شاخص یاب

دلار / سول پرو

  • نرخ فعلی:3.3476
  • بالاترین قیمت روز:3.4143
  • پایین ترین قیمت روز:3.3469
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:3.353
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0054

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سول پرو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3476 ریال18:24:13
3.348 ریال18:23:10
3.3474 ریال18:22:10
3.3476 ریال18:21:13
3.3477 ریال18:20:12
3.3479 ریال18:19:09
3.3474 ریال18:17:10
3.3469 ریال18:16:10
3.3478 ریال18:15:14
3.3482 ریال18:14:09
3.3483 ریال18:13:09
3.3476 ریال18:11:09
3.3479 ریال18:10:12
3.3472 ریال18:09:13
3.3474 ریال18:08:09
3.3475 ریال18:07:10
3.3477 ریال18:04:10
3.3473 ریال18:03:13
3.3475 ریال18:01:12
3.348 ریال18:00:18
3.3473 ریال17:59:11
3.3475 ریال17:58:11
3.3478 ریال17:57:13
3.3477 ریال17:56:10
3.3474 ریال17:55:11
3.3481 ریال17:54:13
3.3478 ریال17:51:14
3.3473 ریال17:50:14
3.348 ریال17:49:09
3.3478 ریال17:48:13
3.3483 ریال17:47:09
3.3479 ریال17:46:10
3.348 ریال17:45:16
3.3472 ریال17:44:11
3.3473 ریال17:43:10
3.3474 ریال17:42:15
3.3477 ریال17:40:14
3.3478 ریال17:39:14
3.3475 ریال17:38:11
3.3505 ریال17:37:10
3.3514 ریال17:36:14
3.3511 ریال17:35:12
3.3509 ریال17:34:10
3.3512 ریال17:33:14
3.3508 ریال17:32:11
3.3506 ریال17:31:12
3.3508 ریال17:29:10
3.3511 ریال17:28:10
3.351 ریال17:27:15
3.3507 ریال17:24:14
3.351 ریال17:23:10
3.3512 ریال17:21:15
3.351 ریال17:20:14
3.3509 ریال17:18:13
3.3512 ریال17:16:10
3.3511 ریال17:15:15
3.3514 ریال17:14:10
3.351 ریال17:13:10
3.35 ریال17:12:13
3.3508 ریال17:11:10
3.3513 ریال17:10:13
3.3509 ریال17:09:13
3.3505 ریال17:08:10
3.3509 ریال17:07:10
3.351 ریال17:06:13
3.3511 ریال17:05:11
3.3503 ریال17:04:10
3.3507 ریال17:03:14
3.3499 ریال17:02:12
3.351 ریال17:00:22
3.3505 ریال16:59:10
3.3507 ریال16:58:10
3.3506 ریال16:57:13
3.3509 ریال16:56:10
3.351 ریال16:55:13
3.3503 ریال16:54:14
3.3509 ریال16:53:09
3.3514 ریال16:52:10
3.3505 ریال16:51:14
3.3506 ریال16:50:13
3.3513 ریال16:49:10
3.3505 ریال16:48:13
3.3509 ریال16:47:10
3.3511 ریال16:46:10
3.3507 ریال16:45:17
3.3501 ریال16:44:17
3.3512 ریال16:43:10
3.3509 ریال16:42:14
3.3513 ریال16:41:10
3.3509 ریال16:40:13
3.3506 ریال16:39:14
3.3499 ریال16:38:10
3.351 ریال16:37:11
3.3506 ریال16:35:13
3.3504 ریال16:34:11
3.3501 ریال16:33:16
3.3504 ریال16:32:11
3.3506 ریال16:29:10
3.3507 ریال16:28:10
3.3511 ریال16:27:13
3.3503 ریال16:25:13
3.3511 ریال16:24:13
3.3504 ریال16:23:12
3.3506 ریال16:22:11
3.3509 ریال16:21:13
3.3504 ریال16:20:13
3.351 ریال16:19:11
3.3507 ریال16:18:12
3.351 ریال16:17:10
3.3511 ریال16:15:15
3.3506 ریال16:13:11
3.35 ریال16:12:14
3.3507 ریال16:11:10
3.3508 ریال16:10:13
3.3513 ریال16:09:14
3.3508 ریال16:08:10
3.3507 ریال16:07:09
3.3504 ریال16:06:13
3.351 ریال16:05:11
3.35 ریال16:03:13
3.3507 ریال16:02:10
3.3514 ریال16:01:12
3.3502 ریال16:00:19
3.3504 ریال15:59:09
3.3506 ریال15:58:10
3.3509 ریال15:57:13
3.3507 ریال15:56:11
3.3503 ریال15:54:13
3.351 ریال15:53:09
3.3509 ریال15:52:10
3.3508 ریال15:51:12
3.3507 ریال15:50:13
3.3509 ریال15:49:10
3.3511 ریال15:48:13
3.3505 ریال15:47:10
3.3509 ریال15:46:09
3.3513 ریال15:45:14
3.3508 ریال15:44:12
3.3505 ریال15:43:10
3.3502 ریال15:42:11
3.3511 ریال15:41:09
3.3507 ریال15:40:14
3.3508 ریال15:39:12
3.3502 ریال15:38:11
3.3503 ریال15:37:11
