کالایاب
شاخص یاب

دلار / نایرا نیجریه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 360 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.17%