دلار / کیات میانمار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.01%