شاخص یاب

دلار / کیات میانمار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,405 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 76.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.72%