شاخص یاب

دلار / رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.179
  • بالاترین قیمت روز:4.179
  • پایین ترین قیمت روز:4.1675
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.1685
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۲:۱۷
  • نرخ روز گذشته:4.168
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.011

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.179 ریال19:32:17
4.1784 ریال19:31:19
4.1772 ریال19:30:27
4.1765 ریال19:25:20
4.1759 ریال19:24:20
4.1748 ریال19:23:17
4.1735 ریال19:21:22
4.1743 ریال19:20:20
4.1744 ریال19:19:17
4.1745 ریال19:04:16
4.1748 ریال19:00:30
4.1749 ریال18:33:21
4.1753 ریال18:30:26
4.1754 ریال18:28:18
4.1753 ریال18:26:19
4.175 ریال18:12:21
4.1746 ریال18:11:16
4.1753 ریال18:10:19
4.1755 ریال17:58:18
4.1756 ریال17:57:20
4.1743 ریال17:56:17
4.168 ریال17:41:16
4.1747 ریال17:36:21
4.1742 ریال17:35:19
4.1747 ریال17:18:20
4.1745 ریال17:07:16
4.175 ریال16:57:19
4.174 ریال16:55:19
4.1739 ریال16:54:19
4.1735 ریال16:49:17
4.1741 ریال16:41:19
4.1745 ریال16:38:17
4.1741 ریال16:37:17
4.1743 ریال16:32:16
4.1735 ریال16:30:27
4.1714 ریال16:13:17
4.1721 ریال16:12:19
4.1717 ریال16:04:19
4.1711 ریال16:03:20
4.1705 ریال15:48:20
4.17 ریال15:15:20
4.169 ریال15:14:17
4.1691 ریال15:12:20
4.1705 ریال14:52:17
4.1698 ریال14:51:20
4.169 ریال14:44:15
4.1685 ریال14:42:18
4.1683 ریال14:41:15
4.1691 ریال14:25:17
4.1695 ریال14:24:19
4.1715 ریال14:23:15
4.1688 ریال14:21:22
4.1678 ریال13:57:18
4.1675 ریال13:56:15
4.1679 ریال13:55:17
4.1686 ریال13:54:18
4.1701 ریال13:53:15
4.1702 ریال13:52:15
4.1701 ریال13:51:19
4.1704 ریال13:49:15
4.1705 ریال13:46:14
4.1679 ریال13:45:20
4.1705 ریال13:44:14
4.1704 ریال13:43:15
4.1705 ریال13:42:19
4.1701 ریال13:38:15
4.17 ریال13:37:16
4.1692 ریال13:36:18
4.171 ریال13:28:15
4.1701 ریال13:25:16
4.1702 ریال13:24:19
4.1717 ریال13:22:15
4.1707 ریال13:19:15
4.1715 ریال13:18:20
4.1722 ریال13:15:21
4.1712 ریال13:11:15
4.1706 ریال13:10:18
4.1691 ریال13:07:15
4.1705 ریال13:06:19
4.1703 ریال13:05:16
4.1695 ریال13:02:16
4.1697 ریال13:00:29
4.1695 ریال12:58:16
4.17 ریال12:56:16
4.1699 ریال12:55:18
4.169 ریال12:46:16
4.1694 ریال12:45:20
4.1696 ریال12:44:14
4.1702 ریال12:42:18
4.169 ریال12:41:15
4.1695 ریال12:40:19
4.1696 ریال12:39:18
4.1706 ریال12:38:15
4.171 ریال12:36:20
4.174 ریال10:04:13
4.173 ریال7:58:11
4.1725 ریال7:38:11
4.173 ریال7:09:15
4.171 ریال6:16:49
4.171 ریال6:16:45
4.17 ریال3:38:09
4.1691 ریال3:36:13
4.169 ریال3:15:13
4.1685 ریال2:32:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات