شاخص یاب

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:53.427
  • بالاترین قیمت روز:53.442
  • پایین ترین قیمت روز:53.277
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:53.415
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:53.423
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.004

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
53.427 ریال9:03:08
53.427 ریال9:01:52
53.427 ریال9:00:58
53.432 ریال8:59:28
53.327 ریال8:58:27
53.327 ریال8:57:37
53.427 ریال8:56:18
53.422 ریال8:54:39
53.299 ریال8:53:35
53.427 ریال8:52:45
53.427 ریال8:51:56
53.427 ریال8:50:37
53.432 ریال8:47:30
53.432 ریال8:46:31
53.442 ریال8:44:23
53.437 ریال8:37:39
53.437 ریال8:36:55
53.437 ریال8:35:42
53.36 ریال8:32:37
53.432 ریال8:29:20
53.432 ریال8:28:15
53.419 ریال8:23:26
53.419 ریال8:22:24
53.419 ریال8:21:34
53.422 ریال8:11:26
53.422 ریال8:10:35
53.412 ریال8:09:41
53.407 ریال7:57:35
53.407 ریال7:56:20
53.341 ریال7:55:22
53.34 ریال7:54:31
53.34 ریال7:53:23
53.407 ریال7:47:25
53.407 ریال7:46:27
53.351 ریال7:44:18
53.407 ریال7:43:21
53.35 ریال7:42:32
53.412 ریال7:41:19
53.417 ریال7:37:32
53.417 ریال7:36:50
53.417 ریال7:35:36
53.309 ریال7:34:39
53.309 ریال7:33:57
53.341 ریال7:32:37
53.402 ریال7:31:37
53.402 ریال7:30:37
53.304 ریال7:29:16
53.397 ریال7:21:31
53.397 ریال7:20:14
53.392 ریال7:17:30
53.392 ریال7:16:24
53.402 ریال7:15:33
53.397 ریال7:14:15
53.397 ریال7:13:15
53.397 ریال7:12:27
53.298 ریال7:11:21
53.298 ریال7:10:24
53.392 ریال7:09:35
53.392 ریال7:08:20
53.397 ریال7:07:25
53.397 ریال7:06:43
53.397 ریال7:05:38
53.392 ریال7:04:42
53.407 ریال7:02:44
53.407 ریال7:01:40
53.412 ریال6:57:24
53.412 ریال6:56:07
53.417 ریال6:53:19
53.417 ریال6:52:13
53.417 ریال6:51:29
53.412 ریال6:49:13
53.412 ریال6:48:29
53.417 ریال6:44:21
53.417 ریال6:43:25
53.417 ریال6:42:33
53.432 ریال6:39:36
53.422 ریال6:38:35
53.422 ریال6:37:40
53.422 ریال6:36:53
53.432 ریال6:34:34
53.422 ریال6:30:46
53.427 ریال6:30:38
53.417 ریال6:30:01
53.417 ریال6:30:01
53.417 ریال6:27:36
53.321 ریال6:25:31
53.417 ریال6:20:00
53.432 ریال6:13:48
53.432 ریال6:12:58
53.432 ریال6:11:50
53.437 ریال6:06:30
53.437 ریال6:05:36
53.437 ریال6:05:00
53.432 ریال6:03:31
53.419 ریال6:02:19
53.422 ریال5:59:42
53.422 ریال5:58:47
53.422 ریال5:57:55
53.409 ریال5:56:48
53.437 ریال5:49:58
53.437 ریال5:48:46
53.437 ریال5:47:43
53.336 ریال5:45:37
53.336 ریال5:44:36
53.437 ریال5:43:41
53.442 ریال5:42:10
53.442 ریال5:41:09
53.432 ریال5:40:20
53.437 ریال5:39:07
53.427 ریال5:38:17
53.35 ریال5:37:35
53.409 ریال5:36:20
53.367 ریال5:25:41
53.367 ریال5:24:56
53.367 ریال5:23:48
53.3 ریال5:22:50
53.3 ریال5:22:00
53.3 ریال5:20:43
53.327 ریال5:17:48
53.327 ریال5:16:48
53.35 ریال5:15:51
53.35 ریال5:14:34
53.357 ریال5:13:36
53.347 ریال5:09:30
53.347 ریال5:08:16
53.367 ریال5:06:42
53.367 ریال5:05:40
53.367 ریال5:04:46
53.383 ریال5:04:07
53.383 ریال5:02:49
53.344 ریال5:01:34
53.344 ریال5:00:34
53.363 ریال4:59:11
53.363 ریال4:58:12
53.433 ریال4:56:03
53.433 ریال4:55:07
53.363 ریال4:42:29
53.363 ریال4:41:18
53.299 ریال4:38:32
53.299 ریال4:37:33
53.307 ریال4:36:41
53.307 ریال4:35:30
53.303 ریال3:55:13
53.303 ریال3:54:28
53.303 ریال3:53:24
53.415 ریال3:37:28
53.415 ریال3:36:39
53.415 ریال3:35:36
53.334 ریال3:33:47
53.334 ریال3:32:29
53.415 ریال3:17:10
53.415 ریال3:16:05
53.415 ریال3:15:22
53.315 ریال3:13:11
53.315 ریال3:12:24
53.315 ریال3:11:18
53.303 ریال2:51:38
53.303 ریال2:50:16
53.343 ریال2:26:28
53.343 ریال2:25:28
53.415 ریال2:07:17
53.415 ریال2:06:17
53.415 ریال2:05:20
53.291 ریال2:04:43
53.327 ریال1:44:16
53.327 ریال1:43:17
53.327 ریال1:42:27
53.415 ریال1:35:32
53.415 ریال1:34:31
53.415 ریال1:33:47
53.29 ریال1:26:22
53.29 ریال1:25:22
53.29 ریال1:24:34
53.375 ریال1:23:19
53.375 ریال1:22:14
53.314 ریال1:21:28
53.314 ریال1:20:06
53.375 ریال1:14:05
53.375 ریال1:13:08
53.308 ریال1:11:18
53.308 ریال1:10:20
53.308 ریال1:09:26
53.375 ریال1:05:28
53.375 ریال1:04:35
53.37 ریال1:02:46
53.37 ریال1:01:45
53.37 ریال1:00:51
53.277 ریال0:57:31
53.37 ریال0:47:09
53.37 ریال0:46:11
53.37 ریال0:45:31
53.305 ریال0:40:15
53.305 ریال0:39:28
53.305 ریال0:38:25
53.281 ریال0:36:46
53.281 ریال0:35:34
53.305 ریال0:34:35
53.305 ریال0:33:52
53.301 ریال0:32:32
53.38 ریال0:31:31
53.385 ریال0:25:16
53.385 ریال0:24:30
53.385 ریال0:23:23
53.415 ریال0:17:26
53.415 ریال0:16:22
53.415 ریال0:15:32
53.305 ریال0:13:30
53.305 ریال0:12:46
53.415 ریال0:07:56
53.415 ریال0:06:55
53.415 ریال0:05:52
نظرات