شاخص یاب

دلار / کرون نروژ

  • نرخ فعلی:8.5426
  • بالاترین قیمت روز:8.5536
  • پایین ترین قیمت روز:8.5393
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.5464
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:8.5489
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0063

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.5426 ریال5:13:13
8.5428 ریال5:12:17
8.5402 ریال5:11:13
8.5422 ریال5:10:15
8.5413 ریال5:09:16
8.542 ریال5:08:12
8.5421 ریال5:07:13
8.5412 ریال5:06:16
8.5406 ریال5:05:14
8.5429 ریال5:04:14
8.5393 ریال5:03:17
8.5399 ریال5:02:14
8.5398 ریال5:01:15
8.5394 ریال5:00:23
8.5416 ریال4:59:12
8.5429 ریال4:58:12
8.5458 ریال4:57:15
8.5436 ریال4:56:13
8.5452 ریال4:55:15
8.5438 ریال4:54:17
8.544 ریال4:53:12
8.5442 ریال4:52:12
8.5425 ریال4:51:16
8.5427 ریال4:50:16
8.548 ریال4:49:13
8.5427 ریال4:48:17
8.5471 ریال4:47:13
8.5452 ریال4:46:13
8.5454 ریال4:45:17
8.5453 ریال4:44:11
8.5472 ریال4:43:12
8.5468 ریال4:42:16
8.5475 ریال4:41:14
8.5483 ریال4:40:15
8.548 ریال4:39:16
8.5455 ریال4:38:13
8.549 ریال4:37:12
8.5502 ریال4:36:16
8.5482 ریال4:35:14
8.5478 ریال4:34:15
8.5501 ریال4:33:17
8.5476 ریال4:32:13
8.5472 ریال4:31:13
8.551 ریال4:30:19
8.5523 ریال4:29:12
8.5495 ریال4:28:12
8.5513 ریال4:27:15
8.5528 ریال4:26:13
8.5495 ریال4:25:14
8.5499 ریال4:24:15
8.5479 ریال4:23:12
8.5481 ریال4:22:11
8.5486 ریال4:21:16
8.5481 ریال4:20:15
8.5485 ریال4:19:12
8.546 ریال4:18:16
8.5461 ریال4:17:12
8.5451 ریال4:16:12
8.547 ریال4:15:18
8.5433 ریال4:14:13
8.5441 ریال4:13:12
8.5432 ریال4:12:16
8.5434 ریال4:10:15
8.544 ریال4:09:16
8.5449 ریال4:08:14
8.5438 ریال4:06:15
8.5443 ریال4:05:13
8.5452 ریال4:04:13
8.5489 ریال4:03:17
8.5447 ریال4:02:13
8.5458 ریال4:01:15
8.5492 ریال4:00:21
8.5503 ریال3:59:12
8.5498 ریال3:58:13
8.5463 ریال3:57:16
8.5476 ریال3:56:12
8.5512 ریال3:55:13
8.5484 ریال3:53:12
8.5489 ریال3:52:11
8.5484 ریال3:51:15
8.5518 ریال3:50:15
8.5506 ریال3:49:13
8.5485 ریال3:48:15
8.5498 ریال3:47:12
8.5487 ریال3:46:11
8.5499 ریال3:45:17
8.5484 ریال3:44:12
8.549 ریال3:43:12
8.5503 ریال3:42:16
8.548 ریال3:41:12
8.5478 ریال3:40:15
8.5498 ریال3:39:16
8.5477 ریال3:38:12
8.548 ریال3:37:13
8.5491 ریال3:36:15
8.5476 ریال3:35:13
8.5469 ریال3:34:13
8.5472 ریال3:33:16
8.5468 ریال3:32:13
8.5464 ریال3:31:14
8.5459 ریال3:30:20
8.5476 ریال3:29:11
8.5478 ریال3:27:16
8.5473 ریال3:26:12
8.5479 ریال3:25:14
8.5481 ریال3:24:16
8.5473 ریال3:23:13
8.5471 ریال3:22:11
8.5479 ریال3:21:17
8.5477 ریال3:20:14
8.5478 ریال3:19:11
8.5485 ریال3:18:16
8.5498 ریال3:17:12
8.5502 ریال3:16:13
8.5496 ریال3:15:17
8.5483 ریال3:14:12
8.5502 ریال3:13:12
8.5484 ریال3:12:16
8.5496 ریال3:11:11
8.5508 ریال3:10:13
8.5487 ریال3:09:14
8.5489 ریال3:08:11
8.5509 ریال3:07:12
