شاخص یاب

دلار / کواچا مالاوی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 717 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.68%