شاخص یاب

دلار / کیات میانمار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 78.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 148.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,431 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 214.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.98%