شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لئو مولداوی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5475 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5475 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.58%