دلار / ریال عمان

  • نرخ فعلی:0.3837
  • بالاترین قیمت روز:0.384
  • پایین ترین قیمت روز:0.3836
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3836
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.3837
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3837 ریال11:32:15
0.384 ریال11:27:14
0.3837 ریال10:43:17
0.3836 ریال8:40:14
0.3837 ریال8:19:12
0.3836 ریال8:01:20
0.3837 ریال7:59:05
0.3836 ریال7:48:04
0.3837 ریال7:46:14
0.3836 ریال7:45:08
0.3837 ریال7:44:06
0.3836 ریال7:40:12
0.3837 ریال7:39:05
0.3836 ریال7:07:12
0.3837 ریال7:06:04
0.3836 ریال6:58:11
0.3837 ریال6:57:06
0.3836 ریال6:54:04
0.3837 ریال6:53:05
0.3836 ریال6:36:07
0.3837 ریال6:35:06
0.3836 ریال5:57:05
0.3837 ریال5:46:17
0.3836 ریال5:40:18
0.3837 ریال4:49:11
0.3836 ریال4:48:04
0.3837 ریال4:45:07
0.3836 ریال4:44:03
0.3837 ریال4:30:02
0.3836 ریال4:24:03
0.3837 ریال3:46:11
0.3836 ریال3:45:07
0.3837 ریال3:31:13
0.3836 ریال3:30:02
0.3837 ریال3:27:03
0.3836 ریال3:26:07
0.3837 ریال3:22:09
0.3836 ریال3:21:07
0.3837 ریال2:49:11
0.3836 ریال2:48:03
نظرات