دلار / کواچا مالاوی

  • نرخ فعلی:713.12
  • بالاترین قیمت روز:723.68
  • پایین ترین قیمت روز:712.98
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.61
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:722.08
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۳:۲۹
  • نرخ روز گذشته:713.22
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
713.12 ریال15:43:29
713.06 ریال15:42:20
713.12 ریال15:41:23
713.13 ریال15:40:29
713.1 ریال15:39:20
713.16 ریال15:38:20
713.13 ریال15:37:28
713.1 ریال15:36:23
713.11 ریال15:35:23
713.05 ریال15:34:28
713.3 ریال15:33:25
713.16 ریال15:32:23
713.2 ریال15:31:32
713.04 ریال15:30:26
713.02 ریال15:29:26
713.07 ریال15:28:28
713.16 ریال15:27:19
713.1 ریال15:26:23
713.07 ریال15:25:29
713.22 ریال15:24:20
713.14 ریال15:23:21
713.16 ریال15:22:27
713.07 ریال15:21:25
713.08 ریال15:20:22
713.07 ریال15:19:27
713.24 ریال15:18:21
713.13 ریال15:17:22
713.03 ریال15:16:32
713.11 ریال15:15:27
713.23 ریال15:14:20
713.17 ریال15:13:30
713.04 ریال15:12:20
713.16 ریال15:11:24
713.1 ریال15:10:28
713.19 ریال15:09:20
713.02 ریال15:08:19
713.21 ریال15:06:18
713.06 ریال15:04:37
713.02 ریال15:03:27
713.07 ریال15:02:30
713.13 ریال15:01:47
713.05 ریال15:00:33
713.1 ریال14:59:24
713.19 ریال14:58:31
713.07 ریال14:57:30
713.11 ریال14:56:31
713.18 ریال14:55:35
713.16 ریال14:54:26
713.22 ریال14:53:26
713.17 ریال14:52:31
713.04 ریال14:51:29
713.13 ریال14:50:31
713.21 ریال14:49:35
713.15 ریال14:48:28
713.11 ریال14:47:24
713.15 ریال14:46:32
713.08 ریال14:44:27
713.06 ریال14:43:36
713.22 ریال14:42:26
713.18 ریال14:41:29
713.22 ریال14:40:33
713.13 ریال14:39:24
713.04 ریال14:38:24
713.19 ریال14:37:32
713.08 ریال14:36:32
713.17 ریال14:34:35
713.2 ریال14:33:32
713.07 ریال14:32:27
713.1 ریال14:31:36
713.13 ریال14:30:30
713.04 ریال14:29:27
713.16 ریال14:27:25
713.19 ریال14:23:24
713.1 ریال14:21:31
713.12 ریال14:20:28
713.17 ریال14:19:32
713.11 ریال14:18:24
713.18 ریال14:16:34
713.1 ریال14:15:29
713.04 ریال14:14:24
712.99 ریال14:13:32
713.21 ریال14:12:27
713.17 ریال14:11:27
713.13 ریال14:10:30
713.07 ریال14:09:25
713.05 ریال14:08:25
713.1 ریال14:06:26
712.98 ریال14:04:33
713.19 ریال14:03:27
713.07 ریال14:02:29
713.24 ریال14:01:45
713.16 ریال14:00:35
713.19 ریال13:59:25
713.21 ریال13:58:29
713.17 ریال13:57:25
713.05 ریال13:56:27
713.19 ریال13:54:21
713.21 ریال13:53:26
713.28 ریال13:52:31
713.05 ریال13:51:27
713.21 ریال13:50:29
713.19 ریال13:49:34
713.22 ریال13:48:24
713.08 ریال13:47:25
713.19 ریال13:46:33
713.21 ریال13:44:27
713.13 ریال13:43:36
713.07 ریال13:42:26
713.04 ریال13:41:29
713.22 ریال13:40:32
712.98 ریال13:38:22
713.19 ریال13:37:32
713.09 ریال13:36:27
713.08 ریال13:35:26
713.16 ریال13:34:33
713.18 ریال13:33:31
713.07 ریال13:32:30
723.68 ریال4:33:21
722.08 ریال1:32:21
نظرات