دلار / دینار مقدونیه

  • سکه فروشان مجاز50.597
  • بالاترین قیمت روز:50.667
  • پایین ترین قیمت روز:50.435
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:50.658
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:50.65
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.053

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
50.597 ریال20:25:36
50.571 ریال20:19:57
50.565 ریال19:55:36
50.56 ریال19:43:56
50.535 ریال19:31:57
50.51 ریال19:25:26
50.485 ریال19:19:32
50.455 ریال19:13:33
50.46 ریال19:07:27
50.465 ریال19:01:54
50.45 ریال18:56:17
50.468 ریال18:49:30
50.465 ریال18:43:42
50.495 ریال18:37:59
50.475 ریال18:25:21
50.465 ریال18:07:29
50.481 ریال17:49:37
50.472 ریال17:37:33
50.435 ریال17:25:38
50.445 ریال17:19:44
50.465 ریال17:13:56
50.45 ریال17:01:29
50.455 ریال16:55:57
50.475 ریال16:43:32
50.48 ریال16:37:48
50.512 ریال16:31:29
50.515 ریال16:13:15
50.541 ریال16:07:52
50.51 ریال16:01:43
50.532 ریال15:49:25
50.506 ریال15:37:41
50.536 ریال15:31:31
50.535 ریال15:13:25
50.52 ریال15:07:44
50.515 ریال14:55:58
50.505 ریال14:43:25
50.497 ریال14:37:49
50.485 ریال14:31:31
50.505 ریال14:13:43
50.48 ریال14:07:42
50.505 ریال13:43:19
50.51 ریال13:31:37
50.506 ریال13:19:18
50.508 ریال13:13:57
50.526 ریال13:01:30
50.515 ریال12:49:19
50.495 ریال12:43:29
50.493 ریال12:37:42
50.503 ریال12:31:18
50.47 ریال12:25:41
50.455 ریال12:19:16
50.472 ریال12:13:22
50.484 ریال12:07:20
50.492 ریال12:01:46
50.485 ریال11:55:49
50.5 ریال11:37:53
50.485 ریال11:31:43
50.515 ریال11:19:20
50.53 ریال11:01:40
50.531 ریال10:55:56
50.535 ریال10:49:21
50.541 ریال10:25:09
50.535 ریال10:19:18
50.54 ریال10:07:09
50.573 ریال10:01:52
50.645 ریال9:49:46
50.568 ریال9:37:14
50.581 ریال9:31:17
50.555 ریال9:25:49
50.56 ریال9:07:45
50.564 ریال9:01:17
50.555 ریال8:55:48
50.577 ریال8:37:15
50.57 ریال8:31:05
50.56 ریال8:13:23
50.565 ریال8:07:14
50.576 ریال8:01:17
50.565 ریال7:49:12
50.555 ریال7:25:37
50.56 ریال7:19:13
50.568 ریال7:07:13
50.57 ریال7:01:48
50.565 ریال6:55:40
50.583 ریال6:49:56
50.588 ریال6:43:19
50.585 ریال6:37:14
50.59 ریال6:25:35
50.611 ریال6:19:09
50.655 ریال6:13:17
50.59 ریال6:07:15
50.575 ریال6:01:50
50.58 ریال5:55:08
50.594 ریال5:49:30
50.595 ریال5:43:23
50.585 ریال5:37:10
50.595 ریال5:31:50
50.6 ریال5:19:35
50.605 ریال5:13:21
50.61 ریال5:07:19
50.605 ریال5:01:33
50.59 ریال4:55:13
50.595 ریال4:37:49
50.605 ریال4:13:44
50.6 ریال4:01:17
50.605 ریال3:55:13
50.615 ریال3:44:02
50.635 ریال3:37:32
50.625 ریال3:31:44
50.63 ریال3:19:33
50.635 ریال3:13:50
50.649 ریال3:07:33
50.63 ریال3:01:16
50.635 ریال2:37:13
50.654 ریال2:25:38
50.63 ریال2:19:51
50.635 ریال2:07:14
50.63 ریال1:55:27
50.635 ریال1:44:02
50.64 ریال0:55:19
50.645 ریال0:49:58
50.666 ریال0:37:41
50.667 ریال0:31:36
50.65 ریال0:25:40
50.658 ریال0:19:12
نظرات