شاخص یاب

دلار / درهم مراکش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.456 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.456 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.07%