شاخص یاب

دلار / لئو مولداوی

بازگشایی? کمترین? بیشترین? پایانی? تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
16.3840 16.3840 16.4170 16.4170 2018/07/19 1397/04/28 1397-04-28
16.5180 16.42 16.5180 16.42 2018/07/18 1397/04/27 1397-04-27
16.4490 16.4230 16.4490 16.4230 2018/07/17 1397/04/26 1397-04-26
16.3620 16.3620 16.4340 16.4340 2018/07/16 1397/04/25 1397-04-25
16.4350 16.4320 16.4350 16.4320 2018/07/13 1397/04/22 1397-04-22
16.4510 16.4360 16.4510 16.4390 2018/07/12 1397/04/21 1397-04-21
16.3590 16.3590 16.4420 16.4420 2018/07/11 1397/04/20 1397-04-20
16.4430 16.4010 16.4430 16.4010 2018/07/10 1397/04/19 1397-04-19
16.4020 16.4020 16.4120 16.4120 2018/07/09 1397/04/18 1397-04-18
16.4590 16.4590 16.4640 16.4640 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
16.5150 16.4630 16.5150 16.4630 2018/07/05 1397/04/14 1397-04-14
16.5250 16.5250 16.5470 16.5470 2018/07/04 1397/04/13 1397-04-13
16.5590 16.54 16.5590 16.54 2018/07/03 1397/04/12 1397-04-12
16.5140 16.5140 16.5550 16.5550 2018/07/02 1397/04/11 1397-04-11
16.6270 16.5560 16.6270 16.5560 2018/06/29 1397/04/08 1397-04-08
16.6850 16.5910 16.6850 16.5910 2018/06/28 1397/04/07 1397-04-07
16.6480 16.5860 16.6480 16.5860 2018/06/27 1397/04/06 1397-04-06
16.5970 16.5970 16.6210 16.6210 2018/06/26 1397/04/05 1397-04-05
16.6420 16.6420 16.6450 16.6450 2018/06/25 1397/04/04 1397-04-04
16.5790 16.5790 16.6660 16.6660 2018/06/22 1397/04/01 1397-04-01
16.6320 16.6320 16.6780 16.6780 2018/06/21 1397/03/31 1397-03-31
16.5650 16.5650 16.6570 16.6570 2018/06/20 1397/03/30 1397-03-30
16.5250 16.5250 16.6190 16.6190 2018/06/19 1397/03/29 1397-03-29
16.5430 16.5410 16.5430 16.5410 2018/06/18 1397/03/28 1397-03-28
16.8510 16.55 16.8510 16.55 2018/06/15 1397/03/25 1397-03-25

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص دلار / لئو مولداوی