شاخص یاب

دلار / رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:4.004
  • بالاترین قیمت روز:4.018
  • پایین ترین قیمت روز:3.9983
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.0078
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۹:۴۲
  • نرخ روز گذشته:4.017
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.013

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.004 ریال22:59:42
4.004 ریال22:58:40
4.005 ریال22:56:48
4.004 ریال22:43:33
4.004 ریال22:42:32
4.005 ریال22:40:31
4.004 ریال22:32:58
4.004 ریال22:31:46
4.005 ریال22:29:48
4.004 ریال22:06:00
4.004 ریال22:04:48
4.005 ریال22:03:13
4.004 ریال21:39:32
4.004 ریال21:38:41
4.011 ریال20:19:21
4.011 ریال20:18:21
4.0095 ریال20:17:31
4.0099 ریال19:23:42
4.0099 ریال19:22:41
4.0098 ریال19:15:35
4.0098 ریال19:14:48
4.0087 ریال19:13:34
4.0079 ریال19:12:37
4.0083 ریال19:11:43
4.0078 ریال19:06:45
4.0078 ریال19:06:06
4.0077 ریال19:04:56
4.0066 ریال19:04:08
4.0066 ریال19:03:58
4.006 ریال18:32:51
4.006 ریال18:31:27
4.017 ریال18:25:23
4.017 ریال18:24:16
4.0065 ریال17:52:30
4.0065 ریال17:51:30
4.0064 ریال17:50:40
4.006 ریال16:48:22
4.006 ریال16:47:31
4.0085 ریال16:18:28
4.0085 ریال16:17:37
4.0083 ریال16:16:34
4.0066 ریال15:52:31
4.0066 ریال15:51:33
4.0065 ریال15:48:21
4.0065 ریال15:47:34
4.0043 ریال15:42:29
4.0043 ریال15:41:34
4.0041 ریال15:40:27
4.0036 ریال14:58:32
4.0036 ریال14:57:32
4.0033 ریال14:18:25
4.0033 ریال14:17:38
4.0045 ریال14:16:32
4.003 ریال14:15:30
4.003 ریال14:14:36
4.004 ریال14:09:32
4.004 ریال14:08:40
4.0028 ریال14:06:31
4.0028 ریال14:05:48
4.0025 ریال14:04:45
4.003 ریال14:03:44
4.003 ریال14:03:09
4.0021 ریال14:01:51
4.0027 ریال13:57:39
4.0027 ریال13:56:41
4.0014 ریال13:50:41
4.0014 ریال13:49:19
4.0026 ریال13:47:30
4.0026 ریال13:46:27
4.0021 ریال13:44:38
4.0021 ریال13:43:25
4.0018 ریال13:34:46
4.0018 ریال13:33:45
4.002 ریال13:27:24
4.002 ریال13:26:34
4.0023 ریال13:25:28
4.0032 ریال13:24:31
4.0046 ریال13:23:40
4.0048 ریال13:22:42
4.0045 ریال13:20:46
4.004 ریال13:19:29
4.0038 ریال13:18:32
4.005 ریال13:17:46
4.005 ریال13:16:38
4.0044 ریال13:13:24
4.0044 ریال13:12:24
4.0058 ریال13:11:34
4.0055 ریال13:10:31
4.005 ریال13:07:32
4.005 ریال13:06:40
4.0052 ریال13:05:59
4.0062 ریال13:04:53
4.004 ریال13:01:53
4.004 ریال13:00:48
4.0031 ریال12:59:42
4.0033 ریال12:58:39
4.0045 ریال12:56:43
4.0045 ریال12:55:29
4.0053 ریال12:54:31
4.0029 ریال12:47:38
4.0029 ریال12:46:37
4.0042 ریال12:45:38
4.0026 ریال12:44:47
4.0027 ریال12:43:34
4.0027 ریال12:42:34
4.0026 ریال12:41:42
4.0004 ریال12:39:35
4.0004 ریال12:38:53
4.0025 ریال12:37:57
4.0014 ریال12:37:03
4.0038 ریال12:36:24
4.0039 ریال12:35:00
4.0039 ریال12:34:00
3.9996 ریال12:23:53
3.9996 ریال12:22:51
4.001 ریال12:21:50
4.0013 ریال12:20:56
3.9985 ریال12:16:43
3.9985 ریال12:15:41
3.9983 ریال11:51:44
3.9983 ریال11:50:56
3.9995 ریال11:43:43
3.9995 ریال11:42:46
3.999 ریال11:41:53
3.999 ریال11:40:39
3.9998 ریال11:37:48
3.9998 ریال11:36:54
4.0006 ریال11:36:10
4.004 ریال11:24:32
4.004 ریال11:23:46
4.003 ریال11:20:46
4.003 ریال11:19:30
4.0015 ریال11:16:44
4.0015 ریال11:15:38
4.001 ریال11:14:45
4.0025 ریال11:12:37
4.0025 ریال11:11:44
4.0035 ریال11:10:37
4.0035 ریال11:09:38
4.0045 ریال10:48:24
4.0045 ریال10:47:36
4.004 ریال10:46:27
4.005 ریال10:43:24
4.005 ریال10:42:30
4.004 ریال10:41:36
4.003 ریال10:34:42
4.003 ریال10:33:41
4.005 ریال10:32:55
4.0085 ریال10:29:30
4.0085 ریال10:28:18
4.01 ریال10:24:21
4.01 ریال10:23:33
4.0095 ریال10:19:32
4.012 ریال10:13:30
4.014 ریال10:03:42
4.014 ریال10:03:12
4.0155 ریال8:51:28
4.0155 ریال8:50:42
4.016 ریال8:10:23
4.016 ریال8:09:28
4.0145 ریال7:52:31
4.0145 ریال7:51:26
4.0165 ریال7:41:30
4.0165 ریال7:40:21
4.018 ریال7:39:17
4.018 ریال7:38:29
4.0175 ریال7:24:20
4.0175 ریال7:23:31
4.0165 ریال7:12:31
4.0165 ریال7:11:37
4.0155 ریال7:10:29
4.0155 ریال7:09:26
4.0165 ریال7:05:53
4.0165 ریال7:04:38
4.016 ریال6:36:30
4.016 ریال6:35:42
4.015 ریال5:49:13
4.015 ریال5:48:10
4.013 ریال5:44:22
4.013 ریال5:43:11
4.012 ریال5:39:12
4.012 ریال5:38:27
4.0115 ریال5:35:35
4.0115 ریال5:34:30
4.0105 ریال5:23:24
4.0105 ریال5:22:20
4.011 ریال5:21:17
4.01 ریال5:20:24
4.009 ریال5:16:15
4.009 ریال5:15:16
4.0095 ریال5:14:24
4.0095 ریال5:13:13
4.0105 ریال5:07:08
4.0095 ریال5:06:13
4.0095 ریال5:05:32
4.01 ریال4:58:18
4.01 ریال4:57:23
4.0105 ریال4:55:13
4.0105 ریال4:54:12
4.0125 ریال4:52:15
4.0125 ریال4:51:18
4.015 ریال4:49:11
4.0145 ریال4:40:13
4.0145 ریال4:39:12
4.0175 ریال1:37:29
4.0175 ریال1:36:29
4.0078 ریال1:35:43
4.0078 ریال1:34:39
نظرات