شاخص یاب

دلار / پزو فیلیپین

  • نرخ فعلی:54.078
  • بالاترین قیمت روز:54.203
  • پایین ترین قیمت روز:53.881
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.18
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:54.025
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۹:۱۰
  • نرخ روز گذشته:53.886
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.192

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو فیلیپین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
54.078 ریال12:49:10
54.165 ریال12:48:12
54.141 ریال12:47:09
54.078 ریال12:46:09
54.151 ریال12:45:13
54.073 ریال12:42:11
54.148 ریال12:40:12
54.146 ریال12:39:12
54.143 ریال12:38:09
54.156 ریال12:37:10
54.153 ریال12:36:12
54.088 ریال12:34:10
54.147 ریال12:33:13
54.127 ریال12:32:10
54.083 ریال12:31:10
54.159 ریال12:30:15
54.088 ریال12:29:10
54.158 ریال12:28:10
54.118 ریال12:27:12
54.142 ریال12:26:10
54.141 ریال12:24:12
54.118 ریال12:22:10
54.098 ریال12:21:12
54.123 ریال12:20:12
54.083 ریال12:18:12
54.141 ریال12:17:09
54.123 ریال12:16:10
54.078 ریال12:15:13
54.145 ریال12:14:10
54.136 ریال12:13:09
54.078 ریال12:10:11
54.132 ریال12:09:12
54.13 ریال12:08:09
54.133 ریال12:07:09
54.083 ریال12:06:12
54.203 ریال12:05:10
54.126 ریال12:04:10
54.129 ریال12:03:14
54.121 ریال12:02:11
54.126 ریال12:01:11
54.083 ریال12:00:20
54.133 ریال11:59:10
54.12 ریال11:58:10
54.083 ریال11:57:13
54.115 ریال11:56:11
54.137 ریال11:55:11
54.115 ریال11:54:13
54.11 ریال11:53:11
54.105 ریال11:52:11
54.068 ریال11:49:10
54.128 ریال11:48:13
54.078 ریال11:46:11
54.136 ریال11:45:14
54.078 ریال11:44:11
54.149 ریال11:43:11
54.135 ریال11:42:13
54.124 ریال11:41:11
54.113 ریال11:39:13
54.117 ریال11:38:11
54.126 ریال11:37:11
54.133 ریال11:36:14
54.063 ریال11:34:11
54.136 ریال11:33:14
54.058 ریال11:32:12
54.053 ریال11:27:13
54.048 ریال11:23:11
54.053 ریال11:21:13
54.043 ریال11:20:13
54.053 ریال11:16:11
54.048 ریال11:15:14
54.043 ریال11:14:10
54.048 ریال11:04:11
54.033 ریال11:03:14
54.038 ریال10:58:10
54.048 ریال10:54:13
54.053 ریال10:48:14
54.043 ریال10:47:11
54.039 ریال10:34:10
54.052 ریال10:33:13
54.048 ریال10:17:10
54.053 ریال10:14:11
54.156 ریال10:13:11
54.053 ریال9:52:10
54.157 ریال9:51:13
54.043 ریال9:49:11
54.038 ریال9:30:14
54.16 ریال9:29:10
54.028 ریال9:25:11
54.023 ریال9:20:11
54.009 ریال9:14:10
53.983 ریال9:13:10
54.009 ریال9:12:13
54.028 ریال9:09:12
54.161 ریال9:08:11
54.028 ریال8:51:13
54.038 ریال8:47:09
54.028 ریال8:41:09
54.023 ریال8:37:09
54.028 ریال8:36:12
54.033 ریال8:35:11
54.038 ریال8:23:09
54.151 ریال8:22:09
54.038 ریال8:19:10
54.028 ریال8:18:12
54.023 ریال8:17:11
54.008 ریال8:04:09
54.003 ریال8:03:12
53.998 ریال8:02:10
54.148 ریال8:01:10
53.998 ریال7:52:09
54.003 ریال7:51:12
53.993 ریال7:48:12
53.988 ریال7:41:10
53.983 ریال7:40:11
54.133 ریال7:38:09
53.988 ریال7:34:10
53.998 ریال7:20:11
53.988 ریال7:19:09
53.983 ریال7:15:13
53.978 ریال7:14:10
53.983 ریال7:13:10
53.978 ریال7:12:12
53.973 ریال7:03:12
54.125 ریال7:02:10
53.973 ریال6:52:09
53.969 ریال6:48:12
53.973 ریال6:32:09
53.969 ریال6:27:12
53.973 ریال6:25:10
53.988 ریال6:21:11
53.983 ریال6:17:40
53.978 ریال6:15:13
53.979 ریال6:14:09
53.963 ریال6:13:09
53.953 ریال6:12:11
53.963 ریال6:06:11
53.963 ریال6:05:39
54.113 ریال6:05:39
53.959 ریال6:03:12
53.938 ریال5:58:09
53.939 ریال5:50:11
53.958 ریال5:48:12
54.07 ریال5:46:09
53.958 ریال5:44:08
53.953 ریال5:42:11
53.929 ریال5:33:11
53.992 ریال5:03:11
54.027 ریال5:02:09
53.952 ریال5:00:14
53.957 ریال4:59:08
53.962 ریال4:55:09
53.987 ریال4:53:09
53.907 ریال4:52:09
53.909 ریال4:47:08
54.06 ریال4:46:08
54.186 ریال4:32:08
54.188 ریال4:23:08
54.15 ریال4:21:11
54.132 ریال4:16:09
54.06 ریال3:32:08
53.907 ریال3:18:10
54.06 ریال3:13:07
54.134 ریال3:11:08
54.154 ریال2:50:09
54.105 ریال2:32:07
54.136 ریال2:27:10
54.105 ریال2:24:10
54.06 ریال2:17:07
54.049 ریال2:04:07
54.06 ریال2:02:08
53.881 ریال1:44:09
54.025 ریال1:42:09
53.881 ریال1:39:09
53.891 ریال1:34:07
53.881 ریال1:32:08
53.886 ریال1:27:09
54.018 ریال1:20:09
53.886 ریال0:44:07
53.891 ریال0:37:08
54.028 ریال0:36:09
53.891 ریال0:30:11
53.886 ریال0:17:07
54.025 ریال0:15:10
نظرات