شاخص یاب

دلار / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:13.72
  • بالاترین قیمت روز:13.732
  • پایین ترین قیمت روز:13.688
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.21%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.699
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:13.705
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.015

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.72 ریال5:24:18
13.732 ریال5:23:13
13.729 ریال5:22:14
13.71 ریال5:21:18
13.718 ریال5:20:16
13.72 ریال5:19:12
13.705 ریال5:17:14
13.717 ریال5:16:14
13.703 ریال5:15:19
13.692 ریال5:14:15
13.7 ریال5:13:14
13.701 ریال5:12:17
13.702 ریال5:11:13
13.691 ریال5:10:16
13.703 ریال5:09:15
13.701 ریال5:08:12
13.7 ریال5:07:13
13.701 ریال5:06:16
13.691 ریال5:05:14
13.688 ریال5:04:14
13.689 ریال5:03:17
13.697 ریال5:02:14
13.698 ریال5:00:23
13.7 ریال4:59:12
13.698 ریال4:58:12
13.707 ریال4:57:15
13.699 ریال4:56:13
13.706 ریال4:55:15
13.705 ریال4:54:17
13.707 ریال4:53:12
13.701 ریال4:52:12
13.707 ریال4:50:16
13.698 ریال4:49:13
13.708 ریال4:48:17
13.705 ریال4:47:13
13.708 ریال4:46:13
13.707 ریال4:44:12
13.701 ریال4:42:16
13.708 ریال4:41:14
13.711 ریال4:40:15
13.708 ریال4:39:16
13.709 ریال4:38:13
13.711 ریال4:37:12
13.712 ریال4:36:16
13.708 ریال4:35:14
13.699 ریال4:34:15
13.703 ریال4:33:17
13.709 ریال4:32:13
13.707 ریال4:31:13
13.706 ریال4:28:12
13.699 ریال4:27:15
13.71 ریال4:26:13
13.707 ریال4:25:14
13.701 ریال4:24:15
13.702 ریال4:22:12
13.71 ریال4:21:16
13.711 ریال4:20:16
13.709 ریال4:19:13
13.702 ریال4:18:16
13.7 ریال4:16:12
13.71 ریال4:15:18
13.705 ریال4:14:13
13.698 ریال4:13:12
13.705 ریال4:12:16
13.707 ریال4:11:13
13.704 ریال4:10:15
13.705 ریال4:09:16
13.703 ریال4:08:14
13.691 ریال4:07:12
13.72 ریال4:06:15
13.715 ریال4:05:13
13.72 ریال4:04:13
13.708 ریال4:02:14
13.715 ریال4:00:21
13.709 ریال3:58:13
13.708 ریال3:57:16
13.717 ریال3:56:12
13.709 ریال3:55:13
13.72 ریال3:54:16
13.709 ریال3:53:12
13.708 ریال3:52:11
13.71 ریال3:51:15
13.722 ریال3:49:13
13.716 ریال3:48:15
13.714 ریال3:47:13
13.718 ریال3:46:12
13.71 ریال3:45:17
13.722 ریال3:44:12
13.713 ریال3:43:12
13.717 ریال3:42:16
13.721 ریال3:41:12
13.717 ریال3:39:16
13.716 ریال3:38:12
13.711 ریال3:37:13
13.717 ریال3:36:15
13.71 ریال3:34:13
13.716 ریال3:31:14
13.71 ریال3:30:20
13.716 ریال3:29:12
13.72 ریال3:28:12
13.718 ریال3:27:16
13.72 ریال3:25:14
13.719 ریال3:24:16
13.725 ریال3:22:12
13.712 ریال3:21:17
13.71 ریال3:20:14
13.72 ریال3:18:16
13.716 ریال3:17:12
13.71 ریال3:16:13
13.717 ریال3:15:17
