:42:21
52.35 ریال5:37:29
52.36 ریال5:35:22
52.3 ریال5:34:28
52.36 ریال5:32:24
52.32 ریال5:16:28
52.31 ریال5:05:20
52.38 ریال4:54:19
52.391 ریال4:52:24
52.375 ریال4:47:18
52.54 ریال4:43:23
52.199 ریال4:34:25
52.391 ریال1:32:21
نظرات