دلار / کواچا مالاوی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / کواچا مالاوی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 711 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.02%