13.719 ریال3:14:12
13.72 ریال3:13:12
13.714 ریال3:12:16
13.72 ریال3:10:13
13.716 ریال3:09:14
13.72 ریال3:08:11
13.713 ریال3:07:12
13.717 ریال3:05:12
13.725 ریال3:04:12
13.712 ریال3:03:16
13.717 ریال3:02:13
13.712 ریال3:01:13
13.711 ریال3:00:21
13.712 ریال2:59:12
13.725 ریال2:57:15
13.715 ریال2:55:12
13.72 ریال2:54:14
13.711 ریال2:53:11
13.717 ریال2:52:11
13.711 ریال2:51:15
13.717 ریال2:49:10
13.71 ریال2:48:14
13.718 ریال2:46:11
13.72 ریال2:45:16
13.715 ریال2:44:12
13.717 ریال2:43:12
13.711 ریال2:42:14
13.712 ریال2:32:13
13.711 ریال2:31:12
13.714 ریال2:29:12
13.72 ریال2:28:11
13.712 ریال2:27:14
13.714 ریال2:26:11
13.72 ریال2:25:12
13.712 ریال2:23:10
13.711 ریال2:22:11
13.712 ریال2:21:13
13.714 ریال2:20:13
13.711 ریال2:17:11
13.719 ریال2:15:16
13.713 ریال2:13:11
13.714 ریال2:12:14
13.712 ریال2:10:13
13.72 ریال2:09:15
13.721 ریال2:08:11
13.718 ریال2:04:13
13.72 ریال2:03:16
13.715 ریال2:02:13
13.721 ریال2:01:14
13.715 ریال2:00:22
13.702 ریال1:59:12
13.699 ریال1:58:11
13.708 ریال1:57:14
13.69 ریال1:56:12
13.692 ریال1:55:12
13.701 ریال1:54:15
13.698 ریال1:53:10
13.712 ریال1:52:11
13.69 ریال1:51:14
13.713 ریال1:50:13
13.714 ریال1:49:10
13.709 ریال1:48:15
13.698 ریال1:47:10
13.696 ریال1:46:10
13.705 ریال1:45:17
13.689 ریال1:44:10
13.707 ریال1:43:10
13.689 ریال1:42:13
13.699 ریال1:41:10
13.698 ریال1:40:13
13.709 ریال1:39:15
13.705 ریال1:38:10
13.706 ریال1:37:10
13.715 ریال1:36:14
13.707 ریال1:35:11
13.708 ریال1:34:11
13.714 ریال1:33:14
13.7 ریال1:32:12
13.721 ریال1:31:11
13.716 ریال1:30:18
13.715 ریال1:28:11
13.716 ریال1:26:11
13.72 ریال1:25:11
13.716 ریال1:23:10
13.71 ریال1:21:14
13.717 ریال1:20:12
13.72 ریال1:19:10
13.715 ریال1:17:10
13.717 ریال1:16:10
13.716 ریال1:15:15
13.707 ریال1:14:09
13.717 ریال1:13:10
13.716 ریال1:12:13
13.717 ریال1:11:09
13.704 ریال1:09:13
13.71 ریال1:08:09
13.714 ریال1:07:10
13.71 ریال1:05:11
13.713 ریال1:03:12
13.704 ریال1:02:10
13.703 ریال1:01:11
13.704 ریال1:00:18
13.709 ریال0:59:09
13.708 ریال0:58:09
13.714 ریال0:57:13
13.703 ریال0:56:09
13.712 ریال0:55:10
13.708 ریال0:54:15
13.712 ریال0:53:09
13.704 ریال0:52:09
13.702 ریال0:51:12
13.701 ریال0:50:12
13.7 ریال0:49:10
13.702 ریال0:48:11
13.708 ریال0:47:09
13.701 ریال0:46:09
13.71 ریال0:45:14
13.713 ریال0:44:09
13.71 ریال0:42:11
13.7 ریال0:41:09
13.707 ریال0:40:11
13.709 ریال0:39:11
13.712 ریال0:38:08
13.711 ریال0:37:09
13.7 ریال0:33:11
13.702 ریال0:21:13
13.697 ریال0:14:09
13.695 ریال0:09:13
13.699 ریال0:03:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات