شاخص یاب

دلار / کیات میانمار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 56.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,466 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 144.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 213.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.25%