شاخص یاب

دلار / کواچا مالاوی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 691 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 694 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.89%