شاخص یاب

دلار / سول پرو

  • نرخ فعلی:3.3023
  • بالاترین قیمت روز:3.304
  • پایین ترین قیمت روز:3.2337
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.304
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۹:۱۳
  • نرخ روز گذشته:3.3029
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3022 ریال13:00:23
3.3023 ریال12:59:13
3.3018 ریال12:57:17
3.3021 ریال12:55:15
3.3022 ریال12:54:17
3.3018 ریال12:53:15
3.3024 ریال12:52:15
3.3025 ریال12:51:17
3.3026 ریال12:50:16
3.3017 ریال12:49:13
3.3025 ریال12:48:17
3.302 ریال12:47:13
3.3024 ریال12:46:15
3.3026 ریال12:45:18
3.3022 ریال12:44:14
3.3021 ریال12:43:15
3.3018 ریال12:42:19
3.3023 ریال12:41:15
3.3024 ریال12:40:17
3.3022 ریال12:39:20
3.3016 ریال12:38:15
3.3021 ریال12:37:15
3.3024 ریال12:36:20
3.3019 ریال12:34:14
3.3021 ریال12:33:19
3.3022 ریال12:32:18
3.3028 ریال12:31:18
3.3021 ریال12:30:26
3.3018 ریال12:29:15
3.3017 ریال12:28:14
3.3018 ریال12:27:17
3.3022 ریال12:26:15
3.3026 ریال12:25:15
3.3017 ریال12:24:19
3.3018 ریال12:23:15
3.302 ریال12:22:13
3.3018 ریال12:21:17
3.3027 ریال12:20:18
3.3021 ریال12:19:12
3.302 ریال12:17:14
3.3018 ریال12:16:12
3.302 ریال12:15:19
3.3024 ریال12:14:13
3.3019 ریال12:13:13
3.3021 ریال12:12:17
3.3019 ریال12:11:13
3.3021 ریال12:10:15
3.3022 ریال12:08:15
3.3018 ریال12:07:15
3.3021 ریال12:06:18
3.3019 ریال12:05:15
3.3018 ریال12:04:14
3.3025 ریال12:03:20
3.3021 ریال12:02:15
3.3025 ریال12:01:15
3.302 ریال12:00:25
3.3022 ریال11:58:13
3.3025 ریال11:57:17
3.302 ریال11:56:13
3.3017 ریال11:55:16
3.3019 ریال11:54:16
3.3021 ریال11:53:14
3.3022 ریال11:52:14
3.3018 ریال11:51:17
3.302 ریال11:50:17
3.3022 ریال11:49:13
3.3029 ریال11:48:17
3.3026 ریال11:47:13
3.3018 ریال11:46:14
3.3021 ریال11:45:19
3.3023 ریال11:44:14
3.3021 ریال11:43:14
3.3025 ریال11:42:17
3.3022 ریال11:40:17
3.302 ریال11:39:17
3.3017 ریال11:38:13
3.3025 ریال11:37:13
3.3024 ریال11:36:17
3.3025 ریال11:35:14
3.3026 ریال11:34:13
3.302 ریال11:33:18
3.3023 ریال11:32:19
3.3019 ریال11:31:17
3.3024 ریال11:29:13
3.3025 ریال11:28:14
3.3024 ریال11:27:17
3.3027 ریال11:26:13
3.3019 ریال11:25:14
3.3021 ریال11:24:17
3.3019 ریال11:23:14
3.3021 ریال11:22:13
3.302 ریال11:21:16
3.3022 ریال11:20:17
3.3021 ریال11:19:12
3.3023 ریال11:18:17
3.3021 ریال11:17:13
3.3017 ریال11:16:13
3.3024 ریال11:15:19
3.3026 ریال11:14:16
3.3019 ریال11:13:14
3.3017 ریال11:12:16
3.3024 ریال11:11:13
3.3027 ریال11:10:18
3.3021 ریال11:08:14
3.3024 ریال11:07:13
3.3018 ریال11:06:17
3.302 ریال11:05:15
3.3023 ریال11:04:14
3.3026 ریال11:03:18
3.3019 ریال11:02:15
3.3023 ریال11:01:14
3.3022 ریال11:00:25
3.3021 ریال10:59:12
3.3015 ریال10:58:12
3.3023 ریال10:57:16
3.3021 ریال10:55:15
3.3022 ریال10:54:16
3.302 ریال10:53:12
3.3018 ریال10:52:12
3.3019 ریال10:51:17
3.3021 ریال10:50:17
3.3022 ریال10:49:13
3.3021 ریال10:48:17
3.3024 ریال10:47:12
3.3021 ریال10:46:12
3.3023 ریال10:45:18
3.3021 ریال10:44:13
3.3018 ریال10:43:14
3.3022 ریال10:42:17
3.3024 ریال10:41:12
3.3021 ریال10:40:18
3.3026 ریال10:39:16
3.3024 ریال10:38:12
3.3017 ریال10:37:13
3.302 ریال10:36:18
3.3019 ریال10:35:15
3.3022 ریال10:34:18
3.3015 ریال10:33:17
3.3029 ریال10:32:13
3.2337 ریال3:32:11
3.304 ریال0:06:10
نظرات