شاخص یاب

دلار / کیات میانمار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,615 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,592 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 115.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.62%