8.5488 ریال3:06:14
8.5489 ریال3:05:12
8.551 ریال3:04:12
8.5487 ریال3:03:16
8.5504 ریال3:02:12
8.5502 ریال3:01:13
8.548 ریال3:00:21
8.5504 ریال2:59:12
8.5482 ریال2:58:11
8.5513 ریال2:57:15
8.5495 ریال2:56:11
8.5492 ریال2:55:12
8.5494 ریال2:54:14
8.5498 ریال2:53:11
8.5497 ریال2:52:11
8.5517 ریال2:51:15
8.5513 ریال2:50:13
8.5512 ریال2:49:10
8.5516 ریال2:48:14
8.5513 ریال2:47:11
8.5511 ریال2:46:11
8.5509 ریال2:45:16
8.5531 ریال2:44:12
8.5512 ریال2:43:11
8.5534 ریال2:42:14
8.5514 ریال2:41:11
8.5513 ریال2:31:12
8.5504 ریال2:30:18
8.5512 ریال2:29:11
8.5526 ریال2:28:11
8.552 ریال2:27:14
8.55 ریال2:26:11
8.5517 ریال2:25:12
8.5502 ریال2:24:15
8.5518 ریال2:23:10
8.5525 ریال2:22:10
8.5507 ریال2:21:13
8.5526 ریال2:20:13
8.5504 ریال2:19:11
8.5523 ریال2:18:13
8.5511 ریال2:17:11
8.5525 ریال2:15:17
8.5515 ریال2:13:11
8.5514 ریال2:12:14
8.5517 ریال2:11:11
8.5514 ریال2:10:13
8.5502 ریال2:09:16
8.5497 ریال2:08:11
8.5513 ریال2:07:15
8.5502 ریال2:06:15
8.5504 ریال2:05:13
8.5528 ریال2:04:13
8.5536 ریال2:03:16
8.5526 ریال2:02:13
8.5492 ریال2:01:14
8.552 ریال1:59:11
8.5522 ریال1:58:11
8.552 ریال1:57:14
8.5508 ریال1:56:12
8.55 ریال1:55:12
8.5517 ریال1:54:15
8.5512 ریال1:53:09
8.551 ریال1:52:11
8.5503 ریال1:51:14
8.5532 ریال1:50:13
8.551 ریال1:49:10
8.5501 ریال1:48:15
8.553 ریال1:47:10
8.5508 ریال1:46:10
8.5525 ریال1:45:17
8.5511 ریال1:44:10
8.5492 ریال1:43:10
8.5491 ریال1:42:13
8.5487 ریال1:41:10
8.5486 ریال1:40:13
8.5485 ریال1:39:15
8.5483 ریال1:38:10
8.5487 ریال1:36:14
8.5483 ریال1:35:11
8.5464 ریال1:34:11
8.5483 ریال1:33:14
8.5494 ریال1:32:11
8.5498 ریال1:31:11
8.5488 ریال1:30:18
8.5481 ریال1:29:10
8.5474 ریال1:28:11
8.5476 ریال1:27:13
8.5504 ریال1:26:11
8.5505 ریال1:25:11
8.5487 ریال1:24:14
8.5483 ریال1:22:10
8.5484 ریال1:21:14
8.5477 ریال1:20:12
8.5481 ریال1:19:10
8.5483 ریال1:18:14
8.5502 ریال1:17:10
8.548 ریال1:16:10
8.5479 ریال1:15:15
8.5486 ریال1:14:09
8.5475 ریال1:13:10
8.5503 ریال1:12:13
8.547 ریال1:11:09
8.5496 ریال1:10:12
8.5477 ریال1:09:13
8.5483 ریال1:08:09
8.5474 ریال1:07:10
8.5472 ریال1:06:13
8.5473 ریال1:05:10
8.5475 ریال1:04:10
8.5479 ریال1:03:12
8.5478 ریال1:02:10
8.547 ریال1:01:11
8.5465 ریال1:00:18
8.5463 ریال0:57:13
8.548 ریال0:56:09
8.5459 ریال0:54:15
8.5461 ریال0:53:09
8.5452 ریال0:52:09
8.5465 ریال0:51:12
8.5483 ریال0:50:12
8.547 ریال0:49:10
8.5459 ریال0:48:11
8.5466 ریال0:47:09
8.5458 ریال0:46:09
8.546 ریال0:44:08
8.5475 ریال0:43:09
8.546 ریال0:42:11
8.5467 ریال0:41:09
8.5458 ریال0:40:11
8.5489 ریال0:39:11
8.5466 ریال0:38:08
8.5465 ریال0:37:09
8.5468 ریال0:35:10
8.5467 ریال0:33:11
8.5446 ریال0:21:13
8.5445 ریال0:14:09
8.5451 ریال0:09:13
8.546 ریال0:06:13
8.5464 ریال0:03:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات