شاخص یاب

دلار / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:20.245
  • بالاترین قیمت روز:20.2517
  • پایین ترین قیمت روز:20.2051
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:20.2208
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:20.2119
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0331

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20.245 ریال1:31:09
20.247 ریال1:30:15
20.2473 ریال1:29:09
20.2477 ریال1:28:10
20.2475 ریال1:27:12
20.2454 ریال1:26:09
20.2384 ریال1:25:11
20.2344 ریال1:24:12
20.2313 ریال1:22:08
20.2351 ریال1:21:12
20.2373 ریال1:20:11
20.2316 ریال1:19:08
20.2285 ریال1:18:12
20.2289 ریال1:17:09
20.2312 ریال1:16:08
20.2347 ریال1:15:13
20.2343 ریال1:14:09
20.234 ریال1:13:09
20.2339 ریال1:12:11
20.2335 ریال1:11:08
20.2343 ریال1:10:10
20.2344 ریال1:09:11
20.2331 ریال1:08:09
20.2346 ریال1:07:09
20.234 ریال1:06:11
20.2295 ریال1:05:10
20.23 ریال1:04:08
20.2288 ریال1:03:12
20.2301 ریال1:02:09
20.2351 ریال1:01:10
20.235 ریال0:59:09
20.2351 ریال0:58:08
20.244 ریال0:57:11
20.2447 ریال0:55:10
20.2435 ریال0:54:12
20.2464 ریال0:53:08
20.2456 ریال0:52:08
20.2481 ریال0:51:11
20.2463 ریال0:50:12
20.2435 ریال0:49:09
20.2436 ریال0:48:12
20.2433 ریال0:47:08
20.2432 ریال0:46:09
20.2497 ریال0:45:12
20.251 ریال0:44:08
20.2517 ریال0:43:09
20.2512 ریال0:42:11
20.2507 ریال0:41:09
20.2489 ریال0:40:12
20.2511 ریال0:39:11
20.2488 ریال0:38:09
20.2447 ریال0:37:08
20.2407 ریال0:36:10
20.2416 ریال0:35:09
20.2457 ریال0:34:08
20.2446 ریال0:33:11
20.244 ریال0:31:09
20.2384 ریال0:30:16
20.2335 ریال0:29:08
20.2351 ریال0:28:10
20.2328 ریال0:27:10
20.2279 ریال0:26:08
20.2275 ریال0:25:10
20.2315 ریال0:24:10
20.2338 ریال0:23:08
20.2365 ریال0:22:08
20.2307 ریال0:21:11
20.2364 ریال0:20:11
20.2435 ریال0:19:08
20.2355 ریال0:18:11
20.2353 ریال0:17:08
20.2317 ریال0:16:09
20.2284 ریال0:15:12
20.2259 ریال0:14:09
20.222 ریال0:13:08
20.2185 ریال0:12:11
20.2144 ریال0:11:09
20.2145 ریال0:10:11
20.2151 ریال0:09:11
20.2152 ریال0:08:08
20.2147 ریال0:07:08
20.2123 ریال0:06:11
20.2051 ریال0:05:09
20.207 ریال0:04:09
20.2208 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات