شاخص یاب

دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:18.9824
  • بالاترین قیمت روز:19.016
  • پایین ترین قیمت روز:18.9702
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.98
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۳:۱۹
  • نرخ روز گذشته:18.9938
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0114

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.9824 ریال5:33:19
18.985 ریال5:32:15
18.983 ریال5:31:14
18.982 ریال5:30:22
18.984 ریال5:29:13
18.986 ریال5:28:14
18.9861 ریال5:27:18
18.9855 ریال5:26:12
18.9863 ریال5:25:15
18.9891 ریال5:24:18
18.9889 ریال5:23:13
18.9884 ریال5:22:13
18.989 ریال5:21:18
18.9892 ریال5:20:16
18.9857 ریال5:19:12
18.9852 ریال5:18:17
18.98 ریال5:17:13
18.9793 ریال5:16:14
18.9784 ریال5:15:19
18.981 ریال5:14:15
18.9818 ریال5:13:13
18.9793 ریال5:12:17
18.981 ریال5:11:13
18.986 ریال5:09:15
18.988 ریال5:08:12
18.9822 ریال5:06:16
18.982 ریال5:05:14
18.9806 ریال5:04:14
18.9786 ریال5:03:17
18.9788 ریال5:02:14
18.9783 ریال5:01:15
18.979 ریال5:00:23
18.986 ریال4:48:17
18.9907 ریال4:47:13
18.986 ریال4:45:17
18.9879 ریال4:44:11
18.989 ریال4:43:12
18.99 ریال4:42:16
18.993 ریال4:41:14
18.9896 ریال4:40:15
18.9919 ریال4:39:16
18.9888 ریال4:38:13
18.991 ریال4:37:12
18.9927 ریال4:36:16
18.993 ریال4:35:14
18.9937 ریال4:34:15
18.9865 ریال4:33:17
18.99 ریال4:32:13
18.9865 ریال4:31:13
18.986 ریال4:30:19
18.988 ریال4:29:12
18.9785 ریال4:26:13
18.982 ریال4:25:14
18.9785 ریال4:21:16
18.9755 ریال4:19:12
18.9759 ریال4:18:16
18.9792 ریال4:17:12
18.9721 ریال4:16:12
18.975 ریال4:15:18
18.9723 ریال4:14:13
18.9722 ریال4:12:16
18.974 ریال4:11:13
18.9725 ریال4:10:15
18.9717 ریال4:09:16
18.9742 ریال4:08:14
18.9713 ریال4:07:11
18.9732 ریال4:06:15
18.9702 ریال4:05:13
18.972 ریال4:04:13
18.971 ریال4:03:17
18.974 ریال4:02:13
18.972 ریال4:01:15
18.9999 ریال4:00:21
18.9994 ریال3:59:12
18.9998 ریال3:58:13
18.9987 ریال3:57:16
19.0052 ریال3:56:12
19.003 ریال3:55:13
19.0029 ریال3:54:16
19.003 ریال3:53:12
18.9992 ریال3:52:11
18.9993 ریال3:51:15
18.9988 ریال3:50:15
18.9997 ریال3:49:13
19 ریال3:48:15
19.003 ریال3:47:12
19.0001 ریال3:45:17
19.0003 ریال3:44:12
19.0004 ریال3:43:12
19.0002 ریال3:42:16
18.9998 ریال3:41:12
19.0002 ریال3:40:15
19.0052 ریال3:39:16
18.9999 ریال3:38:12
19.0005 ریال3:37:13
18.9999 ریال3:36:15
19 ریال3:35:13
18.9999 ریال3:34:13
19.003 ریال3:33:16
19.006 ریال3:32:13
19.0032 ریال3:28:12
19.008 ریال3:27:16
19.0063 ریال3:26:12
19.0058 ریال3:23:13
19.005 ریال3:22:11
19.0037 ریال3:20:14
19.006 ریال3:19:11
19.005 ریال3:18:16
19.0049 ریال3:13:12
19.005 ریال3:12:16
19.0049 ریال3:11:11
19.0051 ریال3:10:13
19.0052 ریال3:08:11
19.0051 ریال3:06:14
19.0052 ریال3:05:12
19.0051 ریال3:04:12
19.005 ریال3:02:12
19.007 ریال3:01:13
19.0013 ریال3:00:21
19.003 ریال2:59:12
19.0013 ریال2:58:11
19.001 ریال2:57:15
19.003 ریال2:56:11
19.0028 ریال2:55:12
19.0038 ریال2:54:14
19.002 ریال2:53:11
19.004 ریال2:52:11
19.0047 ریال2:47:11
19.005 ریال2:46:11
19.0046 ریال2:44:12
19.005 ریال2:41:11
19.0039 ریال2:31:12
19.0038 ریال2:30:18
19.0028 ریال2:28:11
19.0029 ریال2:27:14
19.0055 ریال2:26:11
19.0028 ریال2:22:10
19.005 ریال2:21:13
19.003 ریال2:18:13
19.0032 ریال2:16:11
19.005 ریال2:09:15
18.998 ریال2:08:11
19.007 ریال2:01:14
19.004 ریال2:00:21
19.009 ریال1:59:11
19.0089 ریال1:58:11
19.0107 ریال1:52:11
19.0105 ریال1:47:10
19.0092 ریال1:45:17
19.0114 ریال1:43:10
19.011 ریال1:42:13
19.0094 ریال1:41:10
19.0086 ریال1:39:15
19.008 ریال1:38:10
19.0084 ریال1:36:14
19.008 ریال1:35:11
19.01 ریال1:34:11
19.0105 ریال1:31:11
19.0115 ریال1:30:18
19.0145 ریال1:29:10
19.0132 ریال1:28:11
19.0145 ریال1:27:13
19.0107 ریال1:26:11
19.0104 ریال1:25:11
19.0137 ریال1:24:14
19.009 ریال1:23:10
19.0069 ریال1:22:10
19.0063 ریال1:20:12
19.0121 ریال1:19:10
19.0035 ریال1:18:14
19.013 ریال1:17:10
19.0116 ریال1:16:10
19.0117 ریال1:15:15
19.0118 ریال1:14:09
19.0073 ریال1:13:10
19.0114 ریال1:12:13
19.0113 ریال1:11:09
19.0114 ریال1:10:12
19.009 ریال1:09:13
19.0112 ریال1:08:09
19.006 ریال1:07:10
19.004 ریال1:06:13
19.0095 ریال1:05:10
19.0146 ریال1:04:09
19.0145 ریال1:03:12
19.0127 ریال1:02:10
19.0157 ریال1:01:11
19.0132 ریال1:00:18
19.008 ریال0:59:09
19.011 ریال0:58:09
19.0082 ریال0:57:13
19.009 ریال0:56:09
19.013 ریال0:54:15
19.0114 ریال0:53:09
19.01 ریال0:51:12
19.0157 ریال0:50:12
19.016 ریال0:49:10
19.012 ریال0:48:11
19.016 ریال0:47:09
19.0137 ریال0:46:09
19.007 ریال0:45:14
19.0119 ریال0:44:08
19.0102 ریال0:43:09
19.0118 ریال0:42:11
19.011 ریال0:41:09
19.012 ریال0:40:11
19.0055 ریال0:39:11
19.0057 ریال0:38:08
19.007 ریال0:37:09
19.006 ریال0:35:10
19.007 ریال0:33:11
19.0021 ریال0:21:13
18.9938 ریال0:14:09
18.9865 ریال0:09:13
18.9725 ریال0:06:13
18.98 ریال0:03:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات