شاخص یاب

دلار / کواچا مالاوی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.46 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.46 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 710 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 706 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.33%