شاخص یاب

دلار / کیات میانمار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 112.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.61%