کالایاب
شاخص یاب

دلار / پاپوا گینه نو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4722 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4722 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4722 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4722 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.74%