شاخص یاب

دلار / کیات میانمار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,386 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 64.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.85%