دلار / کواچا مالاوی

  • نرخ فعلی:733.27
  • بالاترین قیمت روز:733.27
  • پایین ترین قیمت روز:721
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12.27
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:721
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:733.61
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.34

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
733.27 ریال4:32:43
721 ریال0:12:43
نظرات