3.3508 ریال15:36:14
3.3511 ریال15:35:15
3.3505 ریال15:33:13
3.3501 ریال15:32:11
3.3506 ریال15:31:11
3.3504 ریال15:30:17
3.35 ریال15:29:10
3.3509 ریال15:28:12
3.3511 ریال15:27:12
3.3508 ریال15:26:10
3.3503 ریال15:25:12
3.3508 ریال15:24:13
3.3511 ریال15:23:09
3.3501 ریال15:22:09
3.3504 ریال15:21:13
3.3508 ریال15:19:09
3.3505 ریال15:18:14
3.3502 ریال15:17:10
3.3503 ریال15:16:09
3.3504 ریال15:15:15
3.3509 ریال15:14:11
3.3503 ریال15:13:09
3.3504 ریال15:12:13
3.3505 ریال15:11:10
3.3503 ریال15:10:12
3.3505 ریال15:09:13
3.3504 ریال15:07:10
3.3507 ریال15:06:13
3.3502 ریال15:05:11
3.3505 ریال15:04:10
3.3502 ریال15:03:13
3.3503 ریال15:02:11
3.3507 ریال15:00:20
3.351 ریال14:58:10
3.3503 ریال14:57:13
3.3504 ریال14:56:10
3.3506 ریال14:53:11
3.3507 ریال14:51:13
3.3504 ریال14:50:13
3.3511 ریال14:49:11
3.3505 ریال14:48:13
3.3506 ریال14:47:10
3.3509 ریال14:46:10
3.351 ریال14:45:15
3.3506 ریال14:44:10
3.3505 ریال14:43:09
3.3504 ریال14:42:12
3.3507 ریال14:41:10
3.3501 ریال14:40:12
3.3508 ریال14:38:10
3.3504 ریال14:37:10
3.3506 ریال14:36:13
3.3503 ریال14:34:10
3.351 ریال14:33:13
3.3504 ریال14:32:11
3.3509 ریال14:30:17
3.3506 ریال14:29:10
3.3505 ریال14:28:09
3.3504 ریال14:27:13
3.3508 ریال14:26:10
3.3503 ریال14:25:12
3.3508 ریال14:24:15
3.3504 ریال14:22:09
3.351 ریال14:21:14
3.3506 ریال14:20:12
3.3505 ریال14:19:10
3.3504 ریال14:18:13
3.3505 ریال14:16:10
3.3506 ریال14:15:15
3.3511 ریال14:14:10
3.3506 ریال14:12:13
3.3503 ریال14:10:13
3.3506 ریال14:08:09
3.3508 ریال14:07:10
3.3507 ریال14:06:13
3.3502 ریال14:05:11
3.3511 ریال14:04:09
3.3504 ریال14:03:13
3.3503 ریال14:02:11
3.3506 ریال14:01:12
3.3504 ریال14:00:19
3.3505 ریال13:58:10
3.3504 ریال13:57:13
3.3502 ریال13:56:09
3.3506 ریال13:54:13
3.3502 ریال13:53:11
3.3506 ریال13:52:10
3.3504 ریال13:51:13
3.3503 ریال13:50:13
3.3505 ریال13:49:10
3.3503 ریال13:48:13
3.3505 ریال13:47:09
3.3509 ریال13:46:10
3.3512 ریال13:45:14
3.3501 ریال13:44:10
3.351 ریال13:43:10
3.3503 ریال13:42:13
3.35 ریال13:41:10
3.3507 ریال13:40:13
3.3509 ریال13:39:13
3.3502 ریال13:38:09
3.3506 ریال13:37:09
3.3509 ریال13:36:13
3.3505 ریال13:35:11
3.3506 ریال13:34:10
3.3503 ریال13:33:14
3.3504 ریال13:32:12
3.3499 ریال13:31:11
3.3505 ریال13:30:18
3.3507 ریال13:29:09
3.3506 ریال13:28:10
3.3508 ریال13:27:13
3.3509 ریال13:26:10
3.3502 ریال13:25:11
3.3503 ریال13:24:15
3.3505 ریال13:23:09
3.3507 ریال13:22:10
3.3506 ریال13:21:13
3.3503 ریال13:19:10
3.3507 ریال13:18:14
3.3503 ریال13:17:09
3.35 ریال13:16:10
3.3504 ریال13:15:14
3.3511 ریال13:13:10
3.3507 ریال13:12:13
3.3506 ریال13:11:10
3.3507 ریال13:10:13
3.3505 ریال13:09:13
3.3503 ریال13:08:10
3.351 ریال13:06:13
3.3511 ریال13:05:11
3.3503 ریال13:04:09
3.3505 ریال13:02:11
3.3508 ریال13:01:11
3.35 ریال13:00:20
3.3509 ریال12:59:09
3.3504 ریال12:58:10
3.3502 ریال12:57:12
3.3503 ریال12:54:13
3.3505 ریال12:53:09
3.3506 ریال12:51:13
3.3504 ریال12:50:15
3.3511 ریال12:48:13
3.3506 ریال12:47:10
3.351 ریال12:46:09
3.3509 ریال12:45:14
3.3503 ریال12:43:09
3.3508 ریال12:42:14
3.3509 ریال12:41:09
3.3508 ریال12:39:12
3.3509 ریال12:38:09
3.3501 ریال12:37:10
3.3498 ریال12:36:15
3.3506 ریال12:35:11
3.3504 ریال12:34:10
3.3511 ریال12:33:13
3.3507 ریال12:32:10
3.4143 ریال4:32:10
3.35 ریال1:32:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات